Revista Romana de Jurisprudenta nr. 4/2017

2. Bun mobil preluat de către stat prin rechiziționare în scop economic. Nevalabilitatea titlului statului; obligarea la plata contravalorii navei. Acțiune reală în revendicare, imprescriptibilă, sau acțiune personală în despăgubiri, supusă termenului de prescripție?
de Elena Niță

31 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Movable property taken over by the state through requisition for economic purposes. Invalidity of the public title; order to pay the ship’s equivalent value. Real action for recovery, not subject to limitation period, or personal action for damages, subject to limitation period?

Abstract

An action for damages for the damage caused by the abusive takeover of a movable property that can no longer be returned for various reasons cannot give rise to an action which is not subject to limitation period, as long as it protects a right of claim, or a right to compensation representing the value of the perished or disappeared movable property or, for any other reason, can no longer be returned.

Thus, if the property in question is, in its materiality, in possession of the defendant, at that time (but the property has perished until the date of settlement of the case), the award of damages consisting in the value equivalent of the property or the lack of use derives from the action for recovery itself, the legal cause of which is the abusive possession of the property and, failing that, the remedy derives from an action for claims, the legal cause of which is the impossibility of restitution in kind of the property by the former owner, which subsisted since the time of filing the writ of summons.

In order to determine the claim being subject or not to limitation period, it must first be determined whether, in this case, the action is a real action for recovery, which tends to the restitution of the property in its materiality to the real owner, or we are speaking of a personal action, subject to limitation period. And this is because, when the property in its materiality no longer exists, the action for recovery changes into an action for damages; the owner’s right of ownership, which is extinguished with the disappearance of the property, however gives the former owner a right to recover its loss or perishing, through no fault of its own, of its own property, claiming compensation from the person to whom this loss is attributable.

Rezumat

O acțiune în despăgubiri pentru prejudiciul creat prin preluarea abuzivă a unui bun mobil ce nu se mai poate restitui din diverse motive nu poate da naștere la o acțiune imprescriptibilă, atât timp cât protejează un drept de creanță, respectiv un drept la despăgubiri reprezentând valoarea bunului mobil pierit sau dispărut sau care din orice alte motive nu se mai poate restitui.

Astfel, în cazul în care bunul în discuție există în materialitatea sa, în posesia pârâtului, la acel moment (dar bunul a pierit până la data soluționării cauzei), acordarea de despăgubiri constând în echivalentul valoric al bunului sau lipsa de folosință derivă din chiar acțiunea în revendicare, a cărei cauză juridică o reprezintă deținerea abuzivă a bunului, iar, în caz contrar, dezdăunarea decurge dintr-o acțiune în pretenții, ce are drept cauză juridică imposibilitatea de restituire în natură a bunului de către fostul posesor, care subzista încă de la momentul formulării cererii de chemare în judecată.

Pentru a se putea stabili caracterul prescriptibil sau imprescriptibil al cererii, trebuie stabilit, mai întâi, dacă, în cauză, acțiunea este o veritabilă acțiune în revendicare care tinde la restituirea bunului în materialitatea lui adevăratului proprietar sau vorbim de o acțiune personală, prescriptibilă extinctiv. Și, aceasta, deoarece, în momentul în care bunul în materialitatea lui nu mai există, acțiunea în revendicare se preschimbă într-o acțiune în despăgubiri; dreptul de proprietate al proprietarului, stingându-se odată cu dispariția bunului, îi conferă totuși fostului proprietar un drept de a-și recupera pierderea suferită sau pieirea, fără culpa sa, a propriului bun, solicitând despăgubiri de la cel căruia această pierdere îi este imputabilă.

- Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă:art. 8, preluat în art. 2523 C. civ. 2009

- Decretul nr. 511 din 22 noiembrie 1955 pentru reglementarea situației unor bunuri rechiziționate: art. 1

(Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, decizia nr. 497 din 12 februarie 2014, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de magistrat-asistent Elena Niță*)

Prin sentința civilă nr. 628, pronunțată la data de 26 martie 2012, în dosarul nr. 8217/3/ 2010, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a respins excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, ca neîntemeiată; a admis în parte acțiunea formulată de reclamanții B.S. și B.A.A., în contradictoriu cu pârâtul Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice București; a constatat ilegalitatea actului de rechiziție a navei barcaz cu motor P. ce a aparținut autorului reclamantului, B.D.N.; a respins capătul 2 de cerere, constatând prescris dreptul material la acțiune; a respins capătul 3 de cerere, ca neîntemeiat, și a respins cererea reclamantului de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Instanța de fond a reținut, în esență, că reclamanții sunt moștenitorii numitului B.D.N., care a deținut în proprietate nava barcaz cu motor P., așa cum rezultă din foaia matricolă nr. 520 din 17 mai 1949, din Registrul de înmatriculări a Căpităniei Portului Brăila. Această navă a trecut în proprietatea statului prin rechiziționare în scop economic în baza deciziei Ministerului nr. 7628/1949.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...