Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene
Număr celex: 32002R1605

Modificări (1), Referințe (89), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 16 septembrie 2002 până la 31 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE, Euratom) nr. 1605/2002
din 25 iunie 2002
privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general
al Comunităților Europene

CUPRINS

PARTEA I DISPOZIȚII COMUNE
TITLUL I DOMENIU DE APLICARE
TITLUL II PRINCIPII BUGETARE
Capitolul 1 Principiile unității și exactității bugetare
Capitolul 2 Principiul anualității
Capitolul 3 Principiul echilibrului
Capitolul 4 Principiul unității de cont
Capitolul 5 Principiul universalității
Capitolul 6 Principiul specificității
Capitolul 7 Principiul bunei gestionări financiare
Capitolul 8 Principiul transparenței
TITLUL III ÎNTOCMIREA ȘI STRUCTURA BUGETULUI
Capitolul 1 Întocmirea bugetului
Capitolul 2 Structura și prezentarea bugetului
TITLUL IV EXECUȚIA BUGETARĂ
Capitolul 1 Dispoziții generale
Capitolul 2 Modalități de execuție
Capitolul 3 Actori financiari
Secțiunea 1 Principiul separării sarcinilor
Secțiunea 2 Ordonatorul de credite
Secțiunea 3 Contabilul șef
Secțiunea 4 Administratorul contului de avans
Capitolul 4 Răspunderea actorilor financiari
Secțiunea 1 Norme generale
Secțiunea 2 Norme aplicabile ordonatorilor de credite delegați și subdelegați
Secțiunea 3 Norme aplicabile contabililor-șefi și administratorilor conturilor de avans
Capitolul 5 Operațiuni de venituri
Secțiunea 1 Punere la dispoziție a resurselor proprii
Secțiunea 2 Estimarea creanțelor
Secțiunea 3 Constatarea creanțelor
Secțiunea 4 Ordonanțarea recuperărilor
Secțiunea 5 Recuperarea
Capitolul 6 Operațiuni de cheltuieli
Secțiunea 1 Angajarea cheltuielilor
Secțiunea 2 Lichidarea cheltuielilor
Secțiunea 3 Ordonanțarea cheltuielilor
Secțiunea 4 Plata cheltuielilor
Secțiunea 5 Termene pentru operațiunile de cheltuieli
Capitolul 7 Sisteme informatice
Capitolul 8 Auditorul intern
TITLUL V ACHIZIȚII
Capitolul 1 Dispoziții generale
Secțiunea 1 Domeniu de aplicare și principii de adjudecare
Secțiunea 2 Publicare
Secțiunea 3 Proceduri de achiziționare
Secțiunea 4 Garanții și control
Capitolul 2 Dispoziții aplicabile contractelor adjudecate de instituțiile comunitare în
cont propriu
TITLUL VI SUBVENȚII
Capitolul 1 Sferă de aplicare
Capitolul 2 Principii de acordare
Capitolul 3 Procedură de acordare
Capitolul 4 Plați și control
Capitolul 5 Punere în aplicare
TITLUL VII PREZENTAREA CONTURILOR ȘI CONTABILITATE
Capitolul 1 Prezentarea conturilor
Capitolul 2 Informații privind execuția bugetară
Capitolul 3 Contabilitate
Secțiunea 1 Dispoziții comune
Secțiunea 2 Contabilitate generală
Secțiunea 3 Contabilitate bugetară
Capitolul 4 Inventarierea patrimoniului
TITLUL VIII AUDIT EXTERN ȘI DESCĂRCARE DE GESTIUNE
Capitolul 1 Audit extern
Capitolul 2 Descărcare de gestiune
PARTEA II DISPOZIȚII SPECIALE
TITLUL I FONDUL EUROPEAN DE ORIENTARE ȘI GARANTARE AGRICOLĂ, SECȚIUNEA GARANTARE
TITLUL II FONDURI STRUCTURALE
TITLUL III CERCETARE
TITLUL IV ACȚIUNI EXTERNE
Capitolul 1 Dispoziții generale
Capitolul 2 Punerea în aplicare a acțiunilor
Capitolul 3 Achiziții
Capitolul 4 Acordarea subvențiilor
Capitolul 5 Verificarea conturilor
TITLUL V OFICII EUROPENE
TITLUL VI CREDITE ADMINISTRATIVE
PARTEA III DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
TITLUL I DISPOZIȚII TRANZITORII
TITLUL II DISPOZIȚII FINALE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 279,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 183,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Curții de Conturi3,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social4,

întrucât:

(1) Din moment ce contextul în care a fost adoptat Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene5 a evoluat în mod considerabil, în special datorită perspectivelor financiare care formează un cadru pentru evoluția bugetului, dar și datorită evoluției structurii instituționale și lărgirilor succesive, Regulamentul financiar respectiv a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori. Pentru a se ține seama în special de cerințele de simplificare legislativă și administrativă, precum și de o rigoare și mai accentuată în gestionarea finanțelor comunitare, se cuvine, în interesul clarității, a reformula Regulamentul financiar din 21 decembrie 1977.

___________

1 JO C 96 E, 27.03.2001, p. 1 și JO C 103 E, 30.04.2002, p. 292.

2 JO C 153 E, 27.06.2002, p. 236.

3 JO C 162, 05.06.2001, p. 1 și JO C 92, 17.04.2002, p. 1.

4 JO C 260, 17.09.2001, p. 42.

5 JO L 356, 31.12.1977, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE, CECO, Euratom) nr. 762/2001 (JO L 111, 20.04.2001, p. 1).

(2) Prezentul regulament trebuie să se limiteze la enunțarea principiilor generale și a normelor de bază care reglementează întregul sector bugetar prevăzut de Tratat, în timp ce dispozițiile de aplicare ar trebui incluse într-un regulament privind normele de aplicare a acestui regulament, pentru a îmbunătăți ierarhia normelor și lizibilitatea Regulamentului financiar. Prin urmare, se cuvine a abilita Comisia să adopte normele de aplicare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...