Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007L0023

Modificări (1), Referințe (6)

În vigoare de la 04 iulie 2007 până la 30 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2007/23/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 mai 2007
privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Actele cu putere de lege și actele administrative aflate în vigoare în statele membre cu privire la introducerea pe piață a articolelor pirotehnice sunt divergente, în special în ceea ce privește aspecte cum ar fi securitatea și caracteristicile funcționale.

(2) Respectivele acte cu putere de lege și acte administrative, care pot constitui bariere în calea comerțului în interiorul Comunității, ar trebui armonizate cu scopul de a garanta libera circulație a articolelor pirotehnice pe piața internă, asigurând în același timp un înalt nivel de protecție a sănătății umane și a siguranței, precum și protecția consumatorilor și a utilizatorilor finali profesioniști.

(3) Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil(3) exclude din domeniul său de aplicare articolele pirotehnice și prevede că articolele pirotehnice necesită măsuri corespunzătoare care să asigure protecția consumatorilor și siguranța publicului, precum și că se are în vedere adoptarea unei directive suplimentare în acest domeniu.

(4) Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase(4) instituie cerințe de siguranță pentru unitățile în care sunt prezenți explozivi, inclusiv substanțe pirotehnice.

(5) Articolele pirotehnice ar trebui să cuprindă articolele pirotehnice de divertisment, articolele pirotehnice de scenă și articolele pirotehnice cu destinație tehnică, cum sunt generatoarele de gaz utilizate la airbaguri sau la dispozitive de pretensionare pentru centurile de siguranță.

(6) Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice articolelor pirotehnice aflate sub incidența Directivei 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime(5) și a convențiilor internaționale relevante menționate în directiva respectivă.

(7) În scopul de a asigura niveluri suficient de înalte de protecție, articolele pirotehnice ar trebui să fie împărțite în categorii în primul rând în funcție de gradul de risc pe care îl prezintă în ceea ce privește tipul de utilizare, scopul sau nivelul de zgomot.

(8) Conform principiilor prevăzute în Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 referitoare la o nouă abordare privind armonizarea tehnică și standardele(6), un articol pirotehnic ar trebui să respecte prezenta directivă în momentul în care articolul este introdus pe piața comunitară pentru prima 14.6.2007 RO dată. În legătură cu festivitățile religioase, culturale și tradiționale din statele membre, articolele pirotehnice de divertisment produse de producător pentru folosință proprie și pe care un stat membru le-a aprobat în vederea utilizării pe teritoriul său nu ar trebui considerate a fi fost introduse pe piață și, prin urmare, nu ar trebui să se supună prezentei directive.

(9) Date fiind pericolele inerente utilizării articolelor pirotehnice, se impune stabilirea unor limite de vârstă pentru vânzarea către consumatori și pentru utilizarea acestora, precum și asigurarea că etichetarea lor furnizează informații suficiente și adecvate privind utilizarea în condiții de securitate, cu scopul protecției sănătății și a siguranței umane, precum și a mediului. Este necesar să se prevadă că anumite articole pirotehnice sunt puse exclusiv la dispoziția specialiștilor autorizați, care dispun de cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare. În ceea ce privește articolele pirotehnice destinate vehiculelor, cerințele de etichetare ar trebui să țină seama de practica actuală și de faptul că aceste articole sunt furnizate exclusiv utilizatorilor profesioniști.

(10) Utilizarea articolelor pirotehnice și, în special, utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment face obiectul unor obiceiuri și al unor tradiții vădit divergente în fiecare dintre statele membre. În consecință, din motive de securitate publică sau de siguranță, este necesar să li se permită statelor membre să ia la nivel național măsuri de restricționare a utilizării sau a comercializării anumitor categorii de articole pirotehnice de divertisment destinate publicului larg.

(11) Se impune stabilirea de cerințe esențiale de securitate pentru articolele pirotehnice cu scopul de a proteja consumatorii și de a preveni accidentele.

(12) Responsabilitatea pentru asigurarea conformității articolelor pirotehnice cu prezenta directivă și, în special, cu cerințele esențiale de securitate ar trebui să revină producătorului. Dacă producătorul nu este stabilit în Comunitate, persoana fizică sau juridică ce importă un articol pirotehnic în Comunitate ar trebui să asigure că producătorul acestora și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul prezentei directive sau ar trebui să își asume toate obligațiile producătorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...