Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 122/2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate și a surselor orfane
Număr celex: 32003L0122

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 31 decembrie 2003 până la 05 februarie 2018

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2003/122/EURATOM A CONSILIULUI
din 22 decembrie 2003
privind controlul surselor radioactive închise de mare
activitate și a surselor orfane

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 31 alineatul (2) și articolul 32,

având în vedere propunerea Comisiei, elaborată în urma consultării unui grup de experți numiți dintre cercetătorii din statele membre de către Comitetul științific și tehnic, în conformitate cu articolul 31 din tratat,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Articolul 30 din tratat cere stabilirea unor norme de bază în cadrul Comunității pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.

(2) Directiva Consiliului 96/29/Euratom din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante2 continuă linia de directive de stabilire a normelor de securitate de bază din 1959.

(3) Articolul 4 alineatul (1) litera (e) din Directiva Consiliului 96/29/Euratom pretinde autorizarea prealabilă, pentru folosirea surselor radioactive în radiografia industrială sau în prelucrarea produselor, sau în cercetarea sau în expunerea persoanelor în cadrul tratamentului medical. Se recomandă extinderea acestei cerințe la toate practicile care implică surse radioactive de mare activitate pentru a reduce și mai mult posibilitatea accidentelor care să implice aceste surse.

(4) Înainte de autorizare, ar trebui să existe sisteme corespunzătoare și dispoziții pentru administrarea sigură a surselor.

(5) Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) emite regulamente pentru transportul sigur al materialului radioactiv care includ limite ale activității pentru cerințele regulamentelor, care ar trebui să asigure o bază corespunzătoare pentru definirea surselor radioactive închise de mare activitate din cadrul domeniului de aplicare a prezentei directive3.

(6) În Directiva 96/29/Euratom, au fost stabilite nivelurile de exceptare în cazul raportării unei practici autorităților. Aceste niveluri au fost definite în directiva în cauză pe baza unui nivel neglijabil al riscului. Întrucât cerințele din prezenta directivă nu ar trebui să impună deținătorilor de surse mici o sarcină administrativă care nu este proporțională cu un posibil detriment adus sănătății, definiția surselor radioactive de mare activitate nu ar trebui extinsă la nivelurile de exceptare din Directiva 96/29/Euratom.

(7) Transportul surselor închise între statele membre este reglementat de procedura stabilită în Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 al Consiliului din 8 iunie 1993 privind transportul substanțelor radioactive între statele membre4.

(8) Deși cerințele legislative care derivă din legislația existentă la nivel comunitar și național asigură o protecție de bază, sursele de mare activitate implică, cu toate acestea, riscuri cu potențial considerabil pentru sănătatea omului și pentru mediu și, în consecință, trebuie să fie supuse unui control strict din momentul producerii lor până în momentul introducerii într-o instalație autorizată pentru a fi depozitate pe termen lung sau eliminate.

(9) Prevenirea accidentelor și rănirilor radiologice necesită ca locația fiecărei surse de mare activitate să fie cunoscută, înregistrată și verificată din momentul producerii sau importării sursei în Comunitate până în momentul introducerii ei într-o instalație autorizată pentru a fi depozitată pe termen lung sau eliminată sau până la exportul din Comunitate. Schimbările în situația unei surse de mare activitate, de exemplu schimbarea locului sau utilizării, trebuie, de asemenea, înregistrate și comunicate. Obstacolele fizice sau financiare nu ar trebui să împiedice nici o refolosire corespunzătoare, nici o reciclare sau eliminare a surselor în cauză, după ce au ajuns să fie scoase din uz, în eventualitatea oricăror circumstanțe previzibile și rezonabile.

(10) Cazurile de expunere neintenționată trebuie comunicate autorității competente.

(11) Mișcările surselor de mare activitate în cadrul Comunității fac necesară armonizarea controlului și informațiilor privind sursele în cauză prin aplicare unor criterii minime.

(12) Experiența arată că, în ciuda existenței unui cadru de reglementare adecvat, controlul surselor de mare activitate poate fi, cu toate acestea, pierdut din vedere. Mai mult, existența unor surse orfane rezultate din activități anterioare necesită angajarea unor inițiative specifice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...