Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate
Număr celex: 32002R1606

Modificări (1), Comentarii expert

În vigoare de la 14 septembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 a subliniat necesitatea accelerării realizării pieței interne de servicii financiare, a stabilit anul 2005 ca termen de punere în aplicare a planului de acțiune pentru servicii financiare al Comisiei și a solicitat adoptarea de măsuri menite să sporească comparabilitatea situațiilor financiare întocmite de societățile cotate la bursă.

(2) Pentru a contribui la îmbunătățirea funcționării pieței interne, este necesar ca societățile cotate la bursă să aplice un set unic de standarde internaționale de contabilitate de înaltă calitate în elaborarea situațiilor lor financiare consolidate. De asemenea, este important ca standardele de raportare financiară aplicate de societățile comunitare participante pe piețele financiare să fie acceptate pe plan internațional și să constituie standarde mondiale reale. Acest lucru implică o convergență sporită a standardelor de contabilitate utilizate în prezent pe plan internațional, obiectivul final fiind realizarea unui set unic de standarde mondiale de contabilitate.

(3) Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți4, Directiva 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate5, Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare6 și Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare7 se aplică și societăților comunitare cotate la bursă. Cerințele de raportare stabilite în aceste directive nu pot asigura un nivel ridicat de transparență și de comparabilitate a rapoartelor financiare ale tuturor societăților comunitare cotate la bursă, ceea ce reprezintă condiția necesară pentru crearea unei piețe integrate a capitalurilor care să funcționeze în mod real, echilibrat și eficient. Este așadar necesară completarea cadrului legislativ aplicabil societăților cotate la bursă.

1 JO C 154 E, 29.5.2001, p. 285.

2 JO C 260, 17.9.2001, p. 86.

3 Avizul Parlamentului European din 12 martie 2002 (nepublicat în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 iunie 2002.

4 JO L 222, 14.8.1978, p. 11. Directiva astfel cum a fost modificata de Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).

5 JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directiva astfel cum a fost modificata de Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

6 JO L 372, 31.12.1986, p. 1. Directiva astfel cum a fost modificata de Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

7 JO L 374, 31.12.1991, p. 7.

(4) Prezentul regulament este menit să contribuie la funcționarea eficientă și rentabilă a pieței de capital. Protecția investitorilor și menținerea încrederii în piețele financiare reprezintă de asemenea un aspect important al realizării pieței interne în acest domeniu. Prezentul regulament consolidează libera circulație a capitalurilor pe piața internă și ajută societățile comunitare să concureze în condiții de egalitate pentru obținerea resurselor financiare disponibile pe piețele de capital comunitare și internaționale.

(5) Pentru asigurarea competitivității piețelor de capital comunitare este important să se realizeze convergența standardelor utilizate în Europa pentru elaborarea situațiilor financiare cu standardele internaționale de contabilitate care să poată fi utilizate la nivel mondial pentru tranzacții transfrontaliere sau cotări la burse din străinătate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...