Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2150/2002 privind statisticile asupra deșeurilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002R2150

Modificări (...), Referințe (6), Practică judiciară

În vigoare de la 09 decembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2150/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2002
privind statisticile asupra deșeurilor
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Comunitatea solicită statistici comunitare periodice privind producerea și gestionarea deșeurilor provenite de la întreprinderi și gospodării, pentru a urmări punerea în aplicare a politicii privind deșeurile. Aceasta creează bazele pentru controlul respectării principiilor de maximizare a recuperării și a eliminării în condiții de siguranță. Cu toate acestea, sunt necesare în continuare instrumente statistice pentru a evalua respectarea principiului de prevenire a deșeurilor și pentru a stabili o legătură între datele privind producerea de deșeuri și inventarierea utilizării resurselor, la nivel global, național și regional.

(2) Este necesar să se furnizeze definițiile deșeurilor și ale gestionării deșeurilor, în scopul de a obține rezultate statistice comparabile privind deșeurile.

(3) Politica comunitară privind deșeurile a stabilit o listă a principiilor care trebuie respectate de unitățile producătoare de deșeuri și de sectorul de gestionare a deșeurilor. Aceasta necesită monitorizarea deșeurilor în diferite puncte ale lanțului deșeurilor și anume: în momentul producerii, colectării, recuperării și eliminării acestora.

(4) Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare4 constituie cadrul de referință pentru dispozițiile prezentului regulament.

(5) Pentru a garanta rezultate comparabile, statisticile privind deșeurile ar trebui să fie elaborate în conformitate cu defalcarea precizată, într-un format adecvat și într-un termen stabilit de la sfârșitul anului de referință.

(6) Având în vedere că obiectivul acțiunii preconizate, și anume stabilirea unui cadru pentru elaborarea de statistici comunitare privind producerea, recuperarea și eliminarea deșeurilor, nu poate fi îndeplinit suficient de bine de statele membre, datorită necesității de a furniza definiții ale deșeurilor și ale gestionării deșeurilor, astfel încât să se obțină statistici comparabile între statele membre, și, prin urmare poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratat. Conform principiului proporționalității, astfel cum a fost stabilit la articolul menționat, prezentul regulament nu poate depăși ceea ce este necesar pentru a atinge acest obiectiv.

(7) Statele membre ar putea avea nevoie de o perioadă de tranziție pentru stabilirea propriilor statistici privind deșeurile pentru toate sau pentru unele din activitățile economice A, B și G Q din NACE Rev. 1 instituită prin Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană5 pentru care sistemul statistic național necesită adaptări majore.

(8) Este necesar să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei6.

(9) Comitetul pentru programul statistic a fost consultat de Comisie,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO C 87, 29.03.1999, p. 22, JO C 180 E, 26.06.2001, p. 202 și propunerea modificată din 10 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...