Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 55/2003 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE
Număr celex: 32003L0055

Modificări (...), Referințe (2), Doctrine (1)

În vigoare de la 15 iulie 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2003/55/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 iunie 2003
privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor
naturale și de abrogare a Directivei 98/30/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 55 și articolul 95,

având în vedere propunerile Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 98/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale4 a adus o contribuție semnificativă la crearea unei piețe interne pentru gaze naturale.

(2) experiența dobândită din punerea în aplicare a acestei directive demonstrează avantajele considerabile care pot decurge din piața internă a gazelor naturale în privința creșterii eficienței, a reducerii prețurilor, a îmbunătățirii calității serviciilor și a creșterii competitivității. Rămân, cu toate acestea, neajunsuri importante și posibilități de îmbunătățire a funcționării pieței, fiind necesare în special dispoziții concrete pentru a se asigura un mediu concurențial echitabil și a se reduce riscul dominării pieței și cel al unui comportament acaparator, asigurând tarife de transport și distribuție nediscriminatorii prin accesul la rețea pe baza tarifelor publicate înainte de intrarea lor în vigoare și asigurând protecția drepturilor micilor consumatori vulnerabili.

(3) Consiliul European, reunit la Lisabona, la 23 și 24 martie 2000, a solicitat să se întreprindă acțiuni rapide pentru realizarea pieței interne atât în sectorul energiei electrice, cât și în sectorul gazelor naturale și pentru urgentarea liberalizării în aceste sectoare, în vederea realizării unei piețe interne pe deplin funcționale. Parlamentul European, în Rezoluția sa din 6 iulie 2000 privind cel de-al doilea raport al Comisiei referitor la situația liberalizării piețelor energetice, a solicitat Comisiei să adopte un calendar detaliat pentru realizarea unor obiective precis definite, în vederea liberalizării treptate, dar totale, a pieței energiei.

___________

1 JO C 240 E, 28.8.2001, p. 60 și JO C 227 E, 24.9.2002, p. 393.

2 JO C 36, 8.2.2002, p. 10.

3 Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 367), Poziția comună a Consiliului din 3 februarie 2003 (JO C 50 E, 4.3.2003, p. 36) și Decizia Parlamentului European din 4 iunie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

4 JO L 204, 21.7.1998, p. 1.

(4) libertățile pe care tratatul le garantează cetățenilor europeni - libera circulație a mărfurilor, libertatea de a presta servicii și libertatea de stabilire - sunt posibile numai într-o piață complet deschisă, care permite tuturor consumatorilor să-și aleagă în mod liber furnizorii și tuturor furnizorilor să-și livreze în mod liber produsele consumatorilor.

(5) având în vedere perspectivele creșterii consumului de gaze naturale, este necesar să se ia în considerare inițiativele și măsurile de încurajare a acordurilor reciproce pentru accesul la rețelele din terțe țări și la integrarea piețelor.

(6) principalele obstacole în calea realizării unei piețe interne complet funcționale și concurențiale sunt legate, printre altele, de problemele accesului la rețea, accesului la instalații de depozitare, de stabilire a taxelor vamale, de interacțiunea dintre sisteme și de gradul diferit de deschidere a piețelor între statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...