Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 93/1998 de modificare a Directivei 68/414/CEE privind obligația statelor membre ale CEE de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere
Număr celex: 31998L0093

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

În vigoare de la 31 decembrie 1998

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/93/CE
din 14 decembrie 1998
de modificare a Directivei 68/414/CEE privind obligația statelor membre
ale CEE de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 103a alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

(1) întrucât Consiliul a adoptat Directiva 68/414/CE privind obligația statelor membre ale CEE de a menține stocuri minime de țiței și/sau produse petroliere4;

(2) întrucât țițeiul și produsele petroliere importate continuă să joace un rol important în aprovizionarea Comunității cu produse energetice; întrucât orice dificultate, chiar temporară, care are ca efect reducerea livrărilor de astfel de produse sau creșterea semnificativă a prețului pe piețele internaționale, poate determina perturbări grave în activitatea economică a Comunității; întrucât Comunitatea trebuie să fie în măsură să compenseze sau cel puțin să atenueze orice efecte dăunătoare într-o astfel de situație; întrucât este necesar să se actualizeze Directiva 68/414/CEE pentru a o adapta la realitatea pieței interne a Comunității și la evoluția piețelor petrolului;

(3) întrucât în Directiva 73/238/CEE5 Consiliul a decis asupra măsurilor adecvate - inclusiv alimentarea din stocurile de petrol - care să se ia în cazul unor dificultăți în aprovizionarea cu țiței și produse petroliere a Comunității; întrucât statele membre și-au asumat obligații similare în acordul asupra unui "Program energetic internațional";

(4) întrucât este important să se consolideze securitatea aprovizionării cu petrol;

(5) întrucât modalitățile de organizare a stocurilor de petrol nu trebuie să aducă atingere bunei funcționări a pieței interne;

(6) întrucât dispozițiile prezentei directive nu aduc în nici un fel atingere aplicării Tratatului, în special dispozițiilor sale privind piața internă și concurența;

(7) întrucât, conform principiului subsidiarității și principiului proporționalității prevăzute în art. 3b din Tratat, obiectivul menținerii unui nivel înalt de securitate a aprovizionării cu petrol în Comunitate, prin mecanisme fiabile și transparente bazate pe solidaritatea dintre statele membre și, în același timp, în conformitate cu regulile pieței interne și ale concurenței, poate fi mai bine atins la nivel comunitar; întrucât, prin urmare, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv;

(8) întrucât stocurile trebuie să fie la dispoziția statelor membre în cazul în care se ivesc dificultăți în aprovizionarea cu petrol; întrucât statele membre trebuie să aibă competența și capacitatea de a controla utilizarea stocurilor astfel încât să le pună rapid la dispoziția sectoarelor în care necesarul de aprovizionare este urgent;

(9) întrucât modalitățile de stocare trebuie să asigure disponibilitatea stocurilor și accesibilitatea lor către consumatori;

(10) întrucât se impune ca modalitățile de stocare trebuie să fie transparente, să asigure o repartizare echitabilă și nediscriminatorie a sarcinilor ce decurg din obligația stocării; întrucât, prin urmare, informațiile referitoare la costul stocării de petrol pot fi puse la dispoziția părților interesate de către statele membre;

(11) întrucât, pentru a organiza stocarea, statele membre pot recurge la un sistem bazat pe delegarea, în totalitate sau parțial, a obligației unui organism sau a unei agenții de stocare; întrucât restul, dacă este cazul, trebuie păstrat de rafinatori sau alți operatori de pe piață; întrucât parteneriatul între stat și sectorul privat este esențial pentru eficacitatea și fiabilitatea mecanismelor de stocare;

(12) întrucât producția internă contribuie ea însăși la securitatea aprovizionării; întrucât evoluția pieței petrolului poate justifica o derogare corespunzătoare de la obligația de a menține stocuri de petrol pentru statele membre care au producție internă de țiței; întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre pot scuti întreprinderile de obligația menținerii unor stocuri mai mari decât cantitatea de produse pe care aceste întreprinderi le obțin din țițeiul de extracție indigenă;

(13) întrucât este oportună adoptarea metodelor deja aplicate de Comunitate și de statele membre în cadrul obligațiilor și acordurilor lor internaționale; întrucât, având în vedere evoluția structurii consumului de petrol, rezervoarele aviației internaționale au devenit un element important al acestui consum;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...