Ministerul Mediului

Ordinul nr. 241/2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 382/CB/12.03.2018 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele c) -g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;

d) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;

e) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;

f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou-achiziționat prin program poate fi: termic (cu motor cu ardere internă), hibrid;

g) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, înmatriculat/înmatriculată în România, care conține cumulativ componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație) și care are în cursul anului înscrierii în program o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricației. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;".

2. La articolul 2 alineatul (1), literele i) și j) se abrogă.

3. La articolul 2, alineatul (1), după litera s) se introduc trei noi litere, literele s1), s2), s3), cu următorul cuprins:

"

s1) microbuz - autovehicul aparținând categoriei de folosință M2 sau M3, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;".

4. La articolul 2 alineatul (1), litera z2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(z2) unitate - valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare;".

5. La articolul 2 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) termenul de «zi» sau «zile» reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează."

6. La articolul 2, alineatul (5), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea."

7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Indicatorii de performanță și eficiență a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național îi reprezintă:

a) numărul de autovehicule uzate casate;

b) reducerea anuală a emisiilor de CO2 calculată ca produs între: (1) numărul de autovehicule casate/achiziționate anual, (2) numărul mediu de km parcurși anual de un autovehicul și (3) diferența între media emisiilor de CO2/km aferentă autovehiculelor uzate, casate și media emisiilor de CO2/km aferentă autovehiculelor achiziționate anual, în cadrul Programului."

8. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) În sensul prezentului ghid, cantitatea de emisii de CO(2)/km în regim de funcționare mixt/combinat este cea înscrisă în certificatul de conformitate al autovehiculului nou la rubrica 49, pct. 1 (valorile NEDC)."

9. La articolul 6, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(14) În situația în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (12) este declarat eligibil și este acceptat spre finanțare, Autoritatea comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare și caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013."

10. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menționată la alin. (2) se substituie în drepturile și obligațiile proprietarului înscris, fiind supus condițiilor și termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, exceptând prevederile alin. (2) lit. c)."

11. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (2) și (3) se publică pe pagina de internet a Autorității cu minimum 3 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de validare/înscriere."

12. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

13. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Este exclusă deținerea în cadrul programului a dublei calități, și anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului și, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeași marcă a autovehiculului nou."

14. La articolul 10, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) formularul cererii de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;".

15. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Producătorul validat are obligația de a introduce în aplicația informatică în termen de 15 zile de la emiterea facturii informațiile privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății)."

16. La articolul 14, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. - Solicitarea unităților de către solicitanții persoane fizice"

17. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația informatică facturi în termen de 15 zile de la emiterea acestora și în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate".

18. La articolul 15, titlul articolului se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. - Solicitarea unităților de către solicitanții persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică și solicitanților organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale"

19. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Unitățile pentru care nu s-au introdus în aplicația informatică facturi în termen de 15 zile de la emiterea acestora și în termenul de valabilitate a notei de înscriere sunt anulate".

20. La articolul 16 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;".

21. La articolul 16 alineatul (2), litera c), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO2, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;".

22. La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) identificarea autovehiculului uzat și constatarea condițiilor privind vechimea și înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;".

23. La articolul 16 alineatul (3), litera d), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. datele de identificare ale autovehiculului uzat: categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricației, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare și cantitatea de emisii de CO2, exprimată în g/km; numărul, emitentul și data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul și data eliberării cărții de identitate;".

24. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Se consideră renunțare la finanțare neprezentarea persoanei juridice de drept privat la producătorul validat în vederea obținerii notei de înscriere, în termen de 60 zile de la afișarea aprobării pe pagina de internet a Autorității, dar nu mai târziu de data prevăzută la art. 15 alin. (2)."

25. La articolul 16, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie.

(7) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere."

26. La articolul 17, alineatele, (8) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(8) În termen de 15 zile de la emiterea facturilor și în termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicația informatică datele privind:

a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecobonusului solicitat, dacă este cazul);

b) în situația finanțării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menționează numărul și data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea și codul de identificare fiscală ale societății de leasing;

c) informații privind achiziția autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății). Nu se vor introduce informații privind facturi eliberate pentru avans.

. . . . . . . . . .

(11) În situația erorilor de completare, inclusiv în situația în care apar diferențe între datele de identificare a autovehiculului uzat și/sau autovehiculului nou introduse de producător, conform documentelor prezentate, și datele de identificare a autovehiculului uzat furnizate de către DRPCIV, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, respectiv, alin. (8), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, pe bază de solicitare scrisă, însoțită de documente justificative, care se transmite de către producătorul validat la sediul Autorității și este supusă aprobării acesteia. În cazul în care, în termen de 7 zile de la solicitarea prin e-mail a personalului responsabil cu implementarea, producătorul validat nu depune documentele necesare soluționării neconcordanțelor din cererile de decontare, se vor propune la finanțare numai acele facturi fiscale care îndeplinesc condițiile de la art. 18 alin. (3) și (4), urmând ca după remediere producătorul să propună la următoarele cereri de decontare (exceptând ultima cerere de decontare din program) și facturile fiscale pentru care s-au depus ulterior documente justificative clarificatoare."

27. La articolul 18 alineatul (2), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) facturile emise beneficiarilor la achiziționarea autovehiculelor noi, în original/în copii certificate «conform cu originalul» de către aceștia; facturile depuse nu se restituie producătorului validat;

. . . . . . . . . .

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului validat, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original, în copie legalizată sau emis în Spațiul Privat Virtual;".

28. La articolul 18 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...