Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1260/1999 de stabilire a dispozițiilor generale referitoare la Fondurile structurale
Număr celex: 31999R1260

Modificări (...), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 26 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1260/1999
din 21 iunie 1999
de stabilire a dispozițiilor generale referitoare
la Fondurile structurale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 161,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,

(1) întrucât, art. 158 din Tratat prevede că, pentru a-și întări coeziunea economică și socială, Comunitatea urmărește reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și înapoierea regiunilor sau a insulelor mai puțin favorizate, inclusiv a zonele rurale; întrucât art. 159 prevede ca acțiunea să fie sprijinită prin intermediul Fondurilor structurale, al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al altor instrumente financiare existente;

(2) întrucât, conform art. 19 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2052/88 din 24 iunie 1988 privind funcțiile Fondurilor structurale și eficacitatea lor, precum și coordonarea activităților proprii între ele și cu operațiunile Băncii Europene de Investiții și ale altor instrumente financiare existente5, Consiliului trebuie să analizeze din nou regulamentul respectiv pe baza unei propuneri a Comisiei, înainte de 31 decembrie 1999; întrucât, pentru a îmbunătăți transparența legislației comunitare, este de dorit să se regrupeze într-un singur regulament toate dispozițiile privind Fondurile structurale și să se abroge Regulamentul (CEE) nr. 2052/88 și Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 4253/88 din 19 decembrie 1988 privind stabilirea dispozițiilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce privește coordonarea activităților diferitelor Fonduri structurale între ele, pe de o parte, și cu operațiunile Băncii Europene de Investiții și cu cele ale altor instrumente financiare existente6, pe de altă parte;

(3) întrucât, conform art. 5 din Protocolul nr. 6 privind dispozițiile speciale referitoare la obiectivul 6 din cadrul Fondurilor structurale din Finlanda și Suedia, anexate la Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, dispozițiile respectivului Protocol trebuie reanalizate înainte de sfârșitul anului 1999, în același timp cu Regulamentul (CEE) nr. 2052/88;

(4) întrucât, pentru a spori concentrarea și a simplifica funcționarea Fondurilor structurale, numărul obiectivelor prioritare trebuie redus în comparație cu Regulamentul (CEE) nr. 2052/88; întrucât obiectivele respective ar trebui redefinite astfel încât să urmărească dezvoltarea și adaptarea structurală a regiunilor cu o dezvoltare întârziată, conversia economică și socială a zonelor care se confruntă cu dificultăți structurale, precum și adaptarea și modernizarea politicilor și a sistemelor de educație, formare și ocupare a forței de muncă;

(5) întrucât în acțiunile sale de întărire a coeziunii sociale și economice, Comunitatea caută, de asemenea, să promoveze și dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a activităților economice, un nivel înalt de ocupare a forței de muncă, egalitatea între bărbați și femei și un nivel înalt de protecție și îmbunătățire a mediului înconjurător; întrucât eforturile respective ar trebui să integreze în special cerințele de protecție a mediului înconjurător în stabilirea și punerea în aplicare a operațiunilor Fondurilor structurale și să contribuie la eliminarea inegalităților și să promoveze egalitatea între bărbați și femei; întrucât operațiunile Fondurilor pot face posibilă combaterea oricărei discriminări pe criterii de rasă, origine etnică, invaliditate sau vârstă, în special printr-o evaluare a nevoilor, a stimulentelor financiare și printr-un parteneriat lărgit;

(6) întrucât dezvoltarea culturală, calitatea mediului înconjurător natural și a celui creat de om, dimensiunea calitativă și culturală a vieții și dezvoltarea turismului contribuie la atractivitatea economică și socială a regiunilor, în măsura în care acestea favorizează crearea unor locuri de muncă durabile;

(7) întrucât Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este principalul factor care contribuie la atingerea obiectivului de promovare a dezvoltării și adaptării structurale a regiunilor mai puțin dezvoltate și a conversiei economice și sociale a zonelor care se confruntă cu dificultăți structurale;

(8) întrucât este necesar ca funcțiile Fondului Social European (FSE) să fie adaptate în așa fel încât să ia în considerare și să pună în aplicare strategia europeană de ocupare a forței de muncă;

(9) întrucât componenta structurală a politicii comune în domeniul pescuitului a fost integrată ca politică structurală completă conform normelor ce reglementează Fondurile structurale începând din 1993; întrucât este necesar să se continue punerea în aplicare a acestei componente în contextul Fondurilor structurale prin intermediul Instrumentului Financiar de Orientare Piscicolă (IFOP); întrucât asistența din partea IFOP în cadrul obiectivului 1 este integrată în programul acestui obiectiv, iar asistența în afara obiectivului 1 face obiectul unui program unic în cadrul fiecărui stat membru în cauză;

(10) întrucât Comunitatea s-a angajat într-o reformă a politicii agricole comune, care implică măsuri structurale și de însoțire pentru promovarea dezvoltării zonelor rurale; întrucât, în acest context, Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secțiunea Orientare, trebuie să continue contribuția la atingerea obiectivului prioritar al dezvoltării și al adaptării structurale a regiunilor cu o dezvoltare întârziată, prin îmbunătățirea eficienței structurilor de producție, de prelucrare și comercializare a produselor agricole și forestiere și prin dezvoltarea potențialului local în zonele rurale; întrucât FEOGA, secțiunea Garantare, contribuie la atingerea obiectivului prioritar al conversiei economice și sociale a zonelor care se confruntă cu dificultăți structurale, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1257/1999 din 17 mai 1999 privind sprijinirea dezvoltării zonelor rurale de către FEOGA și modificarea și abrogarea anumitor regulamente7;

(11) întrucât normele specifice aplicabile fiecărui Fond vor fi stabilite în deciziile de punere în aplicare adoptate conform art. 37, 148 și 162 din Tratat;

(12) întrucât este necesar să se precizeze criteriile de desemnare a regiunilor și zonelor eligibile; întrucât, în acest sens, este necesar ca identificarea regiunilor și zonelor prioritare la nivel comunitar să se bazeze pe un sistem general de clasificare a regiunilor, denumit "nomenclatura unităților teritoriale statistice (NUTS)", instituit de către Biroul Statistic al Comunităților Europene în cooperare cu institutele naționale de statistică;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...