Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1775/2005 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R1775

Modificări (...)

În vigoare de la 03 noiembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
NR. 1775/2005
din 28 septembrie 2005
privind condițiile de acces la rețelele pentru
transportul gazelor naturale
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale3 a adus o contribuție semnificativă la crearea unei piețe interne pentru gaze. În prezent, este necesar să se aducă cadrului de reglementare modificările structurale necesare pentru a înlătura ultimele obstacole din calea realizării pieței interne, în special cu privire la comerțul cu gaze. Sunt necesare norme tehnice suplimentare, mai ales în ceea ce privește serviciile referitoare la accesul terților, principiile care reglementează mecanismele de alocare a capacității, procedurile de gestionare a congestionării și cerințele de transparență.

___________

1 JO C 241, 28.9.2004, p. 31.

2 Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 306), poziția comună a Consiliului din 12 noiembrie 2004 (JO C 25 E, 1.2.2005, p. 44), poziția Parlamentului European din 8 martie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 12 iulie 2005.

3 JO L 176, 15.7.2003, p. 57.

(2) Experiența dobândită din punerea în aplicare și monitorizarea primului set de linii directoare în materie de bune practici, adoptat de Forumul european de reglementare a gazelor (Forumul) în 2002, demonstrează că, pentru a asigura deplina punere în aplicare a normelor definite de aceste linii directoare în toate statele membre și pentru a oferi în practică o garantare minimă a unor condiții uniforme de acces la piață, este necesar să se prevadă ca acestea să devină obligatorii din punct de vedere juridic.

(3) Un al doilea set de norme comune intitulat "Al doilea set de linii directoare în materie de bune practici" a fost aprobat la reuniunea Forumului din 24-25 septembrie 2003, iar obiectivul prezentului regulament este acela de a defini, pe baza acestor linii directoare, norme și principii de bază privind accesul la rețea și serviciile referitoare la accesul terților, gestionarea congestionării, transparența, echilibrarea și comercializarea drepturilor la capacitate.

(4) Articolul 15 din Directiva 2003/55/CE permite recurgerea la un operator de rețele combinate de transport și de distribuție. Prin urmare, dispozițiile prezentului regulament nu impun modificarea organizării sistemelor naționale de transport și distribuție atunci când acestea sunt conforme cu dispozițiile relevante ale Directivei 2003/55/CE, în special ale articolului 15.

(5) Gazoductele de înaltă presiune care leagă distribuitorii locali la rețeaua de gaze și care nu sunt utilizate în principal pentru distribuția de gaze la nivel local sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(6) Este necesar să se specifice criteriile conform cărora se stabilesc tarifele pentru accesul la rețea, pentru a garanta respectarea deplină a principiului nediscriminării și a cerințelor unei bune funcționări a pieței interne, precum și pentru a lua în considerare în totalitate necesitatea integrității sistemului și a reflecta costurile reale suportate, în măsura în care acestea corespund costurilor unui operator de rețea eficient și comparabil din punct de vedere structural și sunt transparente, incluzând și un randament corespunzător al investiției și, după caz, luând în considerare analizele comparative ale tarifelor realizate de autoritățile de reglementare.

(7) La calcularea tarifelor pentru accesul la rețele, trebuie să se ia în considerare costurile reale suportate, în măsura în care acestea corespund costurilor unui operator de rețea eficient și comparabil din punct de vedere structural și sunt transparente, precum și de nevoia de a oferi un randament corespunzător al investiției și stimulente pentru construirea unei noi infrastructuri. În această privință, în special în cazul în care există concurență reală între gazoducte, analiza comparativă a tarifelor realizată de autoritățile de reglementare reprezintă un element important de luat în considerare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...