Guvernul României

Hotărârea nr. 84/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 12 mai 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Agenția evaluează și monitorizează, la nivel național, activitatea desfășurată în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale, îndeplinind rolul de raportor național."

2. La articolul 3 alineatul (1), literele b), e), h), j) -l) și o) -q) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) monitorizează și evaluează activitățile desfășurate de instituțiile publice cu atribuții în domeniul traficului de persoane și de organizațiile neguvernamentale, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale;

. . . . . . . . . .

e) stabilește și transmite instituțiilor cu responsabilități în domeniu indicatorii și criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane, pe baza evoluțiilor în dinamica fenomenului la nivel național și internațional;

. . . . . . . . . .

h) facilitează și contribuie la schimbul de date și informații cu caracter statistic între instituțiile cu competențe în domeniu, din țară și din străinătate;

. . . . . . . . . .

j) elaborează, pe baza analizei proprii și a contribuției instituțiilor cu responsabilități în domeniu, răspunsurile la chestionare, precum și rapoartele de țară în domeniul traficului de persoane;

k) dezvoltă campanii de prevenire a traficului de persoane și programe de facilitare a asistenței victimelor traficului de persoane și colaborează cu instituțiile publice, private și organizațiile neguvernamentale pentru implementarea unor campanii și programe comune;

l) întocmește, cu participarea celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și pe baza datelor furnizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniu și organizațiile neguvernamentale, Raportul anual privind evoluția traficului de persoane și formulează recomandări instituțiilor cu atribuții în domeniu cu privire la îmbunătățirea activităților antitrafic;

. . . . . . . . . .

o) sprijină activitatea de informare privind traficul de persoane, atât în țară, cât și în străinătate, elaborând și realizând diferite materiale cu caracter informativ-preventiv;

p) furnizează, la cererea instituțiilor publice sau organizațiilor neguvernamentale, date statistice necesare planificării activităților proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane și obținerea resurselor necesare desfășurării acestora;

q) desfășoară activități de cooperare internațională în domeniul său de competență;".

3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se abrogă.

4. La articolul 3 alineatul (1), după litera m) se introduc două noi litere, literele m1) și m2), cu următorul cuprins:

"

m1) realizează evaluarea inițială a situației victimelor traficului de persoane, pentru identificarea nevoilor de asistență specializată;

m2) facilitează participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmărire penală și judecată în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu;".

5. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 6, alineatele (1), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) În cadrul Agenției se înființează 15 centre regionale, fără personalitate juridică, a căror organizare și funcționare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției.

. . . . . . . . . .

(5) Personalul Agenției este format din funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual.

. . . . . . . . . .

(7) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne."

7. La articolul 6, alineatele (3) și (4) se abrogă.

8. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) La solicitarea Agenției, instituțiile prevăzute la alin. (1) participă cu personal propriu la desfășurarea activităților impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile naționale de acțiune."

10. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Spațiile necesare funcționării Agenției și centrelor regionale se asigură prin achiziționare, închiriere, contract de comodat și/sau transmitere în administrare, conform prevederilor legale."

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 7 martie 2018.

Nr. 84.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...