Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune
Număr celex: 32005R1290

Modificări (1), Referințe (39), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 11 august 2005 până la 31 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) AL CONSILIULUI nr. 1290/2005
din 21 iunie 2005
privind finanțarea politicii agricole comune

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) paragraful 3

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) 1Politica agricolă comună constă într-o serie de măsuri, unele dintre acestea vizând dezvoltarea rurală. Este important ca finanțarea să se facă pentru acele măsuri, pentru a contribui la realizarea obiectivelor politicii agricole comune. Deoarece măsurile au anumite elemente în comun și totodată diferă în privința anumitor aspecte, finanțarea lor trebuie reunită sub un cadru de reglementare unic care să permită, după caz, o abordare diferită. Pentru a ține seama de aceste diferențe, ar trebui să fie înființate două Fonduri europene pentru agricultură, și anume Fondul European de Garantare Agricolă (denumit în continuare FEGA) pentru finanțarea măsurilor de piață și Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (numit în continuare FEADR) pentru finanțarea programelor de dezvoltare rurală.

(2) Bugetul comunitar ar trebui să finanțeze cheltuielile PAC, inclusiv cele pentru dezvoltarea rurală, prin intermediul fondurilor menționate anterior. În conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene2, aceasta se va realiza la nivel central sau în contextul gestiunii comune, împreună cu statele membre. Ar trebui specificate toate tipurile de măsuri ce pot fi finanțate prin intermediul acestor fonduri.

___________

1 Aviz dat la 26 mai 2005 (nu a apărut încă în Jurnalul Oficial).

2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1

(3) În cazul în care, pe parcursul lichidării conturilor, Comisia nu are suficiente garanții că la nivel național controalele sunt corecte și transparente și că agențiile de plăți verifică legalitatea și corectitudinea declarațiilor de cheltuieli pe care le efectuează, nu va putea stabili într-o o perioadă rezonabilă de timp totalitatea cheltuielilor angajate din fondurile europene agricole. Din acest motiv, trebuie să se prevadă de către statele membre acreditarea agențiilor de plăți, stabilirea procedurilor de obținere a scrisorilor de garanție, certificarea sistemelor de gestiune și control, precum și certificarea conturilor anuale de către organisme independente.

(4) Pentru a asigura consecvența standardelor necesare pentru acreditare în statele membre, Comisia ar trebui să ofere consultanță în privința criteriilor ce urmează a fi aplicate. În plus, pentru a asigura transparența controalelor la nivel național, în special în ceea ce privește procedurile de autorizare, validare și plată, numărul autorităților și organismelor cărora le sunt delegate aceste responsabilități, va fi limitat, după caz, ținând seama de acordurile constituționale ale fiecărui stat membru.

(5) În cazul în care un stat membru acreditează mai mult de o agenție de plăți, este important să se desemneze un singur organism de coordonare pentru a asigura consecvența în domeniul gestionării de fonduri, pentru a stabili o legătura între Comisie și agențiile de plăți acreditate și pentru a se asigura că informațiile cerute de Comisie referitoare la funcționarea anumitor agenții de plăți sunt disponibile cu ușurință.

(6) Pentru a asigura o colaborare armonioasă între Comisie și statele membre în privința finanțării cheltuielilor PAC și, în special, pentru a permite Comisiei să monitorizeze îndeaproape gestionarea financiară a statelor membre și lichidarea conturilor agențiilor de plăți acreditate, anumite informații trebuie transmise Comisiei de către statele membre sau trebuie puse la dispoziția Comisiei. Tehnologia informațională trebuie utilizată cât mai mult în acest sens.

(7) În scopul de a compila informațiile (datele) ce urmează a fi transmise Comisiei și pentru a permite Comisiei să aibă acces total și imediat asupra datelor despre cheltuieli atât în format tipărit, cât și electronic, trebuie stabilite reguli corespunzătoare privind prezentarea, transmiterea datelor,și termenele limită ce trebuie respectate.

(8) Operațiunile și măsurile finanțate prin politica agricolă comună implică în parte gestionarea comună. Pentru a se asigura că fondurile comunitare sunt gestionate corect, Comisia trebuie să desfășoare controale asupra gestionarii fondurilor de către autoritățile statelor membre responsabile cu efectuarea plăților. Este recomandabil să se definească natura controalelor ce urmează a fi efectuate de către Comisie, să se specifice limitele de responsabilitate pentru aplicarea bugetului și să se clarifice obligațiile în ceea ce privește cooperarea statelor membre.

(9) Numai agențiile de plăți acreditate de către statele membre oferă garanția necesară privind efectuarea controalelor înainte ca ajutoarele comunitare să fie acordate beneficiarilor. De aceea, ar trebui specificat că numai cheltuielile efectuate de către agențiile de plăți acreditate vor fi rambursate de la bugetul comunitar.

(10) Resursele financiare necesare pentru a acoperi cheltuielile efectuate de către agențiile de plăți acreditate, în conformitate cu FEGA, vor fi puse la dispoziția statelor membre de către Comisie sub forma rambursărilor conform registrelor de cheltuieli efectuate de aceste agenții. Până la momentul plății acestor rambursări, sub forma unor plăți lunare, resursele financiare trebuie mobilizate de către statele membre în conformitate cu necesarul agențiilor de plăți acreditate. Costurile personale și administrative ale statelor membre și ale beneficiarilor implicați în executarea PAC ar trebui suportate de către aceștia.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...