Revista Romana de Executare Silita (Universul Juri nr. 1/2016

10. Executarea silită a obligației de plată a alocației de plasament care incumbă autorităților locale. Lipsa caracterului de titlu executoriu al hotărârii consiliului județean prin care se instituie măsura plasamentului
de Răzvan Anghel

31 martie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Codul de procedură civilă: art. 622, art. 628, art. 632, art. 638, art. 644, art. 665, art. 712 C. civ.: art. 1164 H.G. nr. 1437/2004

H.G. nr. 1437/2004

Instituirea unei măsuri de plasament asupra unui copil nu duce, în mod direct, la dobândirea de către autoritatea administrativă publică locală a calității de debitoare a obligației de plată a unei cote din alocația de plasament; o astfel de calitate trebuie să rezulte clar dintr-un titlu executoriu care să constate calitatea de debitoare și care să stabilească suma datorată sau să conțină elemente suficiente pentru ca aceasta să poată fi determinată. O hotărâre emisă de comisia pentru protecția copilului din cadrul consiliului județean nu constituie titlu executoriu pentru plata alocației de plasament, întrucât nu stabilește o astfel de obligație a autorității locale către persoana la care s-a dispus plasamentul unui minor și nici cuantumul său.

Tribunalul Constanța, secția I civilă, decizia civilă nr. 10 din 5 ianuarie 2016, pronunțată în ședință publică (speță trimisă, în rezumat, de judecător Răzvan Anghel)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța, contestatorul Consiliul județean (…), în contradictoriu cu intimații Asociația (…) BEJ (…), a solicitat anularea executării silite, anularea actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. (…) al BEJ (…), a încheierii nr. (…) de încuviințare a executării silite, reducerea cheltuielilor de executare stabilite prin încheierea din (…), precum și suspendarea executării silite, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatorul a arătat că prin titlul executoriu nu a fost stabilit și cuantumul creanței, astfel că aceasta nu îndeplinește condițiile de a fi certă, lichidă și exigibilă, astfel că încuviințarea executării silite a fost eronat dispusă; a mai arătat că onorariul executorului în cuantum de 3.797,91 lei a fost calculat cu depășirea plafonului maxim prevăzut prin Ordinul nr. 2550/2006, iar cheltuielile de executate nu au fost avansate de creditor.

Cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 669, art. 711 și urm. C. proc. civ.

Prin întâmpinare, intimatul Asociația (…) a invocat excepția inadmisibilității contestației formulată împotriva încheierii de încuviințare a executării, aceasta nefiind suspusă niciunei căi de atac și excepția tardivității contestația fiind depusă după termenul de 5 zile prevăzut deart. 714 alin. (2) C. proc. civ., iar pe fond a solicitat respingerea contestației.

Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 28 mai 2015, contestatorul a arătat că înțelege să nu mai susțină cererea de suspendare, însă la primul termen de judecată a revenit asupra acestui aspect, arătând că înțelege să formuleze și cerere de suspendare a executării.

La termenul din 13 august 2015, instanța a unit cu fondul excepțiile inadmisibilității și tardivității.

Prin sentința civilă nr. 8992 din 20 august 2015, Judecătoria Constanța a respins ca neîntemeiată excepția inadmisibilității, a respins ca neîntemeiată excepția tardivității, a respins cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect, și a respins ca neîntemeiată contestația la executare.

Pentru a pronunța această soluție, instanța de fond a avut în vedere următoarele:

Potrivit art. 718 alin. (1) C. proc. civ., "până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea".

Instanța de fond a constatat că această cerere a rămas fără obiect, având în vedere dispozițiile mai sus amintite, care stabilesc în mod expres că suspendarea executării, în această ipoteză, se dispune numai până la soluționarea contestației la executare. Or, în speța de față, instanța a soluționat cerere de suspendare a executării silite în același timp cu soluționarea contestației la executare, împrejurare în care nu mai subzistă condițiile prevăzute de art. 718 alin. (1) C. proc. civ.

Pentru aceste motive, instanța a respins cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.

Referitor la excepția inadmisibilității contestației formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării, instanța de fond a reținut următoarele:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...