Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (Feader)
Număr celex: 32005R1698

Modificări (1), Referințe (31), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 21 octombrie 2005 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) AL CONSILIULUI NR. 1698/2005
din 20 septembrie 2005
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (Feader)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36, 37 și 299 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

___________

1 Avizul adoptat la 7 iunie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) O politică de dezvoltare rurală ar trebui să însoțească și să completeze politicile de sprijin al pieței și al veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune și să contribuie astfel la realizarea obiectivelor politicii menționate, prevăzute în tratat. Ar trebui, de asemenea, ca această politică de dezvoltare rurală să ia în considerare obiectivele generale privind coeziunea economică și socială stabilite în tratat și să contribuie la realizarea acestora, integrând totodată celelalte mari priorități politice expuse în concluziile Consiliilor Europene de la Lisabona și Gțteborg privind competitivitatea și dezvoltarea durabilă.

(2) Tratatul dispune că, la elaborarea politicii agricole comune și a metodelor speciale pe care aceasta le poate implica, se va ține seama de caracterul special al activității agricole, determinat de structura socială a agriculturii și de disparitățile structurale și naturale dintre diversele zone rurale.

(3) Reforma politicii agricole comune din iunie 2003 și aprilie 2004 a introdus schimbări majore, care ar putea avea consecințe semnificative asupra economiilor rurale de pe întregul teritoriu rural al Comunității, în ceea ce privește modelele de producție agricolă, metodele de gestionare a terenurilor și de ocupare a forței de muncă, precum și, într-un sens mai larg, asupra condițiilor socio-economice din aceste zone rurale.

(4) Acțiunea Comunității ar trebui să fie complementară celei întreprinse de statele membre sau să urmărească să contribuie la aceasta. Parteneriatul ar trebui consolidat prin prevederea unor modalități de participare a diferitelor tipuri de parteneri, în deplină concordanță cu competențele instituționale ale statelor membre. Partenerii în cauză ar trebui să fie implicați în pregătirea, monitorizarea și evaluarea programării.

(5) Dat fiind faptul că obiectivul prezentului regulament, și anume dezvoltarea rurală, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, luând în considerare legătura existentă între dezvoltarea rurală și celelalte instrumente ale politicii agricole comune, amploarea disparităților dintre zonele rurale și limitele mijloacelor financiare ale statelor membre într-o Uniune extinsă și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar grație garanției multianuale a finanțărilor Comunității care sunt axate pe prioritățile sale, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(6) Activitatea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (denumit în continuare "Feader") și operațiunile la care acesta contribuie trebuie să fie coerente și compatibile cu celelalte politici comunitare și conforme cu întreaga legislație comunitară.

(7) În acțiunea sa în favoarea dezvoltării rurale, Comunitatea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei, precum și să prevină orice formă de discriminare, în conformitate cu tratatul.

(8) În scopul consolidării conținutului strategic al politicii de dezvoltare rurală în conformitate cu prioritățile Comunității și pentru a favoriza astfel transparența sa, Consiliul ar trebui să adopte orientări strategice, la propunerea Comisiei.

(9) Pe baza orientărilor strategice, fiecare stat membru ar trebui să își elaboreze propriul plan strategic național de dezvoltare rurală, care va servi drept cadru de referință pentru elaborarea programelor de dezvoltare rurală. Monitorizarea strategiei naționale și comunitare ar trebui să facă obiectul unor rapoarte întocmite de către statele membre și de către Comisie.

(10) Programarea dezvoltării rurale ar trebui să respecte prioritățile comunitare și naționale și să completeze celelalte politici comunitare, în special politica piețelor agricole, politica de coeziune și politica comună în domeniul pescuitului.

(11) Pentru a asigura dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, este necesar ca la nivel comunitar să se urmărească un număr limitat de obiective fundamentale privind competitivitatea activității agricole și forestiere, gestionarea terenurilor și a mediului, precum și calitatea vieții și diversificarea activităților în aceste zone, luând în considerare diversitatea situațiilor din regiunile în cauză, fie că sunt regiuni rurale izolate, care se confruntă cu probleme de depopulare și de declin, fie zone rurale periurbane asupra cărora centrele urbane exercită o presiune din ce în ce mai mare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...