Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1889/2005 privind controalele numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate
Număr celex: 32005R1889

Modificări (1), Referințe (3), Reviste (1)

În vigoare de la 25 noiembrie 2005 până la 02 iunie 2021

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1889/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind controalele numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 95 și 135,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Una dintre misiunile Comunității este de a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a activităților economice în întreaga Comunitate prin crearea unei piețe comune și a unei uniuni economice și monetare. În acest scop, piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și a capitalurilor.

(2) Introducerea veniturilor din activități ilegale în sistemul financiar și investirea acestora după spălarea banilor dăunează dezvoltării economice sănătoase și durabile. În consecință, Directiva 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor3 a instituit un mecanism comunitar de prevenire a spălării banilor prin monitorizarea tranzacțiilor efectuate prin instituții de credit și financiare, precum și anumite tipuri de profesii. Având în vedere riscul ca aplicarea acestui mecanism să ducă la o creștere a mișcărilor de numerar în scopuri ilicite, Directiva 91/308/CEE ar trebui completată cu un sistem de control al numerarului care intră și iese din Comunitate.

(3) În prezent, astfel de sisteme de control sunt aplicate numai de câteva state membre, în temeiul legislațiilor naționale. Diferențele între legislații dăunează bunei funcționări a pieței interne. În consecință, elementele de bază ar trebui armonizate la nivel comunitar pentru a se asigura un nivel echivalent de control al mișcărilor de numerar care traversează frontierele Comunității. O astfel de armonizare nu ar trebui, cu toate acestea, să afecteze posibilitatea statelor membre de a aplica, în conformitate cu dispozițiile actuale ale tratatului, controale naționale privind mișcările de numerar din cadrul Comunității.

(4) Ar trebui, de asemenea, luate în considerare activitățile complementare desfășurate în alte foruri internaționale, în special cele ale Grupului Internațional de Acțiune Financiară privind Spălarea Banilor (FATF), care a fost instituit de către reuniunea la nivel înalt G7 de la Paris în 1989. Recomandarea specială IX din 22 octombrie 2004 a FATF face apel la guverne să ia măsuri de detectare a mișcărilor fizice de numerar, inclusiv un sistem de declarare și alte obligații de comunicare.

(5) În consecință, numerarul transportat de o persoană fizică ce intră sau iese din Comunitate ar trebui să fie supus principiului declarării obligatorii. Acest principiu ar permite autorităților vamale să colecteze informații cu privire la astfel de mișcări de numerar și, acolo unde este cazul, să transmită aceste informații altor autorități. Autoritățile vamale sunt prezente la frontierele Comunității, acolo unde controalele sunt cele mai eficace, iar unele dintre acestea au acumulat deja experiență practică în materie. Ar trebui să se recurgă la Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corecte a legislației din domeniile vamal și agricol4. Această asistență reciprocă ar trebui să asigure atât aplicarea corectă a controlului în materie de numerar, cât și transmiterea informațiilor care ar putea contribui la atingerea obiectivelor Directivei 91/308/CEE.

(6) Având în vedere scopul său de prevenire și caracterul său de descurajare, obligația de declarare ar trebui să fie îndeplinită la intrarea sau ieșirea din Comunitate. Cu toate acestea, pentru ca acțiunea autorităților să se concentreze asupra mișcărilor semnificative de numerar, numai mișcările de cel puțin 10 000 EUR ar trebui să fie supuse unei astfel de obligații. De asemenea, ar trebui să se precizeze că obligația de declarare se aplică persoanelor fizice care transportă numerar, indiferent dacă acea persoană este proprietara numerarului sau nu.

(7) Ar trebui să se recurgă la un standard comun pentru informațiile care urmează a fi furnizate. Acesta va permite autorităților competente să facă schimb de informații mai simplu

(8) Este de dorit stabilirea definițiilor necesare pentru interpretarea uniformă a prezentului regulament.

(9) Informațiile colectate în temeiul prezentului regulament de către autoritățile competente ar trebui transmise mai departe autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 91/308/CEE.

(10) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date5 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și libera circulație a acestor date6 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente ale statelor membre, în temeiul prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...