Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 791/2007 de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din regiunile ultraperiferice Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Reunion
Număr celex: 32007R0791

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 06 iulie 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 791/2007 AL CONSILIULUI
din 21 mai 2007
de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare
apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din regiunile
ultraperiferice Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare,
Guyana Franceză și Reunion

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 și articolul 299 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

întrucât:

(1) Sectorul pescuitului din regiunile ultraperiferice ale Comunității întâmpină dificultăți legate în special de costurile suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din cauza dezavantajelor specifice recunoscute la articolul 299 alineatul (2) din tratat și rezultate, în principal, din costul transportului către Europa continentală.

(2) În vederea menținerii competitivității anumitor produse pescărești în raport cu produsele similare din alte regiuni ale Comunității, Comunitatea a introdus, din 1992, măsuri pentru compensarea unor astfel de costuri suplimentare în sectorul pescuitului. Măsurile aplicate pentru perioada 2003-2006 sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2328/2003 al Consiliului(3). Din 2007 este necesară continuarea măsurilor pentru compensarea costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești, în baza unui raport al Comisiei înaintat Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

(3) Având în vedere condițiile diferite de comercializare din regiunile ultraperiferice în cauză, fluctuațiile capturilor și ale stocurilor, precum și ținând cont de cererile pieței, decizia cu privire la produsele pescărești care pot beneficia de compensare, cantitățile maxime ale acestora și suma compensată din alocarea globală acordată statelor membre ar trebui lăsate la latitudinea statelor membre implicate.

(4) Statele membre ar trebui autorizate să diferențieze lista și cantitățile de produse pescărești în cauză și cuantumurile compensațiilor din totalul alocării pe stat membru. Ele ar trebui, de asemenea, să fie autorizate să ajusteze planurile de compensare, în măsura în care acest lucru este justificat de circumstanțe evolutive.

(5) Statele membre ar trebui să stabilească cuantumul compensațiilor la un nivel care permite o contrabalansare corespunzătoare a costurilor suplimentare, apărute din cauza dezavantajelor specifice regiunilor ultraperiferice și, în special, din cauza costurilor transportului produselor către Europa continentală. Pentru a evita compensarea în exces, suma ar trebui să fie proporțională cu costurile suplimentare pe care ajutoarele sunt menite să le contrabalanseze și să nu depășească, în niciun caz, 100% din costurile transportului către Europa continentală și alte costuri conexe. În acest scop, ar trebui de asemenea luate în considerare alte tipuri de intervenții publice care au un impact asupra nivelului costurilor suplimentare.

(6) Pentru îndeplinirea corectă a obiectivelor prezentului regulament și pentru a garanta respectarea politicii comune în domeniul pescuitului, sprijinul oferit ar trebui să se limiteze la produsele pescărești obținute și prelucrate în conformitate cu normele acesteia.

(7) Pentru ca regimul de compensare să funcționeze în mod eficace și corect, statele membre ar trebui să se asigure, de asemenea, că beneficiarii ajutorului sunt viabili din punct de vedere economic și că sistemul de punere în aplicare permite o aplicare regulată a regimului.

(8) Pentru a permite realizarea unei supravegheri corespunzătoare a regimului de compensare, statele membre în cauză ar trebui să prezinte rapoarte anuale privind funcționarea acestuia.

(9) Pentru a permite luarea unei decizii cu privire la oportunitatea continuării regimului de compensare după 2013, Comisia ar trebui să prezinte un raport bazat pe o evaluare independentă, în timp util și până la sfârșitul perioadei de aplicare a regimului, Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European.

(10) Cheltuielile comunitare preconizate pentru regimul de compensare ar trebui să fie puse în aplicare în cadrul Fondului European de Garantare Agricolă și gestionate centralizat direct în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune(4).

(11) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5).

(12) Pentru punerea în aplicare a gestionării financiare centralizate directe, ar trebui să se aplice Regulamentul (CE) nr. 2003/2006 al Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a normelor de finanțare de către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a cheltuielilor legate de organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură(6),

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...