Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Număr celex: 32002R1774

Modificări (1), Referințe (31)

În vigoare de la 10 octombrie 2002 până la 03 martie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1774/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 3 octombrie 2002
de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152 alineatul 4 litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 12 septembrie 2002,

întrucât:

(1) Directiva 90/667/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor veterinare privind eliminarea și prelucrarea deșeurilor, introducerea acestora pe piață și protecția împotriva agenților patogeni din furajele de origine animală sau pe bază de pește și de modificare a Directivei 90/425/CEE4 a instituit principiul conform căruia toate deșeurile animale, indiferent de sursa acestora, pot fi folosite în producția de materii prime pentru furaje în cazul în care sunt supuse unui tratament corespunzător.

___________

1 JO C 96 E, 27.3.2001, p. 40.

2 JO C 193, 10.7.2001, p. 32.

3 Avizul Parlamentului European din 12 iunie 2001 (JO C 53 E din 28.2.2002, p. 84), Poziția comună a Consiliului din 20 noiembrie 2001 (JO C 45 E din 19.2.2002, p. 70) și Decizia Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 24 septembrie 2002 și Decizia Consiliului din 23 septembrie 2002.

4 JO L 363, 27.12.1990, p. 51. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(2) Comitetul științific de conducere a adoptat numeroase avize după adoptarea directivei menționate anterior. Concluzia principală a fost aceea că subprodusele de origine animală provenite din animale care nu sunt adecvate consumului uman în urma inspecției veterinare nu trebuie să fie incluse în lanțul alimentar.

(3) Având în vedere avizele științifice în cauză, ar trebui să se facă o diferențiere între măsurile care urmează să fie aplicate, în funcție de tipul subproduselor de origine animală folosite. Posibilele utilizări ale anumitor materiale de origine animală ar trebui să fie limitate. Este necesar să se instituie norme privind folosirea subproduselor de origine animală în alte scopuri decât pentru hrană și privind eliminarea acestora.

(4) Având în vedere experiența din ultimii ani, se recomandă clarificarea relației dintre Directiva 90/667/CEE și legislația comunitară privind mediul. Prezentul regulament nu trebuie să afecteze aplicarea legislației comunitare existente sau să împiedice elaborarea unor norme noi privind protecția mediului, în special în ceea ce privește deșeurile biodegradabile. În acest sens, Comisia s-a angajat să pregătească până la sfârșitul anului 2004 o directivă privind deșeurile biologice, inclusiv deșeurile de catering, în vederea instituirii de norme privind utilizarea, recuperarea, reciclarea și eliminarea în siguranță a acestor deșeuri și în vederea controlării eventualelor contaminări.

(5) În cadrul conferinței științifice internaționale privind făina de carne și oase, organizată de Comisie și de Parlamentul European la Bruxelles în 1 și 2 iulie 1997, a fost inițiată o dezbatere privind producția de făină de carne și oase și folosirea acesteia ca hrană. Conferința a lansat o invitație la reflecție privind viitoarea strategie în acest domeniu. În noiembrie 1997, în vederea inițierii unei dezbateri publice cât mai ample referitoare la viitorul legislației comunitare în domeniul alimentelor pentru animale, Comisia a finalizat un document consultativ privind făina de carne și oase. În urma acestei consultări s-a constatat că există un consens privind necesitatea modificării Directivei 90/667/CEE pentru a o adapta noilor informații științifice.

(6) Parlamentul European, în rezoluția sa din 16 noiembrie 2000 privind BSE și siguranța alimentelor pentru animale1, a solicitat interzicerea folosirii proteinelor animale în alimentația animalelor până la intrarea în vigoarea a prezentului regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...