Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Procedura privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar din 23.02.2018

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 28 februarie 2018.

În vigoare de la 28 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Prezenta procedură reglementează modul de întocmire și aprobare a documentației necesare restituirii tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

Art. 2. -

Prezenta procedură se aplică în cazul restituirii tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fără dobândă, în următoarele cazuri:

a) autoritățile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol;

b) autoritățile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate;

c) autoritățile competente nu au adoptat hotărârea de aprobare a introducerii terenului în intravilan sau nu au emis autorizația de construire, cu obligația redării terenului în circuitul agricol;

d) Guvernul nu a adoptat hotărârea privind scoaterea din circuitul agricol.

Art. 3. -

(1) Documentația pentru restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar cuprinde următoarele:

a) cerere de restituire a tarifului din partea beneficiarului, însoțită de actul de identitate sau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, după caz, în care se vor specifica numărul contului și banca la care se face restituirea; Modificări (1)

b) documentul din care rezultă că autoritățile competente nu au emis actele de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol; sau

c) documentul din care rezultă că autoritățile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilan, nu a fost adoptată hotărârea de aprobare a introducerii terenului în intravilan sau nu a fost emisă autorizația de construire pe terenurile introduse în intravilan; Modificări (1)

d) documentul de plată a tarifului către Fondul de ameliorare a fondului funciar;

e) nota de aprobare a restituirii emisă de direcția pentru agricultura județeană;

f) procesul-verbal de constatare a situației din teren cu privire la faptul că nu au fost executate lucrări pentru amplasarea obiectivelor de investiție, semnat de către directorul direcției pentru agricultură județene, beneficiar/proprietar, reprezentantul primăriei în raza căreia se află situat terenul. Procesul-verbal de constatare a situației din teren se înregistrează la direcția pentru agricultură județeană, precum și la primărie;

g) alte documente necesare restituirii tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene.

Art. 4. -

(1) Documentația necesară restituirii tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se depune și se înregistrează de către beneficiar la direcția pentru agricultură județeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcția pentru agricultură județeană transmite o copie certificată pentru conformitate a dosarului la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), care, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare restituirii tarifului, înaintează structurii de specialitate din cadrul ministerului cu atribuții în desfășurarea activităților de natură financiar-contabilă o notă cu propunerea de aprobare a operațiunilor de restituire a acestui tarif, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentației. Modificări (1)

(2) Structura de specialitate cu atribuții în desfășurarea activităților de natură financiar-contabilă din cadrul MADR procedează la restituirea tarifului în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notei de aprobare a operațiunilor de restituire a tarifului.

(3) În cazul solicitării unor completări la documentație, termenul de restituire a tarifului curge de la depunerea documentației complete. În cazul nedepunerii documentelor solicitate de către beneficiar, în termen de 30 de zile de la solicitarea completării, documentația se respinge.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...