Consiliul de Asociere

Decizia nr. 3/2000 a Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană din 29 septembrie 2000 cu privire la adoptarea termenilor și condițiilor pentru participarea României la programele comunitare în domeniul formării profesionale și educației*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20 august 2002.

În vigoare de la 20 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

ASOCIEREA DINTRE ROMÂNIA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ

Consiliul de Asociere

UE-RO 1810/00

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE DOCUMENTE OFICIALE

Obiectul: Decizia Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană cu privire la adoptarea termenilor și condițiilor pentru participarea României la programele comunitare în domeniul formării profesionale și educației

Consiliul de Asociere,

având în vedere Protocolul adițional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, privind participarea României la programele comunitare și, în special, art. 1 și 21),

luând în considerare faptul că:

(1) în conformitate cu art. 1 din Protocolul adițional, România poate participa la programele-cadru comunitare, programe specifice, proiecte sau alte acțiuni, respectiv în domeniul formării profesionale și educației;

(2) în conformitate cu art. 2 din Protocolul adițional, termenii și condițiile pentru participarea României la aceste activități se stabilesc de către Consiliul de Asociere;

(3) ca urmare a Deciziei nr. 2/97 din 4 august 1997 a Consiliului de Asociere dintre România, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte2), România a participat în prima fază a programelor "Leonardo da Vinci"3) și "Socrates"4), începând cu data de 1 septembrie 1997, și și-a exprimat dorința de a participa în a doua fază a programelor,

1) OJ L 74, 317, 30 decembrie 1995, p. 40.

DECIDE:

ARTICOLUL 1

România va participa în a doua fază a programelor comunitare "Leonardo da Vinci" și "Socrates", instituite prin Decizia Consiliului nr. 1999/382/EC din 26 aprilie 1999, prin care se stabilește cea de-a doua fază a programului de acțiune comunitară în domeniul formării profesionale "Leonardo da Vinci"5) și, respectiv, prin Decizia nr. 253/2000/EC a Parlamentului European și Consiliului din 24 ianuarie 2000, instituind cea de-a doua fază a programului de acțiune comunitară în domeniul educației "Socrates"6) (denumite în continuare Leonardo da Vinci II și Socrates II), în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în anexele nr. I și II care fac parte integrantă din prezenta decizie.

2) OJ L 229, 20 august 1997, p. 5.

3) OJ L 340, 29 decembrie 1998, p. 8.

4) OJ L 87, 20 aprilie 1995, p. 10. Decizie amendată prin Decizia nr. 576/98/EC (OJ L 77, 14 martie 1998, p. 1).

5) OJ L 146, 11 iunie 1999, p. 33.

6) OJ L 229, 20 august 1997, p. 5.

ARTICOLUL 2

Decizia se va aplica pe durata programelor "Leonardo da Vinci II" și "Socrates II", începând cu 1 ianuarie 2000.

ARTICOLUL 3

Decizia va intra în vigoare la data adoptării ei de către Consiliul de Asociere.

ANEXA Nr. I

TERMENII ȘI CONDIȚIILE
privind participarea României la programele "Leonardo da Vinci II"
și "Socrates II"

1. România va participa la activitățile programelor "Leonardo da Vinci II" și "Socrates II" (denumite în continuare programe), dacă nu se prevede altfel în prezenta decizie, în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile și termenele stabilite prin Decizia Consiliului nr. 1999/382/EC și prin Decizia nr. 253/2000/EC a Parlamentului European și a Consiliului, instituind aceste programe de acțiune comunitară.

2. În conformitate cu termenii art. 5 din deciziile privind programele "Leonardo da Vinci II" și "Socrates II" și cu prevederile referitoare la responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei privind agențiile naționale Leonardo da Vinci și Socrates, adoptate de către Comisie, România va stabili structurile adecvate pentru asigurarea unui management coordonat al implementării la nivel național a programelor de acțiune și va adopta măsurile necesare în vederea asigurării unei finanțări corespunzătoare a acestor agenții, care vor primi fonduri din programe pentru activitățile lor. România va adopta orice alte măsuri necesare pentru desfășurarea eficientă a programelor la nivel național.

3. Pentru participarea la programe România va plăti în fiecare an o contribuție la bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu procedurile stabilite în anexa nr. II.

Pentru a lua în considerare desfășurarea programelor sau evoluția capacității de absorbție a României, dacă este necesar, Comitetul de Asociere este abilitat să ajusteze această contribuție, astfel încât să se evite dezechilibrul bugetar în implementarea programelor.

4. Termenii și condițiile pentru transmiterea, evaluarea și selecția candidaturilor depuse de instituțiile, organizațiile și persoanele eligibile din România vor fi cele aplicabile instituțiilor, organizațiilor și persoanelor eligibile din Comunitate.

Experții români pot fi luați în considerare de către Comisie la desemnarea experților independenți pentru a o asista la evaluarea proiectelor, în concordanță cu prevederile deciziilor instituind programele.

5. În vederea asigurării dimensiunii comunitare a programelor, pentru a fi eligibile pentru sprijin financiar comunitar, proiectele și activitățile vor include cel puțin un partener din unul dintre statele membre ale Comunității.

6. Pentru activitățile de mobilitate menționate în anexa nr. I, secțiunea III.1 a deciziei referitoare la "Leonardo da Vinci II" și pentru acțiunile descentralizate "Socrates II", precum și pentru sprijinul financiar pentru activitățile agențiilor naționale înființate în conformitate cu pct. 2, României îi vor fi alocate fondurile pe baza bugetului anual al programului stabilit la nivel comunitar și a contribuției României la program. Cuantumul maxim al finanțării pentru activitățile agențiilor naționale nu va depăși 50% din bugetul pentru programele de lucru ale agențiilor naționale.

7. România și statele membre ale Comunității vor depune toate eforturile, în limita prevederilor legale, pentru facilitarea liberei circulații și a sejurului studenților, profesorilor, formatorilor, administratorilor de universități, tinerilor și altor persoane eligibile care se deplasează între România și statele membre ale Comunității în scopul participării la activitățile care fac obiectul prezentei decizii.

8. Activitățile care fac obiectul prezentei decizii vor fi scutite de impunerea de către România de taxe indirecte, taxe vamale, prohibiții și restricții la import și export pentru bunurile și serviciile care le sunt destinate.

9. Fără a afecta responsabilitățile Comisiei Comunităților Europene și ale Curții de Conturi a Comunităților Europene în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea programelor în conformitate cu deciziile privitoare la "Leonardo da Vinci II" și "Socrates II" (respectiv art. 13 și 14), participarea României la programe va fi monitorizată permanent pe baze parteneriale de către România și Comisia Comunităților Europene. România va prezenta Comisiei rapoarte și va participa la alte activități specifice stabilite de către Comunitate în acest context.

10. În conformitate cu reglementările financiare ale Comunității, aranjamentele contractuale încheiate cu și de către entități din România vor prevedea efectuarea de controale și audit de către sau sub autoritatea Comisiei și a Curții de Conturi. Rapoartele de audit financiar pot fi realizate cu scopul de a controla veniturile și cheltuielile acestor entități, legate de obligațiile contractuale față de Comunitate. În spiritul cooperării și interesului reciproc, autoritățile competente din România vor oferi sprijin, în limite posibile și rezonabile, pentru efectuarea controalelor și a auditului.

Prevederile referitoare la responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei privind agențiile naționale Socrates și Leonardo da Vinci, adoptate de către Comisie, vor fi aplicabile relațiilor dintre România, Comisie și agențiile naționale românești. În caz de neregularități, neglijență sau fraudă, imputabile agențiilor naționale românești, autoritățile române vor fi responsabile pentru fondurile nerecuperate.

11. Fără a afecta procedurile prevăzute la art. 7 din decizia asupra programului "Leonardo da Vinci II" și la art. 8 din decizia asupra programului "Socrates II", reprezentanții României vor participa ca observatori în comitetele programelor, pentru punctele care îi privesc. Aceste comitete se vor întruni în absența reprezentanților României pentru dezbaterea celorlalte puncte, precum și pentru vot.

12. Limba de lucru utilizată în contactele cu Comisia, în ceea ce privește procedura de aplicare, contractele, rapoartele de transmis și alte aranjamente administrative ale programelor, va fi oricare dintre limbile oficiale ale Comunității.

13. România și Comunitatea pot încheia activitățile care fac obiectul prezentei decizii în orice moment, printr-o notificare prealabilă, în scris, în termen de până la 12 luni. Proiectele și activitățile aflate în derulare în momentul încheierii vor continua până la îndeplinirea lor în condițiile stabilite prin prezenta decizie.

ANEXA Nr. II

CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ
a României la programele "Leonardo da Vinci II" și "Socrates II"

1. Leonardo da Vinci

Contribuția financiară a României la bugetul Uniunii Europene pentru participarea la Programul "Leonardo da Vinci II" va fi următoarea (în euro):

Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006
4.317.000 4.437.000 4.737.000 4.948.000 5.158.000 5.428.000 5.638.000

2. Socrates

Contribuția financiară a României la bugetul Uniunii Europene pentru participarea la Programul "Socrates II" în anul 2000 va fi de 7.743.000 euro.

Contribuția financiară a României în următorii ani ai programului va fi stabilită de către Consiliul de Asociere în cursul anului 2000.

3. România va plăti contribuția menționată, parte de la bugetul de stat și parte din Programul național PHARE România. Supuse unei alte proceduri de programare PHARE, fondurile PHARE solicitate vor fi transferate României prin intermediul unui memorandum de finanțare separat. Împreună cu partea provenită de la bugetul de stat al României aceste fonduri vor constitui contribuția națională a României, din care se vor efectua plăți la solicitarea anuală de fonduri din partea Comisiei.

4. Fondurile PHARE vor fi solicitate conform următorului calendar:

- 3.846.500 euro pentru contribuția la Programul "Socrates II" pentru anul 2000;

- pentru contribuția la Programul "Leonardo da Vinci II", următoarele sume anuale (în euro):

Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006
2.146.500 2.206.500 2.356.500 Sumă ce va fi specificată ulterior Sumă ce va fi specificată ulterior Sumă ce va fi specificată ulterior Sumă ce va fi specificată ulterior

Restul contribuției va fi plătit de la bugetul de stat al României.

5. Reglementarea financiară aplicabilă bugetului general al Comunității Europene1) va fi aplicabilă gestionării contribuției României.

Cheltuielile de transport și sejur ocazionate de participarea reprezentanților și experților din România ca observatori în comitetele de program la care se face referire în anexa nr. I pct. 11 sau la alte reuniuni legate de implementarea programelor vor fi rambursate de către Comisie în conformitate cu procedurile curente în vigoare pentru experții neguvernamentali ai statelor membre ale Uniunii Europene.

1) OJ L 356, 31 decembrie 1977, p. 1, Reglementarea financiară amendată prin Reglementarea (CE, CECO, Euratom) nr. 2.673/1999 (OJ L 326, 18 decembrie 1999, p. 1).

6. După intrarea în vigoare a prezentei decizii și la începutul fiecărui an Comisia va transmite României solicitarea de fonduri corespunzătoare contribuției la fiecare dintre programele care fac obiectul prezentei decizii.

Această contribuție va fi exprimată în euro și plătită într-un cont bancar în euro al Comisiei.

România va plăti această contribuție conform solicitării de fonduri:

- până la 1 mai pentru partea finanțată de la bugetul de stat, dacă solicitarea de fonduri este transmisă de către Comisie înainte de 1 aprilie, sau cel mai târziu în termen de o lună de la solicitarea de fonduri, dacă aceasta este transmisă mai târziu;

- până la 1 mai pentru partea finanțată din PHARE, dacă sumele respective au fost transferate României până la această dată, sau cel mai târziu în termen de 30 de zile după ce aceste fonduri au fost transferate.

Orice întârziere la plata contribuției va atrage plata de către România a unei dobânzi pentru suma neachitată la timp. Rata dobânzii corespunde ratei aplicate de Banca Centrală Europeană, la zi, pentru operațiunile în euro, majorată cu 1,5%.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...