Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 54/2003 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 96/92/CE
Număr celex: 32003L0054

Modificări (...), Referințe (4), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 15 iulie 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2003/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 iunie 2003
privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice
și de abrogare a Directivei 96/92/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 55 și articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Directiva 96/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă de energie electrică4 a adus contribuții semnificative la crearea unei piețe interne a energiei electrice.

___________

1 JO C 240 E, 28.8.2001, p. 60 și JO C 227 E, 24.9.2002, p. 393.

2 JO C 36, 8.2.2002, p. 10.

3 Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 350). Poziția comună a Consiliului din 3 februarie 2003 (JO C 50 E, 4.3.2003, p. 15) și Decizia Parlamentului European din 4 iunie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

4 JO L 27, 30.1.1997, p. 20.

(2) Experiența dobândită din punerea în aplicare a prezentei directive demonstrează avantajele considerabile pe care le poate aduce piața internă a energiei electrice din punctul de vedere al eficientizării, scăderii prețurilor, îmbunătățirii calității serviciilor și creșterii competitivității. Rămân, cu toate acestea, lacune importante și posibilități de îmbunătățire a funcționării pieței; sunt așadar necesare dispoziții concrete în special pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile la nivelul producției și pentru reducerea riscului poziției dominante pe piață și a comportamentului agresiv, asigurându-se tarife de transport și distribuție nediscriminatorii, prin accesul la rețea pe bază de tarife publicate înainte de intrarea lor în vigoare și garantându-se protejarea drepturilor micilor consumatori vulnerabili și divulgarea informațiilor privind sursele de energie pentru producerea de energie electrică, precum și trimiteri la surse, după caz, care oferă informații privind impactul asupra mediului.

(3) Consiliul European, reunit la Lisabona, la 23 și 24 martie 2000, a solicitat întreprinderea urgentă a unor acțiuni pentru realizarea pieței interne atât în sectorul energiei electrice, cât și în cel al gazului, precum și accelerarea liberalizării în aceste sectoare, în vederea instituirii unei piețe interne pe deplin operaționale. În rezoluția sa din 6 iulie 2000 privind al doilea raport al Comisiei privind stadiul liberalizării piețelor energiei, Parlamentul European a solicitat Comisiei să adopte un calendar detaliat pentru atingerea unor obiective precis definite, în vederea liberalizării treptate până la liberalizarea totală a pieței energiei.

(4) Libertățile pe care tratatul le garantează cetățenilor europeni - libera circulație a mărfurilor, libertatea de a presta servicii și libertatea de stabilire - pot fi efective numai în cadrul unei piețe deschise în totalitate, care permite tuturor consumatorilor să își aleagă liber furnizorii și tuturor furnizorilor să își livreze liber produsele clienților.

(5) Principalele obstacole în calea realizării unei piețe interne pe deplin operaționale și concurențiale se referă, printre altele, la problemele de acces la rețea, problemele de tarifare și gradele diferite de deschidere a piețelor între statele membre.

(6) Pentru o bună funcționare a concurenței, accesul la rețea trebuie să fie nediscriminatoriu, transparent și bazat pe prețuri stabilite în mod echitabil.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...