Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1564/2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și Consiliului
Număr celex: 32005R1564

Modificări (1), Referințe (2)

În vigoare de la 01 octombrie 2005 până la 15 septembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) AL COMISIEI
NR. 1564/2005
din 7 septembrie 2005
de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor
în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice
în conformitate cu Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE ale
Parlamentului European și Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale1, în special articolul 44 alineatul (1) și articolul 63 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii2, în special articolul 36 alineatul (1), articolul 58 alineatul (2), articolul 64 alineatul (2) și articolul 70 alineatul (1),

în urma consultării Comitetului consultativ pentru achiziții publice,

întrucât:

(1) Directiva 2004/17/CE prevede că toate contractele care intră sub incidența sa trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare conțin informațiile stipulate în directiva menționată și, în special, în anexele XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII și XIX.

(2) Directiva 2004/18/CE prevede că toate contractele care intră sub incidența sa trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare conțin informațiile stipulate în directiva menționată și în special în anexa VII.

(3) Directivele Consiliului 92/50/CEE din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii3, 93/36/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice4, 93/37/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări5 și 93/38/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor6, astfel cum au fost modificate prin Directiva 2001/78/CE a Comisiei7, au introdus formulare standard pentru publicarea unor astfel de anunțuri.

(4) Directivele 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE fiind înlocuite de Directiva 2004/18/CE, iar Directiva 93/38/CEE fiind înlocuită de Directiva 2004/17/CE, este necesar să se stabilească un singur set de formulare standard actualizate, luându-se în considerare informațiile solicitate de directivele menționate, precum și formate care să poată fi prelucrate electronic.

(5) Statele membre trebuie să transpună Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE în legislația națională până la 31 ianuarie 2006. Fără a aduce atingere acestei dispoziții, anumite state membre pot, cu toate acestea, să transpună directivele înainte de expirarea termenului menționat. Prin urmare, entitățile contractante în sensul Directivei 2004/17/CE și autoritățile contractante în sensul Directivei 2004/18/CE din statele membre în care măsurile naționale de transpunere intră în vigoare înainte de expirarea termenului de transpunere prevăzut de Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE utilizează formularele standard stabilite de prezentul regulament de la data intrării în vigoare a respectivelor măsuri naționale de aplicare.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1874/2004 al Comisiei (JO L 326, 29.10.2004, p. 17).

2 JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1874/2004.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...