Revista Romana de Executare Silita (Universul Juri nr. 1/2016

11. Executarea voluntară a unei hotărâri judecătorești prin care o casă de pensii este obligată să recalculeze pensia prin folosirea unui stagiu de cotizare redus cu consecința diminuării pensiei, a inexistenței unor diferențe de drepturi de pensie de încasat și stabilirii unor diferențe de drepturi de pensie achitate în plus. Inexistența unor obligații care să fie executate silit. Imposibilitatea invocării pe calea contestației la executare a unor critici referitoare la alte aspecte privind modul de calcul al pensiei și stabilirea unui debit în sarcina beneficiarului pensiei
de Răzvan Anghel

31 martie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Codul de procedură civilă: art. 622

O.U.G. nr. 4/2005

În situația în care o casă de pensii este obligată să recalculeze pensia reclamantului prin determinarea punctajului mediu anual raportat la un stagiu complet de cotizare redus și la plata diferențelor de drepturi de pensie, emiterea deciziei de pensie ce respectă formula de calcul stabilită de instanță este suficientă pentru a considera că hotărârea judecătorească a fost executată voluntar atunci când, în urma recalculării, pensia este diminuată astfel încât nu rezultă diferențe de drepturi de pensie care să fie plătite, ci, din contră, rezultă că trebuie restituite sume încasate necuvenit. Criticile care vizează alte aspecte decât aplicarea formulei de calcul stabilite în titlul executoriu, cum ar fi problema eliminării unor majorări ale punctajului de care a beneficiat asiguratul anterior recalculării sau stabilirea unui debit în sarcina sa, pot fi invocate numai în cadrul unei contestații formulate în condițiile procedurii speciale de contestare a deciziilor emise de casele de pensii.

Tribunalul Constanța, secția I civilă, decizia civilă nr. 57 din 19 ianuarie 2016, definitivă (speță trimisă, în rezumat și cu notă, de judecător Răzvan Anghel)

Asupra apelului civil de față:

Prin cererea înregistrată la 9 mai 2014, contestatoarea casa Județeană de Pensii C. a solicitat, în contradictoriu cu intimații (…) și BEJ (…) anularea somației nr. (…) emise la data de (…) de BEJ (…). Totodată, contestatoarea a solicitat și suspendarea executării silite.

În motivarea cererii, s-a arătat că, urmare a referatului nr. (…) al biroului juridic, contestatoare a pus în executare de bunăvoie decizia civilă nr. 522/AS din 29 octombrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. (…) și s-a emis decizia privind acordarea pensiei pentru limita de vârstă nr. (…), astfel încât somațiile emise de executorul judecătoresc sunt lipsite de obiect.

În ceea ce privește plata diferențelor de pensie rezultate din recalculare începând cu luna septembrie 2011, contestatoarea a învederat că, în urma recalculării, prin retragerea punctajului suplimentar acordat în baza O.U.G. nr. 100/2008 și a prevederilor art. 169 din Legea nr. 263/2010, punctajul anual al intimatului (…) I. s-a diminuat astfel încât prin decizia nr. (…) a fost creat un debit de 204 lei.

Contestatoarea a mai arătat că executarea silită a fost efectuată cu încălcarea dispozițiilor O.G. nr. 22/2002, fără să i se acorde termenul de 6 luni prevăzut de această ordonanță în vederea asigurării fondurilor necesare acoperirii creanței pe care o pretinde intimatul (…).

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 659, art. 662, art. 618, art. 669, art. 719 C. proc. civ., O.G. nr. 22/2002, art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013.

Prin cererea completatoare, contestatoarea a învederat că înțelege să invoce și nulitatea raportului de expertiză contabilă întocmit de expert (…) în cadrul dosarului de executare, întrucât nu a fost convocată în vederea efectuării acestuia și expertul nu a ținut seama de evidențele contestatoarei în ceea ce privește drepturile de care beneficiază intimatul (…). Totodată, a solicitat și anularea formelor de executare întocmite începând cu data de 18 august 2014 (somația mobiliară pentru suma de 4.796 lei pentru creditor, pensie recalculată conform expertizei, și suma de 2.046 lei cheltuieli executare silită).

Prin sentința civilă nr. 1511 din 4 februarie 2015, pronunțată de Judecătoria Constanța, în dosarul civil mai sus menționat, a fost respinsă contestația la executare formulată de contestatoarea Casa Județeană de Pensii C. în contradictoriu cu intimatul BEJ (…), ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesual pasivă.

Totodată, a fost admisă contestația la executare formulată de contestatoarea Casa Județeană de Pensii C. în contradictoriu cu intimatul (…) și anulată somația nr. (…), emisă la (…), și somația mobiliară nr. (…) din (…), emise de BEJ (…), precum și toate formele de executare emise în dosarul de executare nr. (…) al BEJ (…).

În considerentele hotărârii mai sus menționate s-a reținut că obiectul prezentei cauze îl reprezintă contestația formulată de Casa Județeană de Pensii C. împotriva executării silite pornite în cadrul dosarului de executare nr. (…) al BEJ (…).

Potrivit art. 711 alin. (1) C. proc. civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. În cadrul unei contestații la executare, calitate procesuală pot avea numai persoanele fizice sau juridice care au calitatea de părți în cadrul titlului executoriu, astfel cum este acesta definit prin art. 632 C. proc. civ., respectiv creditorul și debitorul obligației care este pusă în executare [art. 644 alin. (1) C. proc. civ.] .

Din probele administrate în cauză, instanța reține că nu s-a făcut dovada existenței unei identități între acest intimat - care nu are calitatea de parte în titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 522/AS din 29 octombrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 11254/118/2011 - și persoana obligată în raportul juridic dedus judecății.

În consecință, s-a reținut că reclamanta nu a putut justifica calitatea procesuală pasivă a persoanei în contradictoriu cu care a înțeles să se judece.

Asupra fondului contestației la executare s-a arătat că titlul executoriu ce face obiectul prezentei executări silite - dosar de executare nr. (…) - este decizia civilă nr. 522/AS din 29 octombrie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Constanța, în dosarul nr. (…), prin care s-a dispus obligarea casei Județene de Pensii C. la recalcularea pensiei intimatului (…), în temeiul O.U.G. nr. 4/2005, cu utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 25 de ani și la plata diferențelor de pensie rezultate din recalculare începând cu luna septembrie 2011.

La data de 12 decembrie 2012, debitoarea a început să facă demersuri pentru punerea în executare a titlului executoriu, prin referatul nr. (…), iar ulterior, Casa Județeană de Pensii a emis decizia nr. (…), privind acordarea pensiei (…), în baza deciziei civile nr. 522/AS din 29 octombrie 2012 pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 11254/118/2011, având în vedere un stagiu complet de cotizare de 25 de ani.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...