Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 45/1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase
Număr celex: 31999L0045

Modificări (1), Referințe (22)

În vigoare de la 30 iulie 1999 până la 31 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 1999/45/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 31 mai 1999
privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea,
ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

acționând conform procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat(3),

(1) întrucât Directiva 88/379/CEE a Consiliului din 7 iunie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase(4) a fost modificată de mai multe ori; întrucât, pentru clarificarea situației, este necesară reformularea acestei directive în momentul efectuării de noi modificări;

(2) întrucât, fără a aduce atingere dispozițiilor comunitare, normele care reglementează anumite preparate periculoase în statele membre prezintă mari discrepanțe în materie de clasificare, ambalare și etichetare; întrucât aceste discrepanțe constituie o barieră în calea schimburilor comerciale, creează condiții inegale de concurență și afectează în mod direct funcționarea pieței interne; întrucât este necesară, prin urmare, eliminarea acestor bariere din calea schimburilor prin apropierea legislațiilor relevante în vigoare în statele membre;

(3) întrucât măsurile referitoare la apropierea dispozițiilor statelor membre cu privire la instituirea și funcționarea pieței interne trebuie să fie adoptate, în ceea ce privește sănătatea, siguranța și protecția omului și a mediului, pornind de la un nivel de protecție ridicat; întrucât, în același timp, prezenta directivă trebuie să garanteze protecția populației, în special a persoanelor care, la locul de muncă sau în timpul liber, vin în contact cu preparate periculoase, precum și protecția consumatorilor și a mediului;

(4) întrucât recipientele care conțin anumite categorii de preparate periculoase oferite sau vândute populației trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere de siguranță pentru copii și/sau cu un însemn tactil de avertizare a pericolului; întrucât anumite preparate care nu intră în aceste categorii de pericol pot prezenta totuși, din cauza compoziției, un pericol pentru copii; întrucât ambalajele acestor preparate trebuie să fie prevăzute, prin urmare, cu sisteme de închidere de siguranță pentru copii;

(5) întrucât este necesar să se prevadă limitele de concentrație exprimate în volum/procentaj de volum în cazul preparatelor comercializate sub formă gazoasă;

(6) întrucât prezenta directivă cuprinde dispoziții speciale de etichetare, aplicabile pentru anumite preparate; întrucât, pentru a garanta un nivel de protecție corespunzător pentru om și mediu, este necesar să se introducă și dispoziții speciale de etichetare aplicabile anumitor preparate care, chiar dacă nu sunt periculoase în sensul prezentei directive, pot prezenta totuși un pericol pentru utilizator;

___________

(1) JO C 283, 26.9.1996, p. 1 și JO C 337 din 7.11.1997, p. 45.

(2) JO C 158, 26.5.1997, p. 76.

(3) Avizul Parlamentului European din 26 iunie 1997 (JO C 222 din 21.7.1997, p. 26), Poziția comună a Consiliului din 24 septembrie 1998 (JO C 360, 23.11.1998, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 10 februarie 1999 (JO C 150, 28.05.1999). Decizia Consiliului din 11 mai 1999.

(4) JO L 187, 16.07.1988, p. 14. Directivă modificată ultima dată de Directiva 96/65/CE a Comisiei (JO L 265, 18.10.1996, p. 15).

(7) întrucât, pe 30 aprilie 1992, Consiliul a adoptat Directiva 92/32/CEE de modificare pentru a șaptea oară a Directivei 67/548/CEE(1) a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase; întrucât, la 27 aprilie 1993, Comisia a adoptat Directiva 93/21/CEE(2) de modificare pentru a optsprezecea oară pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE; întrucât prin aceste directive au fost introduse noi criterii de clasificare și de etichetare a substanțelor periculoase pentru mediu, precum și simbolurile, indicațiile de pericol, frazele de risc și recomandările de prudență corespunzătoare care trebuie să fie înscrise pe etichetă; întrucât este necesară adoptarea, la nivel comunitar, a unor dispoziții de clasificare și etichetare a preparatelor care să țină seama de efectele acestor preparate asupra mediului și întrucât este, prin urmare, necesară elaborarea unei metode de evaluare a pericolelor pe care le prezintă un preparat pentru mediu fie prin calcul, fie prin determinarea proprietăților ecotoxicologice, în urma unor teste efectuate în condiții bine definite;

(8) întrucât este necesar să se reducă la minimum numărul de animale folosite în scopuri experimentale, în conformitate cu dispozițiile Directivei 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice(3); întrucât această directivă precizează în articolul 7 alineatul (2) că nu se va recurge la experiențe dacă există o posibilitate rațională și practică de a se recurge la o altă metodă acceptabilă din punct de vedere științific și care nu implică folosirea unui animal pentru obținerea rezultatului dorit; întrucât, prin urmare, prezenta directivă nu face apel la rezultatele evaluării proprietăților toxicologice și ecotoxicologice decât atunci când acestea sunt deja cunoscute și nu se impune efectuarea de noi teste pe animale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...