Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 71/2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003L0071

Modificări (1), Referințe (6), Reviste (1), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 31 decembrie 2003 până la 20 iulie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2003/71/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 4 noiembrie 2003
privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice
de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la
tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (Text cu
relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 44 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene3,

hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(1) Directiva 80/390/CEE a Consiliului din 17 martie 1980 de coordonare a condițiilor de întocmire, control și difuzare a prospectului care trebuie publicat pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori5 și Directiva 89/298/CEE a Consiliului din 17 aprilie 1989 de coordonare a condițiilor de întocmire, control și difuzare a prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare6 au fost adoptate cu câțiva ani înainte, incluzând un mecanism de recunoaștere reciprocă parțial și complex care nu permite realizarea obiectivului de introducere a unui pașaport unic prevăzut de prezenta directivă. Aceste directive ar trebui, ca urmare, îmbunătățite, actualizate și reformulate într-un text unic.

(2) Ca urmare, Directiva 80/390/CEE a fost inclusă în Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare7, care codifică mai multe directive din domeniul valorilor mobiliare cotate.

___________

1 JO C 240 E, 28.8.2001, p. 272 și JO C 20 E, 28.1.2003, p. 122.

2 JO C 80, 3.4.2002, p. 52.

3 JO C 344, 6.12.2001, p. 4.

4 Avizul Parlamentului European din 14 martie 2002 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 417), Poziția comună a Consiliului din 24 martie 2003 (JO C 125 E, 27.5.2003, p. 21) și Poziția Parlamentului European din 2 iulie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 15 iulie 2003.

5 JO L 100, 17.4.1980, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 94/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 135, 31.5.1994, p. 1).

6 JO L 124, 5.5.1989, p. 8.

7 JO L 184, 6.7.2001, p. 1.

(3) Din motive de coerență, este necesar totuși să se regrupeze împreună dispozițiile din Directiva 2001/34/CE care provin din Directiva 80/390/CEE cu cele din Directiva 89/298/CEE și, ca urmare, să se modifice Directiva 2001/34/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...