Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 74/2002 de modificare a Directivei Consiliului 80/987/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002L0074

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 08 octombrie 2002

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2002/74/CE
din 23 septembrie 2002
de modificare a Directivei Consiliului 80/987/CEE privind apropierea
legislațiilor statelor membre referitoare la protecția salariaților în
cazul insolvabilității angajatorului (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 137 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la 9 decembrie 1989, prevede la pct. 7 că realizarea pieței interne trebuie să conducă la o îmbunătățire a condițiilor de viață și de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană și că această îmbunătățire trebuie să implice, unde este necesar, dezvoltarea anumitor aspecte ale reglementărilor privind ocuparea forței de muncă, cum ar fi procedurile de disponibilizare colectivă și cele privind falimentul.

(2) Directiva 80/987/CEE4 urmărește să asigure un grad minim de protecție a salariaților în cazul insolvabilității angajatorului. În acest scop, directiva obligă statele membre să constituie un organism care să garanteze plata drepturilor salariale neachitate respectivilor salariați.

(3) evoluția dreptului în materie de insolvabilitate în statele membre, precum și dezvoltarea pieței interne, indică necesitatea adaptării anumitor dispoziții din directiva menționată. (4) securitatea și transparența juridică necesită, printre altele, clarificări cu privire la domeniul de aplicare, și anumite definiții din Directiva 80/987/CEE. Este necesar în special să se precizeze, în partea dispozitivă a directivei, posibilele exceptări acordate statelor membre și, prin urmare, să se elimine anexa la aceasta.

(5) pentru a se asigura o protecție echitabilă a lucrătorilor respectivi, definiția stării de insolvabilitate trebuie adaptată noilor tendințe legislative din statele membre și ar trebui să includă în acest concept și alte proceduri de insolvabilitate, cu excepția lichidării. În acest context, pentru a stabili obligația de plată a instituției de garantare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a prevedea că, în cazurile în care situația de insolvabilitate duce la mai multe proceduri de insolvabilitate, situația trebuie să fie abordată ca și cum ar fi vorba de o singură procedură de insolvabilitate.

(6) este necesar să se asigure că salariații la care fac referire Directiva 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca cu timp parțial, încheiat de UCIPE, CEIP și CES5, Directiva Consiliului 1999/70/CE din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat de CES, UCIPE și CEIP6 și Directiva Consiliului 91/383/CEE din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară7 nu sunt excluși din domeniul de aplicare a prezentei directive.

(7) pentru a asigura securitatea juridică a salariaților în caz de insolvabilitate a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în mai multe state membre și pentru a consolida drepturile lucrătorilor în sensul jurisprudenței Curții de Justiție, este necesar să se introducă dispoziții care să prevadă în mod expres instituția care este responsabilă cu plata creanțelor în aceste cazuri și care să stabilească ca obiectiv al cooperării între autoritățile administrative competente ale statelor membre plata în cel mai scurt timp a drepturilor salariale neachitate ale salariaților. În plus, este necesar să se asigure o aplicare corectă a dispozițiilor adoptate printr-o colaborare între autoritățile administrative competente din statele membre.

(8) statele membre pot fixa limite în ceea ce privește responsabilitatea instituțiilor de garantare care ar trebui să fie compatibile cu obiectivul social al directivei și pot lua în considerație diversele niveluri de creanțe.

(9) pentru a facilita identificarea procedurilor de insolvabilitate, în special în situațiile transnaționale, este necesar să se prevadă ca statele membre să notifice Comisia și celelalte state membre despre tipurile de proceduri de insolvabilitate care atrag intervenția instituției de garantare.

(10) Directiva 80/987/CEE trebuie modificată în consecință.

(11) deoarece obiectivele acțiunii preconizate, adică adaptarea anumitor dispoziții din Directiva 80/987/CEE pentru a ține seama de evoluția activităților desfășurate de întreprinderile din Comunitate, nu pot fi atinse într-o măsură suficientă de statele membre și pot fi așadar realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității enunțat la art. 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat în articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(12) Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind transpunerea în practică și aplicarea prezentei directive, în special în ce privește noile forme de ocupare a forței de muncă care apar în statele membre,

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...