Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1831/2003 privind aditivii din furaje (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003R1831

Modificări (...), Referințe (83)

În vigoare de la 18 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 1831/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 22 septembrie 2003
privind aditivii din furaje
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 37 și art. 152, alin. (4) lit. (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din tratat3,

întrucât:

(1) Producția de efective de animale ocupă un loc foarte important în agricultura Comunității. Obținerea unor rezultate satisfăcătoare depinde în mare măsură de utilizarea unor furaje sigure și de bună calitate.

(2) Libera circulație a produselor alimentare și a furajelor sigure și de bună calitate constituie un aspect esențial al pieței interne și contribuie considerabil la sănătatea și bunăstarea cetățenilor, precum și la interesele lor sociale și economice.

(3) Ar trebui să se asigure un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății oamenilor atunci când se aplică politicile comunitare.

(4) Pentru a proteja sănătatea umană și animală, precum și mediul, aditivii pentru furaje ar trebui să fie evaluați din punct de vedere al siguranței, pe baza unei proceduri comunitare, înainte de a fi introduși pe piață, utilizați și prelucrați în interiorul Comunității. Întrucât hrana pentru animalele de companie nu face parte din lanțul alimentar pentru oameni și nu are impact ecologic asupra terenurilor arabile, este necesar să fie prevăzute dispoziții speciale privind aditivii din hrana pentru animalele de companie.

(5) Art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor generale ale legislației din domeniul alimentar, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor și de stabilire a procedurilor privind siguranța produselor alimentare4 consfințește principiul legislației comunitare în domeniul alimentar, în temeiul căruia este necesar ca produsele alimentare și furajele importate pentru a fi introduse pe piața comunitară ar trebui să respecte cerințele din legislația comunitară în materie sau condițiile pe care Comunitatea le-a considerat cel puțin echivalente cu acestea. Prin urmare, este necesar ca importurile din țări terțe de aditivi pentru furaje să facă obiectul unor condiții echivalente cu cele care se aplică aditivilor produși în Comunitate.

(6) Orice acțiune a Comunității în domeniul sănătății umane, al sănătății animale și al mediului ar trebui să se bazeze pe principiul precauției.

(7) În conformitate cu art. 153 din tratat, Comunitatea contribuie la promovarea dreptului consumatorilor la informație.

(8) Experiența dobândită în cadrul aplicării Directivei 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din furaje5 a dovedit că este necesar să fie reexaminate toate normele referitoare la aditivi pentru a lua în considerare necesitatea de a asigura un grad mai mare de protecție a sănătății animale și umane, precum și a mediului. De asemenea, este necesar să se aibă în vedere că, datorită progresului tehnologic și evoluțiilor științifice au fost concepute noi tipuri de aditivi, așa cum sunt cei folosiți pentru însilozare sau în apă.

(9) Prezentul regulament ar trebui să vizeze, de asemenea, amestecurile de aditivi vândute utilizatorilor finali, iar comercializarea și utilizarea acestor amestecuri ar trebui să respecte condițiile stabilite de autorizația pentru fiecare aditiv în parte.

(10) Preamestecurile nu ar trebui să fie considerate preparate în sensul dat în definiția aditivilor.

(11) Principiul de bază în acest domeniu ar trebui să fie că numai aditivii aprobați în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul regulament pot fi introduși pe piață, utilizați și prelucrați pentru furaje, în conformitate cu condițiile prevăzute de autorizație.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...