Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 6/2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață)
Număr celex: 32003L0006

Modificări (1), Referințe (8), Reviste (4), Doctrine (2)

În vigoare de la 12 aprilie 2003 până la 02 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 2003/6/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 28 ianuarie 2003
privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și
manipulările pieței (abuzul de piață)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4,

întrucât:

(1) O piață unică veritabilă a serviciilor financiare este esențială pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă în cadrul Comunității.

(2) O piață financiară integrată și eficientă presupune integritatea pieței. Buna funcționare a piețelor de valori mobiliare și încrederea publicului în aceste piețe sunt premise indispensabile ale creșterii economice și prosperității. Abuzul de piață dăunează integrității piețelor financiare și subminează încrederea publicului în valorile mobiliare și instrumentele derivate.

(3) Comunicarea Comisiei din 11 mai 1999 intitulată "Punerea în aplicare a cadrului de acțiune pentru serviciile financiare: plan de acțiune" enumeră o serie de acțiuni necesare realizării pieței unice a serviciilor financiare. Consiliul European de la Lisabona din aprilie 2000 a solicitat ca planul de acțiune să fie aplicat până în 2005. Consiliul subliniază necesitatea elaborării unei directive referitoare la combaterea manipulării pieței.

(4) În ședința din 17 iulie 2000, Consiliul a instituit Comitetul înțelepților de reglementare a piețelor europene de valori mobiliare. În raportul său final, comitetul a propus introducerea de noi tehnici legislative, bazate pe o abordare pe patru niveluri: principii-cadru, măsuri de punere în aplicare, cooperare și aplicare propriu-zisă. Nivelul 1, directiva, ar trebui să se limiteze la enunțarea marilor principii "cadru"; nivelul 2 ar trebui să cuprindă măsurile tehnice de punere în aplicare ce trebuie adoptate de Comisie, asistată de un comitet.

(5) Rezoluția adoptată de Consiliul European de la Stockholm din martie 2001 a aprobat raportul final al Comitetului înțelepților și propunerea de abordare pe patru niveluri, pentru ca procesul de elaborare a legislației comunitare în domeniul valorilor mobiliare să devină mai eficient și mai transparent.

(6) Prin rezoluția sa din 5 februarie 2002 privind punerea în aplicare a legislației din domeniul serviciilor financiare, Parlamentul European a subscris de asemenea la raportul Comitetului înțelepților, pe baza declarației solemne a Comisiei făcută în fața Parlamentului în aceeași zi și pe baza scrisorii adresate în data de 2 octombrie 2001 de Comisarul pentru piața internă președintelui Comisiei economice și monetare a Parlamentului European cu privire la garanțiile referitoare la rolul Parlamentului European în acest proces.

(7) Trebuie adoptate măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei5.

(8) Conform Consiliului European de la Stockholm, ar trebui folosite mai frecvent măsurile de punere în aplicare de nivel 2, pentru a garanta că dispozițiile tehnice pot fi actualizate în funcție de evoluția pieței și a supravegherii, iar pentru fiecare etapă a activităților de nivel 2 ar trebui fixate termene.

(9) Parlamentul European ar trebui să dispună de un termen de trei luni de la prima transmitere a proiectului de măsuri de aplicare, pentru a avea posibilitatea de a-l examina și de a emite un aviz. Totuși, durata poate fi redusă în caz de urgență întemeiată. În cazul în care, în acest termen, Parlamentul adoptă o rezoluție, Comisia trebuie să reexamineze proiectul de măsuri.

(10) Inovațiile financiare și tehnice (produse noi, tehnologii noi, dezvoltarea activităților transfrontaliere, Internetul) încurajează abuzul de piață, mijloacele și ocaziile de a comite astfel de abuzuri.

(11) Cadrul juridic comunitar existent, destinat să protejeze integritatea pieței, este incomplet. Obligațiile legale variază de la un stat membru la altul, creând de multe ori incertitudine în rândul operatorilor economici referitor la concepte, definiții și aplicarea acestora. Unele state membre nu dispun de legislație în domeniul manipulării cursului și a difuzării de informații înșelătoare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...