Revista Romana de Jurisprudenta nr. 4/2017

3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
de Bogdan-Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche

31 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Bogdan Dumitru Moloman

Consilier superior - Compartimentul Autoritate Tutelară

Direcția Administrație Publică, Juridic Primăria municipiului Bistrița

Lazăr-Ciprian Ureche

Avocat - Baroul Bistrița-Năsăud

Liability of parents for the non-fulfilment of parental duties under the conditions of enforceability of the Civil Code

Abstract

This article analyses in detail the provisions of Articles 508-512 of Title IV, entitled "Parental Authority", Book II, entitled "About Family", of Law no. 287/2009 on the Civil Code.

The termination of parental rights is the most drastic penalty that may arise in connection with the exercise of parental rights, the lawmaker granting to this sad situation, which might occur, increased attention by establishing, in a slightly more detailed manner, the legal regime of termination of the parental rights.

Keywords: Civil Code; parental authority; civil penalty; minor; termination of parental rights; guardianship; means for the protection of minors; parental rights and duties

Rezumat

Prezentul articol analizează în detaliu dispozițiile art. 508-512 ale Titlului IV, intitulat "Autoritatea părintească", din Cartea a II-a, intitulată "Despre familie", a Legii nr. 287/2009 privind C. civ..

Decăderea din exercițiul drepturilor părintești reprezintă cea mai drastică sancțiune care poate interveni în legătură cu exercițiul drepturilor părintești, legiuitorul acordând acestei situații triste, care ar putea să intervină, o atenție sporită prin statornicirea, într-o manieră ceva mai detaliată, a regimului juridic al decăderii din exercițiul drepturilor părintești.

Cuvinte-cheie: C. civ.; autoritate părintească; sancțiune civilă; minor; decădere din exercițiul drepturilor părintești; tutelă; mijloc de protecție a minorului; drepturi și îndatoriri părintești

1. Reglementare. Noțiune. Natura juridică

Sancțiunile ce se pot aplica părinților pot fi clasificate în funcție de gravitatea lor în: sancțiuni de natură penală, administrativă sau civilă.

În prezentul opuscul, ne oprim atenția asupra sancțiunii civile specifice, respectiv: decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

Sub auspiciile vechii legiuiri, respectiv a Codului familiei, în contextul reglementărilor consacrate "drepturilor și îndatoririlor părinților față de copii și minori" (art. 97-112), a fost reglementată "decăderea din drepturile părintești" (art. 109-112).

În prezent, decăderea din exercițiul drepturilor părintești este reglementată de art. 508-512 ale Titlului IV, intitulat "Autoritatea părintească", din Cartea a II-a, intitulată "Despre familie", a Legii nr. 287/2009 privind C. civ.1. Aceste dispoziții cu caracter general sunt completate și cu dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului2, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde prevederi referitoare la cazurile decăderii din drepturile părintești, sesizarea și competența instanței judecătorești, precum și efectele acestei sancțiuni.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...