Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2017

11. Acțiune în anularea actelor administrative privind constatarea neregulilor și stabilirea corecțiilor financiare în temeiul O.U.G. nr. 66/2011. Cerințe restrictive
de Iuliana Rîciu

30 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Action for annulment of the administrative acts for finding irregularities and establishment of the financial corrections according to the Government Emergency Ordinance no. 66/2011. Restrictive requirements

Abstract

Considering that the Government Emergency Ordinance no. 66/2011 was issued in virtue of the Regulation (EC) no. 1083/2006, as the control was carried out after the entry into force of this ordinance, for irregularities committed prior to it, as well as the Decision of CJEU of 26 May 2016 in the joined cases C-60/14 and C-261/14, the application of a financial correction regulated under the new regulation is correct, as the non-retroactivity principle of the new law was not breached. The requirement imposed by the contracting authority is restrictive regarding the audit of certain external non-refundable financing projects, since any economic operator which is legally empowered in the field specific to the subject-matter of the agreement shall be entitled to participate in a procurement procedure, under the circumstances of free competition.

The imposed requirement reasonably results in limiting the participants in the procurement procedure, without any clear/legal justification of the contracting authority in the supporting note which should aim at the reasons for which the participants with expertise in the field are eliminated, in the conduct of public procurement procedures without external non-refundable financing, so that the competition was limited and the principles laid down by art. 2 of the Government Emergency Ordinance no. 34/2006 were breached.

Rezumat

Având în vedere că O.U.G. nr. 66/2011 a fost emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, controlul fiind efectuat după intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, pentru nereguli săvârșite anterior acesteia, precum și Hotărârea CJUE din 26 mai 2016 în cauzele conexe C-60/14 și C-261/14, este corectă aplicarea unei corecții financiare reglementate prin noul act normativ, nefiind încălcat principiul neretroactivității legii noi. Este restrictivă cerința impusă de autoritatea contractantă referitoare la auditarea unor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, pentru că orice operator economic care este autorizat legal în domeniul specific obiectului contractului trebuie să aibă dreptul de a participa la o procedură de achiziție, în condiții de concurență liberă.

Cerința impusă conduce în mod rezonabil la restricționarea participanților la procedura achiziției, fără nicio justificare clară/legală a autorității contractante în nota justificativă care să vizeze motivele pentru care sunt înlăturați participanții care au experiență în domeniu, în derularea de achiziții publice fără finanțare externă nerambursabilă, astfel că a fost restrânsă concurența și încălcate principiile instituite de art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006.

(Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 2954 din 3 noiembrie 2016, trimisă, în rezumat, de judecător dr. Iuliana Rîciu*)

I. Circumstanțele cauzei

1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel X, secția de contencios administrativ și fiscal, la data de xx.xx.2013, reclamantul Județul X a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, anularea Deciziei nr. xx din xx.xx.2013 și a Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. zz din 20 august 2013 emise de Serviciul Soluționare Contestații Nereguli Fonduri Europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

2. Soluția instanței de fond

Curtea de Apel X, secția de contencios administrativ și fiscal, prin sentința nr. xx din xx.xx.2014, a respins acțiunea formulată de reclamant, ca nefondată.

II. Calea de atac exercitată

1. Recursul

Împotriva acestei sentințe a declarat recurs reclamantul Județul X, întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., republicat, solicitând casarea hotărârii recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare pe fond primei instanțe.

În argumentarea motivului de recurs, s-a arătat:

- în mod greșit și sumar instanța de fond a reținut că este îndeplinită cerința motivării actelor administrative atacate;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...