Ministerul Mediului

Ordinul nr. 241/2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 382/CB/12.03.2018 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele c) -g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;

d) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;

e) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;

f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou-achiziționat prin program poate fi: termic (cu motor cu ardere internă), hibrid;

g) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, înmatriculat/înmatriculată în România, care conține cumulativ componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație) și care are în cursul anului înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;".

2. La articolul 2 alineatul (1), literele i) și j) se abrogă.

3. La articolul 2, alineatul (1), după litera s) se introduc trei noi litere, literele s1), s2), s3), cu următorul cuprins:

"

s1) microbuz - autovehicul aparținând categoriei de folosință M2 sau M3, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;".

4. La articolul 2 alineatul (1), litera z2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(z2) unitate - valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare;".

5. La articolul 2 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) termenul de «zi» sau «zile» reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează."

6. La articolul 2, alineatul (5), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea."

7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Indicatorii de performanță și eficiență a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național îi reprezintă:

a) numărul de autovehicule uzate casate;

b) reducerea anuală a emisiilor de CO2 calculată ca produs între: (1) numărul de autovehicule casate/achiziționate anual, (2) numărul mediu de km parcurși anual de un autovehicul și (3) diferența între media emisiilor de CO2/km aferentă autovehiculelor uzate, casate și media emisiilor de CO2/km aferentă autovehiculelor achiziționate anual, în cadrul Programului."

8. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO(2)/km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49, pct. 1 (valorile NEDC)."

9. La articolul 6, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(14) În situația în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (12) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013."

10. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menționată la alin. (2) se substituie în drepturile și obligațiile proprietarului înscris, fiind supus condițiilor și termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, exceptând prevederile alin. (2) lit. c)."

11. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (2) și (3) se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum 3 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare/înscriere."

12. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

13. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Este exclusă deținerea în cadrul programului a dublei calități, și anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului și, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeași marcă a autovehiculului nou."

14. La articolul 10, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;".

15. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Producătorul validat are obligația de a introduce în aplicația informatică în termen de 15 zile de la emiterea facturii informațiile privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății)."

16. La articolul 14, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. - Solicitarea unităților de către solicitanții persoane fizice"

17. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația informatică facturi în termen de 15 zile de la emiterea acestora și în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate".

18. La articolul 15, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. - Solicitarea unităților de către solicitanții persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică și solicitanților organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale"

19. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația informatică facturi în termen de 15 zile de la emiterea acestora și în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate".

20. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;".

21. La articolul 16 alineatul (2), litera c), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO2, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;".

22. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;".

23. La articolul 16 alineatul (3), litera d), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. datele de identificare ale autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO2, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;".

24. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Se consideră renunțare la finanțare neprezentarea persoanei juridice de drept privat la producătorul validat în vederea obținerii notei de înscriere, în termen de 60 zile de la afișarea aprobării pe pagina de internet a Autorității, dar nu mai târziu de data prevăzută la art. 15 alin. (2)."

25. La articolul 16, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie.

(7) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere."

26. La articolul 17, alineatele, (8) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(8) În termen de 15 zile de la emiterea facturilor și în termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicația informatică datele privind:

a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecobonusului solicitat, dacă este cazul);

b) în situația finanțării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menționează numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing;

c) informații privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății). Nu se vor introduce informații privind facturi eliberate pentru avans.

. . . . . . . . . .

(11) În situația erorilor de completare, inclusiv în situația în care apar diferențe între datele de identificare a autovehiculului uzat și/sau autovehiculului nou introduse de producător, conform documentelor prezentate, și datele de identificare a autovehiculului uzat furnizate de către DRPCIV, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, respectiv, alin. (8), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, pe bază de solicitare scrisă, însoțită de documente justificative, care se transmite de către producătorul validat la sediul Autorității și este supusă aprobării acesteia. În cazul în care, în termen de 7 zile de la solicitarea prin e-mail a personalului responsabil cu implementarea, producătorul validat nu depune documentele necesare soluționării neconcordanțelor din cererile de decontare, se vor propune la finanțare numai acele facturi fiscale care îndeplinesc condițiile de la art. 18 alin. (3) și (4), urmând ca după remediere producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) și facturile fiscale pentru care s-au depus ulterior documente justificative clarificatoare."

27. La articolul 18 alineatul (2), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceștia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat;

. . . . . . . . . .

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;".

28. La articolul 18 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, emisiile de CO2 și tipul sistemului de propulsie);".

29. La articolul 18 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) în situația în care unele dintre elementele prevăzute la lit. d) nu se regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat se va asigura că respectivele elemente se regăsesc în certificatul de conformitate al autovehiculului nou."

30. La articolul 18 alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(9) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 20 a fiecărui luni, cu excepția anului 2019 când data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie; decontul depus în luna noiembrie 2019 este ultimul din cadrul programului."

31. La articolul 18, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

"

(101) Beneficiarii de ajutor de minimis se regăsesc în Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, publicată pe pagina de internet a Autorității."

32. La articolul 26, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. - Achiziționarea autovehiculului nou de către persoana fizică"

33. La articolul 28, literele a), d), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

g) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

34. La articolul 30, literele a), d), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

35. La articolul 32, literele a), d), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

36. La articolul 34, literele a), d), j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

j) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

k) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

37. La articolul 36, literele a), f), l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

l) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

m) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

38. La articolul 38, literele a), d), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; în situația în care cererea de finanțare este semnată de către Directorul general al solicitantului, se va prezenta actul juridic/administrativ din care rezultă că acesta are atribuții de reprezentare a societății în relația cu terții, în copie certificată conform cu originalul.

. . . . . . . . . .

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

39. La articolul 40, literele a), f), j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

j) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

k) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

40. La articolul 43, literele a), f), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

f) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

i) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

j) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

41. La articolul 45, literele a), d), j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

j) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

k) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

42. La articolul 45, litera h) se abrogă.

43. La articolul 442, literele a), g), o) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;

. . . . . . . . . .

o) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal/împuternicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7. În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;

p) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată, după caz, de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului (se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice)."

44. La articolul 47, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. - Proceduri privind analiza documentelor depuse de către proprietar, în vederea aprobării finanțării"

45. La articolul 47, alineatele (1), (5) - (8) și (10) - (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Acceptarea are loc urmare analizei cuprinsului documentelor conținute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare, care înaintează propunerile sale Comitetului director.

. . . . . . . . . .

(5) În cazul în care solicitantul se regăsește în una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau în cazul în care acesta prezintă un document sub altă formă decât cea solicitată cu excepția certificatului constatator depus în format electronic, emis de serviciul INFOCERT, precum și neîndeplinirea prevederilor art. 46 alin. (5), poate prezenta o singură dată completări/clarificări la dosarul de acceptare, care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate la data depunerii dosarului.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), președintele comisiei de acceptare va publica săptămânal, în vederea remedierii, pe site-ul Autorității, lista solicitanților propuși spre respingere cu posibilitatea de remediere.

(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei prevăzute la alin. (6), solicitantul are posibilitatea să depună documente, în vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare.

(8) În vederea remedierii motivelor care pot duce la respingerea cererii de finanțare, documentele necesare completării/clarificării dosarului de acceptare vor fi depuse în plic sigilat la registratura Autorității. Plicul cuprinzând toate documentele necesare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură recepționarea și înregistrarea acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei prevăzute la alin. (7).

. . . . . . . . . .

(10) Urmare analizei documentelor transmise în vederea remedierii motivelor publicate, comisia de acceptare va propune acceptarea sau respingerea cererii de finanțare. În acest caz, sunt aplicabile prevederile alin. (11).

(11) Președintele comisiei de acceptare înaintează Comitetului director al Autorității: dosarele de acceptare propuse spre aprobare, însoțite de centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare, centralizatoarele cuprinzând solicitanții propuși spre respingere în urma analizei, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii de respingere, precum și centralizatoarele cuprinzând solicitanții care nu respectă regula de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului nr. 1.407/2013. Comitetul director analizează și aprobă lista proiectelor propuse spre respingere. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre respingere, Comitetul director poate solicita Comisiei orice document relevant. Comitetul director poate propune Comitetului de avizare aprobarea unuia sau mai multor proiecte care au fost înaintate de către Președintele comisiei de acceptare cu propunere de respingere.

(12) Comitetul director avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității proiectele propuse spre aprobare, însoțite de centralizator cuprinzând solicitanții propuși spre acceptare.

(13) Comitetul de avizare aprobă finanțarea dosarelor de acceptare propuse spre aprobare în baza propunerii Comitetului director. În vederea aprobării listei proiectelor propuse spre acceptare, Comitetul de avizare poate solicita Comitetului director orice document relevant. Comitetului de avizare poate respinge unul sau mai multe proiecte care au fost înaintate de către Comitetul director cu propunere de acceptare."

46. La articolul 47, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) Nedepunerea documentelor în vederea remedierii în termenul stabilit la alin. (7) duce la respingerea cererii de finanțare."

47. La articolul 47, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) și (92), cu următorul cuprins:

"

(91) Președintele comisiei de acceptare va transmite centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre acceptare structurii de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, în vederea verificării regulii de cumul privind cuantumul ajutoarelor de minimis, conform prevederilor Regulamentului nr. 1407/2013. Centralizatorul va cuprinde atributele de identificare ale solicitanților propuși spre aprobare, codurile CAEN ale activităților principale și codurile CAEN ale activităților pentru care au fost solicitate finanțările, cuantumul sumelor aprobate spre finanțare la acel moment, precum și mențiunea dacă solicitantul activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri.

(92) Centralizatorul cuprinzând solicitanții care încalcă prevederile Regulamentului 1407/2013, privind regula de cumul a ajutoarelor de minimis, transmis de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității, va fi înaintat Comitetului director cu propunerea de respingere a acestora de către Președintele comisiei de acceptare."

48. La articolul 47, alineatul (16) se abrogă.

49. La articolul 47, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (20), cu următorul cuprins:

"

(20) Lista persoanelor juridice acceptate care se supun Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind ajutoarele de minimis, în baza documentelor depuse la dosar, se publică pe pagina de internet a Autorității."

50. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

"

Art. 471. -

(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității și are în vedere urmărirea respectării condițiilor prevăzute la art. 51 alin. (2) de către beneficiarii prevăzuți la alin. (3) al aceluiași articol.

(2) În cazul în care autovehiculul pentru care a fost acordată finanțarea este achiziționat în sistem leasing, monitorizarea coincide cu perioada în care autovehiculul se află în leasing și se încheie la data la care beneficiarul a înmatriculat permanent autovehiculul pe numele său.

(3) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite lunar structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității lista care cuprinde persoanele juridice finanțate de către Autoritate.

(4) Lista persoanelor juridice de la alin. (3) trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații: denumire persoană juridică, CUI, adresă, tel./fax, adresă de e-mail și valoarea totală a sumelor plătite cu titlu de finanțare.

(5) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată în baza schemei de minimis, conform prevederilor cap. V art. 25 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(6) În situația în care Autoritatea constată nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 51 alin. (2), notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective. În situația în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază, Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanțate, fără însă a anula dreptul producătorului validat de a deconta primele de casare și ecobonusurile acordate beneficiarilor.

(7) În cazul ajutoarelor de minimis, recuperarea sumelor, prevăzută la alin. (6), se realizează în baza deciziei de recuperare prevăzută în anexa nr. 11 la ghid, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și în condițiile Codului de procedură fiscală."

51. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 47 alin. (18), proprietarul acceptat se poate înscrie în termen de 60 de zile de la aprobare la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2). Excepție face proprietarul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achizițiilor publice, care se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condițiile și termenele impuse prin lege."

52. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul în care, între data publicării listei proprietarilor acceptați, prevăzută la art. 47 alin. (18), și data-limită pentru solicitarea unităților de către proprietarii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, prevăzută la art. 15 alin. (2), este o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), diferența până la împlinirea termenului de 60 de zile se calculează începând cu data publicării dispoziției prevăzute la art. 8 alin. (3) referitoare la sumele aprobate, anual, destinate finanțării în cadrul programului. Prevederile prezentului alineat nu se aplică în anul 2019."

53. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. - Achiziționarea autovehiculului nou de către persoanele juridice

(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), producătorul validat și proprietarul înscris efectuează formalitățile de vânzare- cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din prețul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

(2) Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică beneficiarilor persoane juridice de drept privat și beneficiarilor de ajutor de minimis."

54. La articolul 52, alineatele (2) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Contestația, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorității a listei producătorilor/proprietarilor respinși. Termenul se calculează fără a se ține cont de prima și ultima zi.

. . . . . . . . . .

(8) Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestației. În situația avizării contestației de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere."

55. La articolul 52 alineatul (5), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, ștampila, după caz, și semnătura."

56. La articolul 53, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanțare, precum și declarațiile pe propria răspundere ale reprezentantului legal nu pot face obiectul restituirii."

57. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorității, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare - Rabla."

58. În anexa nr. 1 la ghid, ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Prin semnarea prezentei cereri de validare confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia."

59. În anexa nr. 2 la ghid, punctele 2.1 și 2.6 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

2.1. Formularul cererii de validare, conform anexei nr. 1 la ghid, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

. . . . . . . . . .

2.6. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;".

60. În anexa nr. 4.1. la ghid, la capitolul I, paragraful doi de la Declarația proprietarului înscris se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Declarația proprietarului înscris

Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condițiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilitățile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, precum și asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare și că sunt de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu finanțarea solicitată ori cu privire la datele autovehiculului uzat cu care particip în cadrul Programului;".

61. În anexa nr. 5 la ghid, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5. certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual".

62. Anexa nr. 6 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

63. Anexa nr. 7 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

64. Anexa nr. 8 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

65. Anexa nr. 9.1 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

66. Anexa nr. 9.2 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

67. Anexa nr. 9.3 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

68. Anexa nr. 9.4 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

69. Anexa nr. 9.5 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.

70. Anexa nr. 9.6 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

71. Anexa nr. 9.7 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.

72. Anexa nr. 9.8 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

73. Anexa nr. 9.9 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.

74. Anexa nr. 10 la ghid se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.

75. După anexa nr. 10 se introduce anexa nr. 11, prevăzută în anexa nr. 14 la prezentul ordin.

Art. II. -

Informațiile prevăzute la art. 17 alin. (8), aferente facturilor emise, dar neintroduse în aplicația informatică la data prezentului ordin, se introduc în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin.

Art. III. -

Proprietarii incluși în lista prevăzută la art. 47 alin. (18) și care nu s-au înscris la producătorii validați până la data prezentului ordin se pot înscrie la aceștia în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 12 martie 2018.

Nr. 241.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 6 la ghid)

CERERE DE FINANȚARE

1. Date generale

Denumirea completă a proprietarului: . . . . . . . . . .

Forma juridică de organizare: . . . . . . . . . .

Autoritate contractantă, în sensul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: NU |_| DA |_|

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz, . . . . . . . . . ./. . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria/Banca . . . . . . . . . .

Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . .

Reprezentant legal . . . . . . . . . ./Împuternicit al reprezentantului legal (dacă cererea de finanțare și documentele aferente sunt semnate de către persoana împuternicită) . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/cu reședința în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

2. Finanțare solicitată

Prin prezenta solicităm:

(1) o finanțare nerambursabilă în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, formată din:

a) suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentând prime de casare

b) suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentând ecobonusuri, după cum urmează:

- un număr de . . . . . . . . . . ecobonusuri, pentru achiziționarea de autovehicule noi ale căror motoare generează, în regim de funcționare mixt, o cantitate de emisii de CO2/km de maximum 98 g pentru anii 2017 și 2018, respectiv 96 g pentru anul 2019;

- un număr de . . . . . . . . . . ecobonusuri pentru achiziționarea de autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid.

(2) Date de identificare ale autovehiculelor uzate, deținute în proprietate de solicitant, pentru care se solicită finanțarea:

Nr. crt. Categoria de folosință, marca și modelul Nr. de înmatriculare Nr. de identificare Anul primei înmatriculări în România Anul fabricației Nr. și seria certificatului de înmatriculare UAT unde este înregistrat fiscal autovehiculul uzat
1.
2.
3.
"n"

* UAT= Unitatea Administrativ Teritorială (primărie, consiliul local, sector, oraș, municipiu)

(3) Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

a) prezenta cerere de finanțare are la bază hotărârea privind participarea la program din care rezultă asigurarea contribuției proprii necesare achiziționării autovehiculului/autovehiculelor nou/noi în cadrul programului;

b) solicitantul finanțării nu se află în stare de insolvență sau faliment, în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, radiere, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;

c) solicitantul finanțării nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. b) și nici pentru orice altă situație similară;

d) solicitantul finanțării nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene;

e) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;

f) autovehiculele noi achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri;

g) solicitantul finanțării nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin program;

h) solicitantul finanțării nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

i) solicitantul finanțării a depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;

j) solicitantul finanțării este de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea lui ori cu privire la datele autovehiculului/autovehiculelor uzat/e cu care participă în cadrul Programului;

k) solicitantul finanțării deține în proprietate autovehiculele uzate având datele de identificare declarate în prezenta cerere;

l) nu am furnizat informații false în documentele prezentate;

m) solicitantul finanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României.

Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.

Subsemnatul, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte formulare și documente depuse.

Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de finanțare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 cu titlu de primă de casare și ecobonus.

Prin semnarea prezentei cereri de finanțare și aplicarea ștampilei confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului
. . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . .
LS.*
. . . . . . . . . .

* Notă:

Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 7 la ghid)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a reprezentantului legal privind ajutoarele de minimis

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința la adresa . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., operator economic înregistrat/înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine . . . . . . . . . ./. . ./ . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente; prevederile Regulamentului 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Solicitantul finanțării a beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019) de la Administrația Fondului pentru Mediu și/sau de la alt furnizor de ajutor de stat:

NU □ DA □ după cum urmează:

I.1. anul . . . . . . . . . .,

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

I.2. anul . . . . . . . . . .,

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

I.3. anul . . . . . . . . . .

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . .lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .

II. Declar că societățile care fac parte din "întreprinderea unică" așa cum este definită în art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și cu care avem cel puțin una dintre relațiile de mai jos:

a) întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) întreprinderea care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective,

sunt următoarele:

1. Denumirea societății . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . .

2. Denumirea societății . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . .

(. . .)

n. Denumirea societății . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . .

III. De asemenea, declar că societățile care fac parte din "întreprinderea unică" au beneficiat de ajutoare de minimis astfel:

Denumirea societății . . . . . . . . . .

I.1. anul . . . . . . . . . .,

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . .lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

I.2. anul . . . . . . . . . .,

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

I.3. anul . . . . . . . . . .

tranșa 1 . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa 2 . . . . . . . . . .lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .;

tranșa "n" . . . . . . . . . . lei, data acordării . . . . . . . . . .,

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . .

sursa de finanțare/instituția finanțatoare . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .
Reprezentant legal/Împuternicit
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila*

* Notă:

Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 8 la ghid)

GRILĂ
de evaluare din punct de vedere economic a conformității documentelor și eligibilității solicitanților în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 pentru sesiunea aferentă anului 20 . . . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată prin cererea de finanțare: . . . . . . . . . .lei

Grilă pentru evaluare economică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original , în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
6. Declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, semnată, ștampilată (după caz) de către reprezentantul legal/împutemicit, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7.
7. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, semnată, ștampilată (după caz) de către reprezentantul legal/împuternicit, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului. (Se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice.)
II. ELIGIBILITATE
8. Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
9. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
10. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat solicitantul pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar dc acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 curo (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri).
11. Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
11.1 Potrivit declarației prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, solicitantul nu activează în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul Anexei 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.
12. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național.
12.1 Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul finanțării are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României.
13. Solicitantul își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri și nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani(2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia se solicită finanțarea).

Etapa I1 Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Referent de specialitate (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa II

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5)

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa III

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Referent de specialitate (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 9.1 la ghid)

GRILĂ
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate administrativ-teritorială pentru sesiunea aferentă anului

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2. împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită.
II. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 9.2 la ghid)

GRILĂ
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate sau instituție de învățământ, de stat ori privată pentru sesiunea aferenta anului . . . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2. împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită.
2.3. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unității/instituției de învățământ, în copie certificată "conform cu originalul".
II. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6 Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea dc finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit a) din ghid.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 9.3 la ghid)

GRILĂ
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului instituție publică, inclusiv institutul de cercetare- dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu sau fără personalitate juridică pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integraL prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2. împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită.
2.3. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată "conform cu originalul". Extras din ordinul de numire/adeverință, în original din care rezultă numirea în funcție a conducătorului instituției din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.
II. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea dc finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea dc finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea dc finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6 Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea dc finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare arc în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 9.4 la ghid)

GRILĂ
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului organizație neguvernamentală pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant:

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare:

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2. împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită.
2.3. Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată "conform cu originalul".
2.4. Adeverință/Extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat.
2.5. Actul de înființare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotârâre a Guvemului/hotărâre judecătorească etc., după caz).
II. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare arc în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit a) din ghid.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8
(Anexa nr. 9.5 la ghid)

GRILĂ
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului unitate aparținând unui cult religios recunoscut în România pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2. împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită.
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul".
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul".
2.5. Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unității de cult, în copie certificată "conform cu originalul".
2.6. Hotărârea Guvernului pentru recunoașterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) și actul de înființare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată "conform cu originalul".
II. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de desființare, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute mai sus și nici pentru orice altă situație similară, potrivit declarației din cererea de finanțare.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9
(Anexa nr. 9.6 la ghid)

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic/entitate juridică fără personalitate juridică/unitatea medico-sanitară pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formulatul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2. împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită.
2.3. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic a certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT.
II. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale injustiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare arc în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 10
(Anexa nr. 9.7 la ghid)

GRILA
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului societate profesională de avocați cu răspundere limitată pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii dc înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2. împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită.
2.3. Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul".
2.4. Certificat de înregistrare a societății profesionale de avocați cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societății, în copie certificată "conform cu originalul".
II. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea dc finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea dc finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale injustiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea dc finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 11
(Anexa nr. 9.8 la ghid)

GRILĂ
de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46, alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2. împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.
2.3. Adeverință eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original.
11. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale in justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare arc în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul
Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 12
(Anexa nr. 9.9 la ghid)

GRILĂ de
evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, pentru sesiunea aferentă anului . . . . . . . . . .

Denumirea proprietarului solicitant: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: . . . . . . . . . .

Grilă pentru analiza juridică

Etapa I

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46 alin. (1) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, 2017-2019 (ghid).
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral prin tehnoredactare, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.
2.2 împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită.
2.3. Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată "conform cu originalul".
2.4 Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată "conform cu originalul".
2.5 Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată "conform cu originalul".
2.6 Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispozițiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu originalul".
2.7 Adeverință/Extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat.
2.8 Actul de înființare, în copie certificată "conform cu originalul" (lege/hotărâre a Guvemului/hotărâre judecătorească etc., după caz).
2.9 Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată "conform cu originalul". Extras din ordinul de numire/adeverință, în original din care rezultă numirea în funcție a conducătorului instituției (unde este cazul).
2.10 Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă formatul electronic a certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT (unde este cazul).
II. ELIGIBILITATE
3. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate.
4. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul acționează în nume propriu.
5. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară.
6. Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.
7 Potrivit datelor înscrise în cererea de finanțare, autovehiculul uzat pentru care se solicită finanțare are în cursul anului înscrierii în Program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației și data primei înmatriculări a acestuia în România respectă prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din ghid.

Etapa II Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 47 alin. 5 din ghid.

Propus spre remediere Motive
Nu este cazul

Consilier juridic (nume și prenume) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (nume și prenume) Semnătura Data

Etapa III

Analiza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid

Documente prezentate Remedierea motivelor de respingere evidențiate în etapa I Observații

Etapa IV

Propunere înaintare Comitet Director

Propus spre acceptare
Propus spre respingere
Consilier juridic (numele și prenumele) Semnătura Data
Președintele comisiei de acceptare (numele și prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 13 (Anexa nr. 10 la ghid)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a reprezentantului legal privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., posesor al CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberată/eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având domiciliul/reședința la adresa . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . ., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., CIF . . . . . . . . . ., cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale actelor normative subsecvente, prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, precum și dispozițiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicitantul finanțării desfășoară activități economice:

□ DA/□ NU astfel:

- activitatea principală este următoarea

. . . . . . . . . .;

(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.)

- activitățile pe care solicitantul finanțării le desfășoară efectiv sunt următoarele:

. . . . . . . . . .;

(Se vor preciza codurile CAEN autorizate și denumirea acestora.)

- activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, este următoarea:

. . . . . . . . . . .

(Se vor preciza codul CAEN autorizat și denumirea acestuia.)

Data . . . . . . . . . .
Reprezentant legal/Împuternicit
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila*

* Notă:

Nu este obligatorie pentru operatorii economici aplicarea ștampilei.

ANEXA Nr. 14 (Anexa nr. 11 la ghid)

DECIZIE
de recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat . . . . . . . . . . în baza . . . . . . . . . .

În temeiul prevederilor:

- art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

și având în vedere următoarele considerente:

1. Date de identificare ale furnizorului

Denumire: Administrația Fondului pentru Mediu

Cod de identificare fiscală: 14715650

Sediul: Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, sector 6, București, cod poștal: 060031

2. Date de identificare ale beneficiarului

Denumire: . . . . . . . . . .

Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare: . . . . . . . . . .

Sediul social: . . . . . . . . . .

3. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare

În conformitate cu prevederile . . . . . . . . . . a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis/ajutor de stat individual aprobat prin . . . . . . . . . ., în cuantum de . . . . . . . . . ., acordat sub formă de . . . . . . . . . ., pentru . . . . . . . . . . . Ajutorul de stat/de minimis s-a acordat . . . . . . . . . ., pe o perioadă . . . . . . . . . ., astfel:

. . . . . . . . . . .

Având în vedere faptul că . . . . . . . . . . se află în următoarea situație de fapt . . . . . . . . . ., se constată că nu pot fi respectate prevederile de la . . . . . . . . . ., drept care se impune luarea măsurii de recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual în sumă totală de . . . . . . . . . . .

4. Cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum și al dobânzii ce trebuie recuperate

Cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ce trebuie recuperat de la . . . . . . . . . . este în sumă totală de . . . . . . . . . . lei. Dobânda care trebuie recuperată este în sumă de . . . . . . . . . . lei, calculată de la . . . . . . . . . . până la data de . . . . . . . . . . . Calculul dobânzii în vederea recuperării ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat . . . . . . . . . . se regăsește în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

5. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteia

Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia se poate contesta la Administrația Fondului pentru Mediu, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Procedura de contestație este cea prevăzută de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în mod corespunzător.

6. Data la care își produce efectele decizia de recuperare

Decizia de recuperare își produce efectele de la data comunicării acesteia către administratorul judiciar/beneficiarul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual . . . . . . . . . ., Casa de Insolvență . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., președintele Administrației Fondului pentru Mediu decide:

Art. 1. -

Recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, acordat sub formă de . . . . . . . . . ., pentru . . . . . . . . . . realizarea proiectului de investiție, este în cuantum de . . . . . . . . . . lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia în cuantum de . . . . . . . . . . lei, calculată până la data de . . . . . . . . . .

Art. 2. -

De la data de . . . . . . . . . . și până la data recuperării efective a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, cuantumul dobânzii va fi calculat și comunicat de Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de instituție responsabilă cu recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual menționat la art. 1.

Art. 3. -

Sumele recuperate potrivit art. 1 și 2 reprezintă venituri ale bugetului de stat și se virează în contul 20.36.01.11 "Venituri din ajutoare de stat recuperate".

Art. 4. -

Prezenta decizie constituie titlu executoriu și își produce efectele de la data comunicării.

Art. 5. -

Prezenta decizie, încheiată în . . . . . . . . . . exemplare, dintre care un original va fi comunicată de către Administrația Fondului pentru Mediu beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvență desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...