Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 680/2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice
Număr celex: 32007R0680

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 12 iulie 2007 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 680/2007 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 20 iunie 2007
de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței
financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene
de transport și energetice

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 156,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Consiliul European din 15 și 16 martie 2002, desfășurat la Barcelona, a subliniat în concluziile sale că rețelele energetice și de transport integrate și puternice reprezintă piatra de temelie a pieței interne europene, iar o mai bună utilizare a rețelelor existente și finalizarea verigilor lipsă vor permite sporirea eficacității și a competitivității și garantarea unui nivel adecvat de calitate, precum și reducerea punctelor de saturație și, așadar, o mai mare viabilitate pe termen lung. Aceste necesități se înscriu în cadrul strategiei adoptate de șefii de stat și de guvern la Consiliul European din 23 și 24 martie 2000, desfășurat la Lisabona, strategie care a fost menționată de atunci cu regularitate.

(2) Consiliul European din 12 și 13 decembrie 2003, desfășurat la Bruxelles, a aprobat acțiunea europeană pentru creștere, invitând Comisia să își reorienteze cheltuielile, în cazul în care este necesar, către investiții în capitalul fizic, în special investițiile în infrastructura rețelelor transeuropene, ale căror proiecte prioritare reprezintă elemente esențiale pentru întărirea coeziunii pieței interne.

(3) Eventualele întârzieri înregistrate la realizarea unor conexiuni transeuropene performante, în special în cazul tronsoanelor transfrontaliere, ar putea reprezenta un handicap serios pentru competitivitatea Uniunii, a statelor membre și a regiunilor periferice, care nu ar putea sau care nu ar mai putea să profite pe deplin de efectele benefice ale pieței interne.

(4) În Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport(3), costul pentru finalizarea rețelei transeuropene de transport, în perioada 2007-2020, a fost estimat la 600 miliarde EUR. Numai investițiile necesare pentru proiectele prioritare în sensul anexei III la respectiva decizie reprezintă aproximativ 160 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013.

(5) Pentru atingerea acestor obiective, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au pus accentul pe necesitatea de a consolida și adapta instrumentele financiare existente printr-o creștere a nivelului cofinanțării comunitare, prevăzând posibilitatea de a aplica o rată mai ridicată a cofinanțării comunitare, în special pentru proiecte care se disting prin caracterul lor transfrontalier, funcția lor de tranzit sau traversarea unor obstacole naturale.

(6) În conformitate cu Comunicarea Comisiei, adresată Parlamentului European și Consiliului, privind promovarea transportului pe căile navigabile interioare "NAIADES" și având în vedere natura durabilă a căilor navigabile interioare, proiectele privind căile navigabile interioare trebuie să beneficieze de o atenție deosebită.

(7) În Rezoluția sa din 8 iunie 2005 privind provocările politice și mijloacele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013(4), Parlamentul European a subliniat importanța strategică a rețelelor de transport în vederea realizării pieței interne și a unor relații mai strânse cu țările candidate, cele precandidate și cele aparținând "cercului de prieteni". În afară de aceasta, și-a exprimat voința de a examina instrumente financiare inovatoare, cum ar fi garanțiile de împrumut, concesiunile europene, împrumuturile europene și un fond de bonificare a dobânzii.

(8) Este imposibil să se răspundă tuturor nevoilor legate de aplicarea priorităților, stabilite prin Decizia nr. 1692/96/CE pentru RTE-T și prin Decizia nr. 1364/2006/CE(5) pentru RTE-E, prin intermediul sumelor alocate rețelelor transeuropene din domeniul transporturilor și energetic (denumite în continuare "RTE-T" și "RTE-E") în conformitate cu cadrul financiar multianual 2007-2013. Este așadar oportun, pentru a completa sursele naționale de finanțare publice și private, ca aceste resurse să se concentreze pe anumite categorii de proiecte care vor aduce cea mai mare valoare adăugată ansamblului rețelelor, în special tronsoanele transfrontaliere - inclusiv autostrăzile mării - și proiectele destinate eliminării situațiilor de strangulare a traficului, cum ar fi cele create de obstacolele naturale, în scopul de a garanta continuitatea infrastructurilor RTE-T și RTE-E. Pentru a favoriza punerea în aplicare coordonată a anumitor proiecte, pot fi desemnați coordonatori europeni în conformitate cu articolul 17a din Decizia nr. 1692/96/CE.

(9) Ținând cont că sumele rămase pentru investițiile RTE-T în proiecte prioritare sunt estimate la aproximativ 250 miliarde EUR și că valoarea de referință financiară europeană de 8 013 milioane EUR pentru transport în perioada 2007-2013 reprezintă doar o parte infimă a bugetului necesar pentru finalizarea proiectelor prioritare, Comisia ar trebui - cu ajutorul coordonatorilor europeni în cazul în care sunt numiți - să desfășoare acțiuni de sprijinire și coordonare a eforturilor statelor membre de a finanța și finaliza RTE-T planificată conform calendarului stabilit. Comisia ar trebui să pună în aplicare dispozițiile referitoare la coordonatorii europeni prevăzute în Decizia nr. 1692/96/CE. De asemenea, Comisia ar trebui să studieze și să încerce să rezolve, împreună cu statele membre, problema financiară pe termen lung a construcției și exploatării întregii RTE-T, având în vedere că perioada de construcție include cel puțin două perioade bugetare de șapte ani, iar durata de viață prevăzută a noii infrastructuri este de cel puțin un secol.

(10) Decizia nr. 1364/2006/CE identifică obiectivele, prioritățile de acțiune și proiectele de interes comun pentru a dezvolta RTE-E, inclusiv proiectele prioritare, și acordă prioritatea cuvenită proiectelor declarate de interes european. Investițiile necesare pentru a permite tuturor statelor membre să participe pe deplin la piața internă și pentru a completa interconexiunile cu țările învecinate sunt, doar pentru proiectele prioritare, de aproximativ 28 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013.

(11) Consiliul European din 12 și 13 decembrie 2003 a invitat de asemenea Comisia să continue să analizeze necesitatea de a crea un instrument de garanție comunitară specific destinat acoperirii anumitor riscuri posterioare construcției în cadrul proiectelor RTE-T. În ceea ce privește energia, Consiliul European a invitat Comisia să își reorienteze cheltuielile, în cazul în care este necesar, către investiții în capitalul fizic cu scopul de a stimula creșterea.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...