Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001
Număr celex: 32003R1782

Modificări (...), Referințe (10), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 21 octombrie 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1782/2003
din 29 septembrie 2003
de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în
cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de
sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE)
nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001,
(CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE)
nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001

CUPRINS
TITLUL I DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII
TITLUL II DISPOZIȚII GENERALE
Capitolul 1 Condiționare
Capitolul 2 Modularea și disciplina financiară
Capitolul 3 Sistemul de consiliere agricolă
Capitolul 4 Sistemul integrat de gestionare și control
Capitolul 5 Alte dispoziții generale
TITLUL III REGIM DE PLATĂ UNICĂ
Capitolul 1 Dispoziții generale
Capitolul 2 Stabilirea cuantumului de referință
Capitolul 3 Drepturile la plată
Secțiunea 1 Drepturile la plată în funcție de suprafață
Secțiunea 2 Drepturile la plată care fac obiectul unor condiții speciale
Capitolul 4 Utilizarea terenurilor în cadrul regimului de plată unică
Secțiunea 1 Utilizarea terenurilor
Secțiunea 2 Drepturile de retragere a terenurilor din circuitul agricol
Capitolul 5 Aplicarea regională și facultativă
Secțiunea 1 Aplicarea regională
Secțiunea 2 Aplicarea parțială
Secțiunea 3 Excluderile opționale
Secțiunea 4 Tranziție opțională
TITLUL IV ALTE SCHEME DE AJUTOR
Capitolul 1 Prima specială de calitate pentru grâul dur
Capitolul 2 Prima pentru plantele proteaginoase
Capitolul 3 Ajutorul special pentru orez
Capitolul 4 Plata pe suprafață pentru fructele cu coajă
Capitolul 5 Ajutorul pentru culturile energetice
Capitolul 6 Ajutorul pentru cartofii pentru amidon
Capitolul 7 Prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare
Capitolul 8 Ajutoare regionale speciale pentru culturile arabile
Capitolul 9 Ajutorul pentru semințe
Capitolul 10 Plățile pe suprafață pentru culturile arabile
Capitolul 11 Primele pentru ovine și caprine
Capitolul 12 Plățile pentru carnea de vită
Capitolul 13 Ajutorul pentru leguminoasele pentru boabe
TITLUL V DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE
ANEXA I Lista schemelor de sprijin care îndeplinesc criteriile prevăzute în art. 1
ANEXA II Plafoanele naționale prevăzute în art. 12 alin. (2)
ANEXA III Cerințele de reglementare în materie de gestionare prevăzute în art. 3 și 4
ANEXA IV Bunele condiții agricole și de mediu prevăzute în art. 5
ANEXA V Schemele de sprijin compatibile prevăzute în art. 26
ANEXA VI Lista plăților directe legate de plata unică prevăzută în art. 33
ANEXA VII Calcularea cuantumului de referință prevăzut în art. 37
ANEXA VIII Plafoanele naționale prevăzute în art. 41
ANEXA IX Lista culturilor arabile prevăzute în art. 66
ANEXA X Zonele tradiționale de producție a grâului dur prevăzute în art. 74
ANEXA XI Lista semințelor prevăzute în art. 99

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 37 și 38 și art. 299 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) Trebuie definite condițiile comune pentru plățile directe aferente diferitelor scheme de sprijin din cadrul politicii agricole comune.

(2) Plata integrală a ajutorului direct trebuie condiționată de respectarea normelor în materie de terenuri, de producție și de activitate agricolă. Respectivele norme trebuie să urmărească integrarea, în organizarea comună a pieței, a standardelor de bază în materie de mediu, de siguranță a produselor alimentare, de sănătate și de bunăstare animală, precum și de bune condiții agricole și de mediu. Dacă aceste standarde de bază nu sunt respectate, statele membre ar trebui să suspende ajutorul direct, parțial sau integral, după criterii proporționate, obiective și progresive. Această anulare nu trebuie să aducă atingere sancțiunilor actuale sau ulterioare prevăzute în orice alte dispoziții din legislația comunitară sau națională.

(3) Pentru a se evita abandonarea terenurilor agricole și pentru a asigura menținerea lor în bune condiții agricole și de mediu, trebuie stabilite standarde care se bazează sau nu pe dispozițiile statelor membre. Prin urmare, trebuie definit un cadru comunitar în care statele membre să poată adopta standarde care să țină seama de caracteristicile zonelor în cauză, în special de caracteristicile pedologice și climaterice, precum și de tipurile de exploatare agricolă existente (utilizarea terenurilor, rotația culturilor, practicile agricole) și de structura exploatațiilor.

(4) Ținând cont de faptul că pășunile permanente au un efect pozitiv asupra mediului, trebuie adoptate măsuri destinate să încurajeze menținerea pășunilor permanente existente, pentru a preveni transformarea generalizată a acestora în terenuri arabile.

(5) Pentru a obține un mai bun echilibru între instrumentele politice concepute pentru promovarea unei agriculturi durabile și cele destinate să încurajeze dezvoltarea rurală, ar trebui introdus un sistem de reducere progresivă a plăților directe, obligatoriu la scară comunitară, pentru anii 2005-2012. Toate plățile directe care depășesc anumite valori ar trebui reduse anual cu un procent dat. Economiile realizate ar trebui utilizate pentru finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală și repartizate între statele membre, după criterii obiective care urmează să fie stabilite. În același timp, ar trebui să se decidă că un procent dat din aceste sume trebuie să rămână în statele membre în care au fost generate. Până în anul 2005, statele membre pot continua aplicarea mecanismului actual al modulării voluntare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 din 17 mai 1999 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în conformitate cu politica agricolă comună4.

(6) Pentru ca sumele destinate finanțării politicii agricole comune (rubrica 1a) să respecte plafoanele anuale fixate în perspectivele financiare, ar trebui prevăzut un mecanism financiar care să ajusteze plățile directe, dacă este cazul. Ar trebui decisă o ajustare a ajutorului direct dacă estimările indică faptul că rubrica 1a, cu o marjă de siguranță de 300 000 000 EUR, va fi depășită într-un exercițiu bugetar dat.

(7) Ținând seama de ajustările structurale care rezultă în urma anulării intervenției pentru secară, ar trebui prevăzute măsuri tranzitorii pentru anumite regiuni de producție a secarei, finanțate dintr-o parte din sumele generate prin modulare.

(8) Pentru a ajuta agricultorii să respecte standardele unei agriculturi moderne și de calitate, statele membre trebuie să inițieze un sistem general de consiliere adresat exploatațiilor agricole comerciale. Acest sistem de consiliere agricolă trebuie să contribuie la o mai mare sensibilizare a agricultorilor cu privire la raporturile dintre fluxul de materii și procesele agricole, pe de o parte, și standardele de mediu, de siguranță a produselor alimentare, de sănătate și de bunăstare animală, pe de altă parte, fără să influențeze în vreun fel obligațiile și responsabilitățile agricultorilor în ceea ce privește respectarea standardelor în cauză.

(9) Pentru a facilita introducerea sistemului de consiliere agricolă, statele membre trebuie să dispună de o perioadă de timp suficientă pentru aplicarea acestuia. Participarea agricultorilor la sistem trebuie să se facă pe bază de voluntariat, având prioritate cei care primesc plăți directe care depășesc o anumită sumă anuală. Ținând seama că activitatea de consiliere constă în recomandări adresate agricultorilor, informațiile obținute în cadrul sistemului trebuie să fie tratate în mod confidențial, cu excepția cazurilor de încălcare gravă a legislației comunitare sau naționale.

(10) În conformitate cu art. 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1258/1999 din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune5, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că tranzacțiile finanțate de Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secțiunea "Garantare", sunt aplicate efectiv și în mod corect și că există un sistem de prevenire și de corectare a neregulilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...