Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1/2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97
Număr celex: 32005R0001

Referințe (11)

În vigoare de la 05 ianuarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1/2005 AL CONSILIULUI
din 22 decembrie 2004
privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor
conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și
a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Protocolul privind protecția și bunăstarea animalelor anexat la tratat dispune ca la formularea și punerea în aplicare a politicii agricole și politicii transporturilor, Comunitatea și statele membre să ia în considerare toate aspectele cerințelor de bunăstare a animalelor.

(2) În temeiul Directivei 91/628/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 privind protecția animalelor în timpul transportului3, Consiliul a adoptat norme în domeniul transportului animalelor cu scopul de a elimina barierele tehnice din calea comerțului cu animale vii și de a permite o bună funcționare a organizațiilor de piață, asigurând în același timp un nivel satisfăcător de protecție a animalelor respective.

(3) Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind experiența dobândită de statele membre de la punerea în aplicare a Directivei 95/29/CE a Consiliului din 29 iunie 1995 de modificare a Directivei 91/628/CEE privind protecția animalelor în timpul transportului4, în conformitate cu Directiva 91/628/CEE, a recomandat modificarea legislației comunitare existente în acest domeniu.

(4) Majoritatea statelor membre au ratificat Convenția europeană privind protecția animalelor în timpul transportului internațional, iar Consiliul a mandatat Comisia să negocieze, în numele Comunității, Convenția europeană revizuită privind protecția animalelor în timpul transportului internațional.

___________

1 Aviz emis la 30 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 JO C 110, 30.4.2004, p. 135.

3 JO L 340, 11.12.1991, p. 17, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

4 JO L 148, 30.6.1995, p. 52.

(5) Din considerente de bunăstare a animalelor, transportul animalelor în călătorii de lungă durată, inclusiv al animalelor pentru sacrificare, ar trebui limitat în cea mai mare măsură posibilă.

(6) La 19 iunie 2001, Consiliul a invitat Comisia1 să prezinte propuneri pentru asigurarea unei puneri în aplicare eficiente și a unui control strict al legislației comunitare existente, pentru îmbunătățirea protecției și bunăstării animalelor, precum și pentru prevenirea apariției și răspândirii bolilor animale infecțioase și pentru adoptarea unor cerințe mai stricte pentru a evita durerea și suferința animalelor, astfel încât să se asigure bunăstarea și sănătatea animalelor în timpul transportului și după transport.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...