Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM

Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din 04.01.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă a fost elaborată în vederea asigurării ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 58 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și ale art. 81 din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1), denumită în continuare procedura, reglementează realizarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București a serviciilor de profilare și încadrare în nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) din lege, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidența acestor agenții.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 2. -

(1) Profilarea este activitatea prin care agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București realizează identificarea profilului persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil, prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) din lege, precum și pentru identificarea măsurilor de activare, respectiv a măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în condițiile legii, în principal pentru ca aceste persoane să devină persoane ocupate pe piața muncii.

(2) Prin profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă se evidențiază punctele slabe care există în ceea ce privește riscul persoanelor de a deveni șomeri de lungă durată, iar rezultatul profilării se folosește ca suport în luarea deciziilor de a adapta și, după caz, de a actualiza setul de măsuri de activare, respectiv măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în principal, în funcție de nevoile persoanelor.

Art. 3. -

În vederea realizării profilării și încadrării în nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, precum și pentru identificarea măsurilor de activare, respectiv a măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în condițiile legii, în principal pentru ca persoanele să devină persoane ocupate pe piața muncii, prin prezenta procedură se stabilesc:

a) criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate;

b) metoda de profilare, inclusiv modelul matematic de stabilire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă și includerea acesteia într-unul dintre nivelurile de ocupabilitate;

c) măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în principal, pentru persoanele din fiecare nivel de ocupabilitate.

Art. 4. -

Nivelurile de ocupabilitate ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă utilizate în vederea realizării profilării sunt cele prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) din lege, respectiv:

a) "ușor ocupabil";

b) "mediu ocupabil";

c) "greu ocupabil";

d) "foarte greu ocupabil".

Art. 5. -

Criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 3 lit. a) sunt:

a) geografice: localitatea. Prin localitate se înțelege: municipiu, oraș, sat reședință de comună, sat component în cadrul comunei și sat aparținând municipiului sau orașului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare;

b) nivelul studiilor;

c) vârsta, respectiv următoarele grupe de vârstă: 16 ani- 24 de ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 25 de ani; 25 de ani-44 de ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 45 de ani și cel puțin 45 de ani;

d) apartenența la un grup vulnerabil sau grup cu nevoi speciale. Pentru aplicarea acestui criteriu se va avea în vedere dacă persoana se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii: șomer de lungă durată, persoană cu dizabilități, persoană de etnie rromă, persoană liberată din detenție, persoană supusă riscului de a fi traficată, tânăr cu risc de marginalizare socială sau refugiat sau persoana aflată sub o altă formă de protecție internațională;

e) ocupaționale: natura sezonieră a activității prestate, experiență profesională, calificarea/ocupația, calificarea/ocupația relevantă.

Art. 6. -

Metoda de profilare, inclusiv modelul matematic de stabilire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă și includerea acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate, prevăzută la art. 3 lit. b) se realizează astfel cum este reglementat la cap. II "Metoda de profilare", precum și în anexa "Profilarea administrativă", care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 7. -

(1) În funcție de nivelul de ocupabilitate, măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă care se acordă, cu respectarea dispozițiilor legale, în principal persoanelor aparținând nivelului de ocupabilitate sunt:

A. pentru nivelul de ocupabilitate "ușor ocupabil":

a) informare și consiliere profesională;

b) mediere;

c) consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;

d) drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate și/sau completarea veniturilor salariale ale angajaților, inclusiv ale absolvenților instituțiilor de învățământ și/sau prima de relocare și/sau prima de activare;

e) subvenționarea locului de muncă;

B. pentru nivelul de ocupabilitate "mediu ocupabil":

a) informare și consiliere profesională;

b) mediere;

c) formare profesională;

d) evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

e) drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate și/sau completarea veniturilor salariale ale angajaților, inclusiv ale absolvenților instituțiilor de învățământ și/sau prima de relocare și/sau prima de activare;

f) subvenționarea locului de muncă;

C. pentru nivelul de ocupabilitate "greu ocupabil":

a) informare și consiliere profesională;

b) formare profesională;

c) evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

d) mediere;

e) drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate și/sau completarea veniturilor salariale ale angajaților, inclusiv ale absolvenților instituțiilor de învățământ și/sau prima de relocare și/sau prima de activare;

f) subvenționarea locului de muncă, inclusiv în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor;

D. pentru nivelul de ocupabilitate "foarte greu ocupabil":

a) informare și consiliere profesională;

b) mediere;

c) îndrumare în vederea includerii în programul "A 2-a șansă" al Ministerului Educației Naționale;

d) formare profesională;

e) evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

f) drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate și/sau completarea veniturilor salariale ale angajaților, inclusiv ale absolvenților instituțiilor de învățământ și/sau prima de relocare și/sau prima de activare;

g) subvenționarea locului de muncă, inclusiv în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor.

(2) Persoanele încadrate în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege pot beneficia, în condițiile legii, de una sau mai multe măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă dintre cele prevăzute la alin. (1), pentru nivelul de ocupabilitate respectiv, precum și, după caz, în condițiile legii, de alte servicii sau măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Metoda de profilare

Art. 8. -

(1) Profilarea și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, se realizează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, utilizând date administrative existente în baza de date care conține informații cu privire la persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența acestor agenții, precum și alte informații suplimentare, și se pot revizui sau actualiza conform prezentei proceduri.

(2) Fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă înregistrată în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București se încadrează electronic, prin intermediul tehnicii de calcul și al aplicațiilor informatice ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, într-un nivelurile de ocupabilitate din nivelurile de ocupabilitate prevăzute la art. 4, în funcție de criteriile prevăzute la art. 5 lit. a) -d).

Art. 9. -

Apartenența la un nivel de ocupabilitate a fiecărei persoane înregistrate se înscrie în baza de date prevăzută la art. 8 alin. (1) și se poate revizui/actualiza prin modificarea nivelului de ocupabilitate conform prezentei proceduri.

Art. 10. -

Aplicația informatică prevăzută la art. 8 se elaborează cu respectarea prezentei proceduri, inclusiv a modelului matematic de definire a profilului fiecărei persoane în căutarea unui loc de muncă și includerea acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentul capitol, precum și în anexa "Profilarea administrativă" la prezenta procedură.

Art. 11. -

(1) Profilarea și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează la înregistrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, conform art. 8.

(2) Apartenența la nivelul de ocupabilitate în care este încadrată persoana se poate revizui prin modificarea nivelului de ocupabilitate într-un alt nivel de ocupabilitate, de regulă, cel mult în cel imediat superior sau în cel imediat inferior, în cadrul activității de consiliere profesională, prin decizia consilierului sau a persoanei care are atribuții de informare și consiliere profesională.

Art. 12. -

Profilarea și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se actualizează pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă înregistrată în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, anual, în cursul lunii ianuarie, sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consilierului sau a persoanei care are atribuții de informare și consiliere ori a persoanei în căutarea unui loc de muncă.

ANEXĂ la procedură

Profilarea administrativă

Profilarea administrativă reprezintă profilarea și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, prin intermediul tehnicii de calcul și a aplicației informatice. Această profilare administrativă se realizează utilizând:

a) date administrative reprezentând informații colectate inițial la înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în conformitate cu Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, cu modificările și completările ulterioare, și actualizate, după caz, pe perioada în care persoana este înregistrată în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București;

b) informații suplimentare care se stabilesc, conform prezentei anexe.

1. Datele administrative care se utilizează în vederea realizării profilării sunt următoarele:

a) vârsta;

b) nivelul de studii;

c) existența unei calificări/ocupații;

d) experiența profesională;

e) apartenența la grupuri vulnerabile sau grupuri cu nevoi speciale;

f) localitatea de domiciliu sau reședință avută în vedere la înregistrarea persoanei în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

2. O persoană se consideră că aparține unui grup vulnerabil sau grup cu nevoi speciale, în vederea realizării profilării acesteia, dacă este:

a) șomer de lungă durată;

b) persoană cu dizabilități;

c) persoană de etnie rromă;

d) persoană liberată din detenție;

e) persoană supusă riscului de a fi traficate;

f) tânăr cu risc de marginalizare socială;

g) refugiat sau persoana aflată sub o altă formă de protecție internațională;

h) străin sau apatrid.

3. Informațiile suplimentare care se utilizează în vederea realizării profilării sunt următoarele:

a) accesul la pol de dezvoltare economică;

b) calitatea de șomer sezonier;

c) relevanța calificării/ocupației deținute.

4. Accesul la pol de dezvoltare economică se stabilește astfel:

Pentru fiecare localitate din raza teritorială a agenției pentru ocuparea forței de muncă accesul se stabilește dacă persoanele în căutarea unui loc de muncă din această localitate au sau nu au acces facil la o localitate mai dezvoltată economic unde se înregistrează oferte semnificative de locuri de muncă vacante comunicate agenției, denumită în continuare pol de dezvoltare economică.

Accesul la un pol de dezvoltare economică se analizează și se stabilește de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București, din punctul de vedere al transportului în comun, al căilor de comunicație terestre sau fluviale, anual, în cursul lunii ianuarie pentru anul în curs.

Localitățile din raza teritorială a agenției pentru ocuparea forței de muncă sunt clasificate pe două niveluri astfel:

- "DA" - există acces facil la un pol de dezvoltare economică;

- "NU" - nu există acces facil la un pol de dezvoltare economică.

Prin localitate se înțelege: municipiu, oraș, sat reședință de comună, sat component în cadrul comunei și sat aparținând municipiului sau orașului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.

5. Calitatea de șomer sezonier se stabilește prin identificarea în situația fiecărei persoane dacă aceasta în mod ciclic se înregistrează în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă ca urmare a disponibilizării de pe locuri de muncă sezoniere.

6. Relevanța calificării/ocupației deținute se stabilește pentru fiecare persoană astfel:

a) din informațiile deținute de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, conform prevederilor legale, și informațiile care se preiau, conform prevederilor legale, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă de la Inspecția Muncii din Registrul general de evidență a salariaților se extrag date statistice care prezintă:

(i) situația statistică anuală pe ocupații a șomerilor care s-au aflat în evidență cel puțin o zi;

(ii) situația statistică anuală pe ocupații a contractelor individuale de muncă nou-înregistrate în Registrul general de evidență a salariaților.

Situațiile statistice se realizează la nivel de județ și cuprind numărul de șomeri înregistrați la agenția pentru ocuparea forței de muncă cel puțin o zi din anul pentru care se realizează situația statistică, care dețin aceeași calificare sau care au lucrat în aceeași ocupație, respectiv numărul de angajări cu contract individual de muncă pentru aceeași ocupație înregistrate în REVISAL în anul pentru care se realizează situația statistică.

Situațiile statistice se întocmesc anual, în cursul lunii ianuarie, iar perioada de referință este anul calendaristic precedent.

b) Datele din cuprinsul situațiilor statistice se modelează pentru împărțirea calificărilor/ocupațiilor pe nivelurile de oportunități de angajare conform următoarelor criterii:

Nr. șomeri Raport lmv/som Nr. lmv Nivel de oportunitate de angajare
< 10 Indiferent < 10 Slab
< 10 lmv/som < 1 Indiferent Slab
< 10 1 ≤ Imv/som < 3 ≥ 10 Mediu
< 10 3 ≤ Imv/som < 5 ≥ 10 Bun
< 10 lmv/som ≥ 5 ≥ 10 Foarte bun
10 ≤ som < 30 lmv/som < 0,7 Indiferent Slab
10 ≤ som < 30 0,7 ≤ Imv/som < 3 Indiferent Mediu
10 ≤ som < 30 lmv/som ≥ 3 Indiferent Foarte bun
≥ 30 lmv/som < 0,7 Indiferent Slab
≥ 30 0,7 ≤ Imv/som < 1,5 Indiferent Mediu
≥ 30 1,5 ≤ Imv/som > 3 Indiferent Bun
≥ 30 lmv/som ≥ 3 Indiferent Foarte bun

Legenda:

som = număr de șomeri înregistrați la agenția pentru ocuparea forței de muncă cel puțin o zi și care au aceeași calificare/ocupație;

lmv = număr de angajări cu contract individual de muncă pentru aceeași ocupație.

c) În funcție de nivelul de oportunitate de angajare, calificările/ocupațiile deținute de o persoană se clasifică în două categorii:

- "relevantă", în situația nivelurilor de oportunitate de angajare: "foarte bun", "bun" și "mediu";

- "nerelevantă", în situația nivelurilor de oportunitate de angajare: "slab".

7. În vederea aplicării modelului matematic de definire a profilului fiecărei persoane și includerii acesteia în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege, se acordă pentru fiecare din criteriile care se au în vedere pentru realizarea profilării un punctaj, astfel:

Criteriu Punctaj (nr. puncte)
Calificare relevantă + 10000
Calificare nerelevantă 0
Studii:
cel puțin școală generală completă
+ 1000
Studii:
școală generală incompletă
0
Existența unei calificări/ocupații + 100
Lipsa unei calificări/ocupații 0
Grup nevulnerabil
(persoana nu aparține niciunui grup vulnerabil sau cu nevoi speciale)
+ 50
Apartenență la un grup vulnerabil 0
Apartenență la cel puțin două grupuri vulnerabile - 30
Acces facil la pol de dezvoltare + 10
Lipsă acces facil la pol de dezvoltare 0
Experiență profesională:
cel puțin 1 an în ultimii 5 ani
+ 10
Experiență profesională:
mai mică de 1 an în ultimii 5 ani
0
Vârstă: mai mică de 45 de ani +10
Vârstă: cel puțin 45 de ani 0
Șomer sezonier + 10000
Șomer nesezonier 0

8. În funcție de punctajul total obținut ca urmare a adunării sau scăderii, după caz, a punctelor din cuprinsul tabelului de mai jos, corespunzătoare fiecărui criteriu din cele prevăzute în același tabel, persoanele în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București se încadrează în profilul și nivelul de ocupabilitate corespunzător potrivit următorului tabel:

Profil și nivel de ocupabilitate Punctaj minim Punctaj maxim
"Ușor ocupabil" 11170 21180
"Mediu ocupabil" 10160 11160
"Greu ocupabil" 1010 10150
"Foarte greu ocupabil" 0 1000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...