Guvernul României

Hotărârea nr. 48/2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă circumstanțele și procedura specifică aferente Programului de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea atribuirii unui acord- cadru și a contractelor subsecvente aferente/contract multianual de furnizare a patru corvete, construite și dotate la un șantier naval din România, precum și a suportului logistic inițial.

Art. 2. -

Fondurile necesare realizării Programului de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională" se asigură, în condițiile legii, în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naționale.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 15 februarie 2018.

Nr. 48.

ANEXĂ

Circumstanțele și procedura specifică aferente Programului de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională"

A. Circumstanțele realizării Programului de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională"

1. Pentru Armata României este fundamental ca realizarea lucrărilor de construcție și dotare a celor patru corvete să se facă în România, în vederea eliminării riscurilor care pot afecta îndeplinirea Programului de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională" în termenele asumate și pentru satisfacerea cerințelor de securitate a aprovizionării ale forțelor navale române/statului român.

2. La procedura specifică aferentă Programului de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională" pot participa operatori economici din state membre NATO și UE, care, la inițierea procedurii de achiziție, au în portofoliu cel puțin o navă livrată în ultimii 15 ani, care să aibă un deplasament mai mare de 1.600 t, având capacități de luptă în cel puțin două domenii (luptă antiaeriană - AAW și lupta împotriva navelor de suprafață - ASuW/lupta antisubmarin - ASW) și sistem de management al luptei integrat cu sistemele de senzori și armament, inclusiv sisteme de rachete navă-aer și rachete navă-navă/sonar tractat, al cărei proiect va fi ofertat dacă operatorul economic va fi selectat în etapa următoare a procedurii specifice de achiziție.

3. Prin participarea operatorilor economici precizați la pct. 2 sunt avute în vedere asigurarea interoperabilității cu alte capabilități militare similare ale statelor membre NATO și UE, participarea statului român la dezvoltarea și susținerea Bazei industriale și tehnologice europene de apărare, fondată pe capacități, competență și competitivitate, scurtarea lanțului de aprovizionare, protecția informațiilor sensibile.

4. Interesul esențial de securitate pentru statul român îl constituie consolidarea/dezvoltarea pe teritoriul național a unei capabilități industriale navale, în domeniul militar, prin intermediul operatorului economic care va fi declarat câștigător, în care să se construiască și să se doteze o primă corvetă în intervalul de 3 ani și gruparea de 4 corvete într-o perioadă de maximum 7 ani, termene stabilite de la intrarea în vigoare a contractului multianual/primului contract subsecvent aferent acordului-cadru, în vederea furnizării și intrării în înzestrarea forțelor navale române. Ulterior, această capabilitate navală de pe teritoriul național va trebui să fie în măsură să execute lucrările de mentenanță a corvetelor pe durata de viață a acestora, dar și lucrări de mentenanță pentru restul navelor din cadrul forțelor navale române, asigurându-se o creștere considerabilă a securității aprovizionării pe timp de pace, în situații de criză și la război.

5. Satisfacerea interesului esențial de securitate de mai sus se poate realiza doar prin atribuirea, potrivit procedurii specifice prevăzute la litera B, a acordului-cadru/contractului multianual de furnizare a patru corvete, construite și dotate la un șantier naval din România, și a suportului logistic inițial, cuprinse în Programul de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională", neputându-se satisface și proteja interesul esențial de securitate printr-o măsură mai puțin restrictivă.

6. Aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, care transpune în legislația națională dispozițiile comunitare specifice materiei achizițiilor publice în domeniul apărării și securității, duce la neprotejarea și afectarea interesului esențial de securitate în cauză.

7. În ceea ce privește stabilirea eventualului impact asupra concurenței pe piața internă a produselor ne-militare, plecând de la faptul că achiziția prevăzută de Programul de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională" are ca obiect produse militare, produse sensibile și servicii legate de acestea și având în considerare că interesul esențial de securitate menționat privește exclusiv aspecte militare, nu se poate identifica un asemenea impact.

B. Procedura specifică aferentă Programului de înzestrare esențial "Corvetă multifuncțională"

I. Organizarea procedurii specifice

1. Procedura de atribuire se inițiază în condițiile prevăzute de art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.

2. Procedura de atribuire va avea trei etape, respectiv:

a) etapa de calificare;

b) etapa de dialog;

c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.

3. Limba de derulare a procedurii este limba română. Se admit părți ale propunerii tehnice redactate în limba engleză, cum ar fi fișe și prospecte.

4. Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura specifică, fără obligația de a suporta daune, în următoarele cazuri:

a) niciun operator economic nu îndeplinește cerințele de calificare;

b) niciun operator economic nu depune ofertă preliminară sau finală în termenul stabilit;

c) toți operatorii economici calificați în etapa de dialog se retrag pe parcursul acestei etape;

d) după etapa de dialog nu se identifică o soluție care să satisfacă necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante;

e) ofertele finale depuse nu corespund soluției stabilite după etapa de dialog;

f) prețul total ofertat este mai mare decât valoarea estimată și nu se identifică fondurile necesare;

g) nu se identifică fondurile necesare semnării și derulării contractului multianual până la momentul finalizării procedurii specifice;

h) neacceptarea de către operatorii economici a clauzelor obligatorii din contract, inclusiv cele asumate prin angajamente.

5. Criteriul de atribuire a acordului-cadru/contractului este "prețul cel mai scăzut" al ofertei conținând soluția optimă stabilită după etapa de dialog, fără a include costul echipamentelor/munițiilor/serviciilor care vor fi asigurate de către autoritatea contractantă.

6. Perioada de derulare a procedurii specifice nu poate depăși, în principiu, 240 de zile de la publicarea anunțului de participare.

7. Autoritatea contractantă are obligația, în principiu, de a lua decizia privind atribuirea acordului-cadru/contractului multianual în cel mult 90 de zile de la data depunerii ofertei finale.

II. Derularea procedurii specifice

a) Etapa de calificare

1. Inițierea procedurii specifice se face prin publicarea unui anunț de participare pe site-ul Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.

2. Anunțul de participare va conține, cel puțin, următoarele informații:

a) datele de identificare ale autorității contractante;

b) nivelul de acces la informații clasificate și tipul de aviz necesar participării la procedura specifică;

c) criteriile de calificare în vederea participării la etapa de dialog;

d) data-limită, ora și locul depunerii candidaturii;

e) o scurtă descriere a obiectului contractului;

f) etapele și calendarul estimat de aplicare a procedurii specifice;

g) limba în care se desfășoară procedura specifică;

h) termenul de răspuns la solicitările de clarificări, care va fi de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

3. Pe parcursul evaluării îndeplinirii criteriilor de calificare pentru etapa de dialog, comisia de evaluare are dreptul de a solicita precizări în legătură cu documentele depuse, precum și depunerea unor documente suplimentare pentru verificarea informațiilor prezentate de operatorul economic în documentele respective.

4. Criteriile de calificare se referă la:

A.1. situația personală a candidatului:

A.1.1. - în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru unul sau mai multe dintre motivele următoare: participare la activități ale unei organizații criminale, corupție, fraudă, pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste ori instigare, complicitate sau tentativă de a comite aceste acțiuni, spălare de bani și/sau finanțarea terorismului; nu este intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; în ultimii 2 ani și-a îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale, îndeosebi pe cele referitoare la securitatea informației și securitatea aprovizionării; să fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit. Îndeplinirea criteriului de calificare se justifică printr-o declarație pe propria răspundere;

A1.2. - deținerea avizului de securitate de la autoritatea desemnată de securitate;

A.2. satisfacerea și protejarea interesului esențial de securitate de către candidat:

- angajamentul privind realizarea într-un șantier naval din România a construcției și dotării corvetelor în termen de 3 ani pentru prima navă și livrarea grupării de 4 nave în termen de maximum 7 ani, termene stabilite de la intrarea în vigoare a contractului multianual/primului contract subsecvent aferent acordului-cadru.

A.3. îndeplinirea de către candidat a obligațiilor de securitate a aprovizionării:

A.3.1. - angajamentul privind consolidarea/dezvoltarea unui centru de mentenanță pe teritoriul național, dispus la Marea Neagră sau/și pe Dunărea maritimă, pentru executarea lucrărilor de mentenanță a navelor forțelor navale române;

A.3.2. - angajamentul privind efectuarea operațiunilor compensatorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, aferente contractelor subsecvente acordului-cadru/contractului multianual în cauză, care se circumscriu următoarelor domenii: transfer de tehnologie pentru construcția, dotarea și mentenanța corvetelor, modernizarea fregatelor T22R din compunerea forțelor navale române, dezvoltarea unui centru de instruire la nivelul forțelor navale române și privind întreprinderea tuturor eforturilor pentru semnarea acordului de compensare în cel mai scurt termen posibil de la momentul semnării contractului multianual/contractelor subsecvente;

A.4. capacitatea economică și financiară a operatorului economic:

- declarații sau bilanțuri contabile din care să rezulte cifra de afaceri globală a operatorului economic în ultimii 3 ani.

A.5. capacitatea tehnică sau profesională a operatorului economic

A.5.1. - declarație/documente justificative care să demonstreze că la inițierea procedurii de achiziție operatorul economic are în portofoliu cel puțin o navă livrată în ultimii 15 ani, care să aibă un deplasament mai mare de 1600 t, având capacități de luptă în cel puțin două domenii (luptă antiaeriană - AAW și lupta împotriva navelor de suprafață - ASuW/lupta antisubmarin - ASW) și sistem de management al luptei integrat cu sistemele de senzori și armament, inclusiv sisteme de rachete navă-aer și rachete navă-navă/sonar tractat, al cărei proiect va fi ofertat dacă operatorul economic va fi selectat în etapa următoare a procedurii specifice de achiziție;

A.5.2. - declarații privind numărul de nave similare realizate și livrate de operatorul economic în ultimii 15 ani. Prin navă similară se înțelege navă militară din categoria corvetelor și/sau fregatelor, având capabilități de luptă în cel puțin două domenii (luptă antiaeriană - AAW și lupta împotriva navelor de suprafață - ASuW/lupta antisubmarin - ASW) și sistem de management al luptei integrat cu sistemele de senzori și armament, inclusiv sisteme de rachete navă-aer și rachete navă-navă/sonar tractat.

5. În etapa de dialog vor fi calificați maximum patru operatori economici care îndeplinesc criteriile A.1, A.2, A.3, A.5.1 și selectați în baza unui clasament realizat conform criteriilor Capacitatea economică și financiară a operatorului economic (A.4, ponderea 40%) și Capacitatea tehnică sau profesională a operatorului economic (A.5.2, ponderea 60%).

6. Metodologia de aplicare a criteriilor de selecție și de realizare a clasamentului este următoarea:

6.1. Punctajul obținut de fiecare candidat va fi determinat pe baza formulei

Pi = P1i + P2i, unde

Pi ≤ Pmax

P1i - punctajul obținut de candidatul i la criteriul A.5.2;

P2i - punctajul obținut de candidatul i la criteriul A.4;

Pmax - punctajul maxim care poate fi obținut de un candidat, prin însumarea punctajelor obținute la cele două criterii (100 puncte);

P1i = (60 x V1i/V1max);

P2i = (40 x V2i/V2max);

V1i - nr. total de nave similare realizate și livrate de candidatul i în ultimii 15 ani;

V1max - numărul cel mai mare de nave similare realizate și livrate în ultimii 15 ani, dintre toate candidaturile depuse;

V2i - cifra de afaceri globală realizată de candidatul i în ultimii 3 ani;

V2max - cea mai mare cifră de afaceri realizată în ultimii 3 ani, dintre toate candidaturile depuse.

6.2. Punctajul acordat pentru nave similare este următorul:

a) pentru fiecare navă similară livrată în ultimii 15 ani calculați până la inițierea procedurii de achiziție se va acorda 1 punct;

b) numărul de nave similare care va fi luat în considerare, în cazul în care calitatea de participare a candidatului i la îndeplinirea contractului invocat a fost de contractant asociat sau subcontractant, se va calcula folosind formula: V1i = Ntotal X (valoarea subcontractului/valoarea totală a contractului) (Ntotal = numărul de nave similare la care operatorul economic a fost subcontractant).

6.3. Punctajul acordat pentru cifra de afaceri globală în cazul unei asocieri a mai multor operatori economici se va calcula proporțional cu participarea fiecărui operator economic din asociere la realizarea obiectului achiziției, folosind formula V2i = V2i1 x n1 + V2i2 x n2 +. . . + V2in x nn, unde:

n1 + n2 +. . . + nn = 100%;

V2in - cifra de afaceri globală a operatorului economic n din cadrul asocierii la realizarea obiectului achiziției;

nn - procentul de participare al operatorului economic n din cadrul asocierii la realizarea obiectului achiziției.

6.4. Calculele se execută cu trei zecimale.

7. Candidații sunt ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute.

8. În caz de egalitate între punctajele totale obținute de doi sau mai mulți candidați, ierarhizarea acestora se face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de aceștia la criteriul A.5.2.

9. Autoritatea contractantă continuă procedura specifică de achiziție în cazul în care a calificat pentru etapa de dialog cel puțin un candidat.

10. Etapa de calificare se declară închisă după comunicarea către candidați a rezultatelor etapei.

b) Etapa de dialog

1. Autoritatea contractantă transmite candidaților selectați o invitație de participare la etapa de dialog, care va conține cel puțin următoarele documente, informații și modele de documente:

a) documentația descriptivă - clasificată;

b) modelul de acord-cadru/contract multianual (cu menționarea clauzelor nenegociabile);

c) data-limită, ora și locul depunerii ofertei preliminare tehnice și financiare;

d) modalitatea de realizare a dialogului;

e) limba în care trebuie redactate documentele;

f) criteriul de atribuire al acordului-cadru/contractului multianual.

2. Candidații selectați prezintă o ofertă preliminară (compusă din o propunere tehnică însoțită de o propunere financiară) ca punct de plecare pentru identificarea soluției corespunzătoare cerințelor din documentația descriptivă.

3. Dialogul se realizează de către comisia de evaluare cu fiecare ofertant, în runde succesive, pe baza cerințelor din documentația descriptivă și a propunerilor preliminare depuse. La finalul fiecărei runde de dialog, părțile încheie o minută, care conține cel puțin aspectele discutate, concluziile rezultate, precum și data începerii următoarei runde de dialog.

4. Pe timpul etapei de dialog, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informații cu privire la valorile estimate și prețurile unitare aferente produselor și serviciilor care fac obiectul achiziției. Pentru produsele puse la dispoziție de partea română și care fac obiectul acordurilor interguvernamentale, autoritatea contractantă poate solicita informații și de la guvernele statelor implicate.

5. Autoritatea contractantă continuă dialogul prin comisia de evaluare până când este în măsură să identifice soluția optimă care să îi satisfacă necesitățile, obiectivele și constrângerile.

6. În etapa de dialog se stabilesc, cel puțin, următoarele:

a) configurația finală a corvetelor, suportului logistic inițial și produsele/serviciile pentru care operatorii economici vor depune oferta finală;

b) echipamentele, munițiile și serviciile care se pot achiziționa numai prin acord interguvernamental sau prin alte proceduri de achiziție;

c) echipamentele care trebuie să fie puse la dispoziția furnizorului, termenele de punere a acestora la dispoziție;

d) montajul financiar și contractual (plăți în avans, modalități de plată, garanții etc.);

e) operațiunile de mentenanță preventivă și estimarea costurilor asociate pe ciclul de viață;

f) clauzele obligatorii și modelul de acord-cadru/contract multianual;

g) graficul de desfășurare a activităților și termenele de livrare;

h) procedura de acceptanță, audituri tehnice și omologare;

i) procedura de recepție cantitativă și calitativă;

j) serviciile de instruire ce vor fi prestate;

k) posibilitatea de a înlocui pe parcursul derulării contractului, dacă părțile sunt de acord, unele echipamente din dotarea corvetelor cu alte echipamente mai performante, care pot fi instalate pe nave fără a genera costuri suplimentare;

l) detaliile privind acreditarea sistemului de management al luptei și a sistemelor de comunicații ale navelor pentru a vehicula informațiile conform necesităților autorității contractante;

m) detaliile privind confidențialitatea contractului;

n) detaliile privind consolidarea/dezvoltarea unui centru de mentenanță pe teritoriul național, dispus la Marea Neagră sau/și pe Dunărea maritimă, pentru executarea lucrărilor de mentenanță a navelor forțelor navale române;

o) detaliile privind operațiunile compensatorii;

p) sarcinile pe linie de mobilizare ale operatorului economic.

7. Etapa de dialog se declară închisă după ce autoritatea contractantă a identificat soluția optimă care îi satisface necesitățile și comunică aceasta ofertanților rămași în procedură.

c) Etapa de evaluare a ofertelor finale depuse

1. Autoritatea contractantă transmite operatorilor economici rămași în procedură invitația de a depune oferta finală, invitație care conține cel puțin următoarele informații:

a) data și ora-limită stabilite pentru depunerea ofertei finale;

b) adresa la care se transmite oferta;

c) limba în care trebuie elaborată oferta;

d) adresa, data și ora deschiderii ofertelor;

e) soluția stabilită la etapa de dialog bazată pe oferta preliminară și concluziile rezultate pe timpul etapei de dialog.

2. Operatorii economici rămași în procedură depun o ofertă finală care conține o propunere financiară și o propunere tehnică.

3. Evaluarea ofertelor finale constă în verificarea de către comisia de evaluare a corespondenței propunerilor tehnice cu soluțiile stabilite la etapa de dialog și verificarea încadrării prețurilor totale ofertate în valoarea totală estimată a acordului- cadru/contractului multianual.

4. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și precizări referitoare la ofertele finale.

5. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului care a depus oferta cu prețul cel mai scăzut și care corespunde cu soluția stabilită la etapa de dialog să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate în cadrul acesteia.

6. Comisia de evaluare întocmește raportul procedurii specifice de achiziție care se auditează de structura specializată a Ministerului Apărării Naționale și se aprobă de către secretarul de stat pentru armamente.

7. În situația în care oferta cu prețul cel mai scăzut depusă corespunde soluției stabilite după etapa de dialog, iar prețul total ofertat este mai mic sau egal cu valoarea totală estimată a acordului-cadru/contractului multianual și există fondurile necesare, oferta este declarată câștigătoare.

8. În situația în care oferta cu prețul cel mai scăzut depusă corespunde soluției stabilite după etapa de dialog, iar prețul total ofertat este mai mare decât valoarea totală estimată a acordului- cadru/contractului multianual, oferta poate fi declarată câștigătoare în condițiile în care se identifică fondurile necesare.

9. Operatorii economici primesc o comunicare scrisă cu privire la rezultatul procedurii specifice.

10. În situația în care operatorul economic declarat câștigător nu își menține oferta, operatorul economic de pe locul următor va fi declarat câștigător, în condițiile în care se îndeplinesc condițiile de la pct. 7 și/sau 8 de mai sus.

11. În situația în care nicio ofertă nu corespunde soluției stabilite după etapa de dialog, procedura specifică este anulată.

III. Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare

1. Comisia de evaluare este formată din reprezentanți ai Departamentului pentru armamente, structurii beneficiare și ai Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.

2. Structura comisiei de evaluare se aprobă de către secretarul de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Nominalizarea membrilor comisiei se va efectua de către fiecare structură reprezentată în comisie din Ministerul Apărării Naționale și din Compania Națională "Romtehnica" - S.A., iar aprobarea componenței acesteia se face de către secretarul de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

3. Nominalizarea membrilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale se va efectua de către fiecare structură reprezentată în comisie, Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială și de către Compania Națională "Romtehnica" - S.A., iar aprobarea componenței acesteia se face de către secretarul de stat pentru armamente.

4. Comisia își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei proceduri specifice.

5. De regulă, comisiile își desfășoară activitatea în plen. Orice decizie a comisiei trebuie să întrunească votul a cel puțin 2/3 dintre membrii săi. În cazul în care nu se poate întruni votul a cel puțin 2/3 dintre membrii comisiei din cauza unor divergențe de păreri între aceștia, președintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergență, în scopul finalizării în timp util a evaluării propunerii/ofertei. În cazul în care comisia nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorității membrilor săi. Membrii comisiei care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligația de a-și prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la minuta ședinței/raportul procedurii specifice.

6. În situații justificate în care comisia nu se poate întruni în plen sau unii membri nu pot participa la ședințe, acestea se vor desfășura dacă este asigurată participarea a 2/3 din membri, iar documentele care se întocmesc vor fi prezentate fiecărui membru absent la ședință pentru a fi însușite pe bază de semnătură sau pentru a-și exprima în scris opinia, după caz, în termen de două zile lucrătoare.

7. Pe lângă comisie pot fi cooptați alți experți din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., pentru probleme specifice. Decizia de desemnare a experților cooptați va preciza atribuțiile și responsabilitățile specifice ale acestora și va justifica necesitatea participării lor la procesul de evaluare. Experții cooptați nu au drept de vot, dar au obligația de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice - operaționale, financiare, comerciale sau juridice, asupra cărora, pe baza expertizei pe care o dețin, își exprimă punctul de vedere.

8. Modificarea componenței comisiei se face cu aprobarea secretarului de stat pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

9. Comisia de evaluare își încetează activitatea la momentul semnării acordului-cadru/contractului multianual de către părți.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...