Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 01 martie 2018.

În vigoare de la 01 martie 2018 până la 31 august 2019, fiind înlocuit prin Ordin 3191/2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Anul școlar 2018-2019 are 34 de săptămâni de cursuri, însumând 168 de zile lucrătoare. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 31 mai 2019;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 7 iunie 2019;

c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;

d) pentru clasele din învățământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;

e) pentru învățământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învățământ în vigoare.

Art. 2. -

Anul școlar 2018-2019 începe pe data de 1 septembrie 2018, se încheie pe data de 31 august 2019 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019.

Cursuri - luni, 10 septembrie 2018 - vineri, 21 decembrie 2018

În perioada 27 octombrie - 4 noiembrie 2018, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă - sâmbătă, 22 decembrie 2018 - duminică, 13 ianuarie 2019

Cursuri - luni, 14 ianuarie 2019 - vineri, 1 februarie 2019

Vacanța intersemestrială - sâmbătă, 2 februarie 2019 - duminică, 10 februarie 2019.

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019.

Cursuri - luni, 11 februarie 2019 - vineri, 19 aprilie 2019

Vacanța de primăvară - sâmbătă, 20 aprilie 2019 - duminică, 5 mai 2019

Cursuri - luni, 6 mai 2019 - vineri, 14 iunie 2019

Vacanța de vară - sâmbătă, 15 iunie 2019 - duminică, 15 septembrie 2019

Art. 3. -

În zilele libere prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Art. 4. -

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie - Ziua învățătorului, în măsura în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.

Art. 5. -

(1) Programul național "Școala altfel" se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018-31 mai 2019, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

(2) Intervalul aferent programului "Școala altfel" nu coincide cu perioada lucrărilor scrise semestriale (tezelor).

Art. 6. -

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Art. 7. -

Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanței de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.

Art. 8. -

(1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climatice, specificul zonei și al unității de învățământ, la solicitarea conducerii acesteia, consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.

(4) Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.

Art. 9. -

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației naționale.

Art. 10. -

Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Valentin Popa

București, 19 februarie 2018.

Nr. 3.220.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...