Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1467/1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii deficitului excesiv
Număr celex: 31997R1467

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 02 august 1997

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) Nr. 1467/97
din 7 iulie 1997
privind accelerarea și clarificarea aplicării
procedurii deficitului excesiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire al Comunității Europene, în special al doilea paragraf al art. 104 c alin. (14),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului european2,

având în vedere avizul Institutului Monetar European,

(1) întrucât este necesară accelerarea și clarificarea procedurii deficitului excesiv prevăzută la art. 104 c din Tratat pentru a descuraja deficitele publice centrale excesive și, dacă ele apar, pentru a determina corectarea lor promptă; întrucât dispozițiile prezentului regulament, care sunt o consecință a celor de mai sus și adoptate în cadrul art. 104 c alin. (14), par. 2, constituie împreună cu cele ale Protocolului (nr. 5) la Tratat un nou set integrat de reguli pentru aplicarea art. 104 c;

(2) întrucât Pactul de stabilitate și creștere are la bază obiectivul finanțelor publice sănătoase ca mijloc de întărire a condițiilor propice pentru stabilitatea prețurilor și pentru creșterea puternică și susținută, care conduce la crearea de locuri de muncă;

(3) întrucât Pactul de stabilitate și creștere constă în prezentul regulament, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1466/973 care are drept scop întărirea supravegherii pozițiilor bugetare, precum și supravegherea și coordonarea politicilor economice și Rezoluția Consiliului din 17 iunie 1997 privind Pactul de stabilitate și creștere4 în care, în conformitate cu art. D din Tratatul privind Uniunea Europeană se emit orientări generale politice ferme în vederea aplicării Pactului de stabilitate și creștere în mod riguros și rapid și în special pentru aderarea la obiectivul pe termen mediu privind o poziție bugetară aproape de echilibru sau excedent la care s-au angajat toate statele membre și pentru a adopta măsurile corective bugetare pe care le consideră necesare pentru a îndeplini obiectivele programelor de stabilitate și convergență ori de câte ori dețin informații care indică o discrepanță reală sau prognozată față de obiectivul bugetar pe termen mediu;

___________

1 JO C 368, 06. 12. 1996, p. 12.

2 JO C 380, 16. 12. 1996, p. 29.

3 Vezi p. 1 din prezentul Jurnal Oficial

4 JO C 236, 02. 08. 1997, p. 1.

(4) întrucât în etapa a treia a Uniunii Economice și Monetare (UEM), statele membre sunt, în conformitate cu art. 104c din Tratat, obligate clar să evite deficitele publice excesive; întrucât în art. 5 al Protocolului (nr. 11) la Tratat, alin. 1, 9 și 11 din art. 104 c nu se aplică Regatului Unit dacă acesta nu aderă la etapa a treia; întrucât obligația din art. 109 c alin. (4) de a se strădui să evite deficitele excesive continuă să se aplice Regatului Unit;

(5) întrucât Danemarca, referindu-se la alin. 2 al Protocolului (Nr. 12) din Tratat a notificat în contextul deciziei de la Edinburgh din 12 decembrie 1992 că nu va participa la a treia etapă; întrucât, în consecință, conform alin. 2 al respectivului Protocol, alin. 9 și 11 ale art. 104 C nu se aplică Danemarcei;

(6) întrucât în etapa a treia a UEM statele membre își păstrează responsabilitatea pentru politicile bugetare naționale sub rezerva dispozițiilor Tratatului; întrucât statele membre iau măsurile necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile în concordanță cu dispozițiile Tratatului;

(7) întrucât aderarea la obiectivul pe termen mediu al pozițiilor bugetare apropiate de echilibru sau în excedent, la care au subscris toate statele membre, contribuie la crearea condițiilor potrivite pentru stabilitatea prețurilor și pentru o creștere susținută, care conduce la crearea de locuri de muncă în toate statele membre și care le va permite să facă față fluctuațiilor ciclice normale, păstrând deficitul public în limitele valorii de referință de 3% din PIB;

(8) întrucât pentru ca UEM să funcționeze adecvat este necesar ca convergența performanțelor economice și bugetare ale statelor care au adoptat moneda unică, denumite mai jos "state membre participante", să se dovedească stabilă și durabilă; întrucât disciplina bugetară este necesară în etapa a treia a UEM pentru a proteja stabilitatea prețurilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...