Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 7/1997 privind protecția consumatorilor în cazul contractelor la distanță
Număr celex: 31997L0007

Modificări (...), Reviste (5)

În vigoare de la 04 iunie 1997

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA 97/7/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 20 mai 1997
privind protecția consumatorilor în cazul contractelor la distanță

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat3, ținând seama de textul comun aprobat la 27 noiembrie 1996 de Comitetul de conciliere,

(1) Întrucât, în cadrul procesului de atingere a obiectivelor pieței interne, trebuie să se ia măsuri destinate consolidării treptate a acestei piețe;

(2) Întrucât libera circulație a mărfurilor și serviciilor afectează nu numai sectorul afacerilor, ci și persoanele particulare; întrucât aceasta permite consumatorilor accesul la bunuri și servicii care provin ale unui alt stat membru în aceleași condiții ca și populația acelui stat;

(3) Întrucât vânzarea transfrontalieră la distanță poate fi una dintre manifestările concrete pentru consumatori a realizării pieței interne, astfel cum s-a constatat, inter alia, în comunicarea Comisiei către Consiliu intitulată "Spre o piață unică a distribuției"; întrucât este necesar, pentru buna funcționare a pieței interne, ca consumatorii să poată să se adreseze unei întreprinderi care se află în afara țării lor, chiar în cazul în care aceasta din urmă dispune de o filială în țara de rezidență a consumatorului;

(4) Întrucât introducerea noilor tehnologii antrenează o multiplicare a mijloacelor puse la dispoziția consumatorilor de a obține informații privind ofertele prezentate pe întreg teritoriul Comunității și pentru a comanda aceste produse; întrucât anumite state membre au luat deja măsuri diferite sau divergente de protecție a consumatorilor în materie de vânzare la distanță, cu incidență negativă asupra concurenței între întreprinderi în cadrul pieței interne; întrucât, în consecință, este necesară introducerea la nivel comunitar a unui minimum de norme comune în acest domeniu;

(5) Întrucât alineatele (18) și (19) din anexa la Rezoluția Consiliului din 14 aprilie 1975, privind un program preliminar al Comunității Economice Europene pentru o politică de protejare și informare a consumatorilor4 subliniază necesitatea de a proteja cumpărătorii de bunuri sau de servicii împotriva cererilor de plată pentru mărfuri necomandate și împotriva metodelor de vânzare agresivă;

___________

1 JO C 156, 23.6.1992, p. 14 și JO C 308, 15.11.1993, p. 18

2 JO C 19, 25.1.1993, p. 111.

3 Avizul Parlamentului European din 26 mai 1993 (JO C 176, 28.6.1993, p. 95), Poziția Comună a Consiliului din 29 iunie 1995, (JO C 288, 30.10.1995, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 13 decembrie 1995 (JO C 17, 22.1.1996, p. 51). Decizia Parlamentului European din 16 ianuarie 1997 și Decizia Consiliului din 20 ianuarie 1997.

4 JO C 92, 25.4.1975, p. 1.

(6) Întrucât alineatul (33) din comunicarea Comisiei către Consiliu, intitulată "Un nou impuls pentru politica de protecție a consumatorilor", care fost aprobată prin Rezoluția Consiliului din 23 iunie 19861, declară că Comisia va prezenta propuneri privind utilizarea noilor tehnologii ale informației care permit consumatorilor, de la domiciliul lor, să comande furnizorilor;

(7) Întrucât Rezoluția Consiliului din 9 noiembrie 1989, asupra priorităților viitoare pentru relansarea politicii de protecție a consumatorilor2 invită Comisia să acorde prioritate domeniilor prevăzute de anexa la rezoluția menționată; întrucât anexa respectivă menționează noile tehnologii privind vânzarea la distanță; întrucât Comisia a dat curs acestei rezoluții prin adoptarea unui plan de acțiune trienal pentru politica de protecție a consumatorilor în Comunitatea Economică Europeană (1990-1992); întrucât acest plan prevede adoptarea unei directive;

(8) Întrucât utilizarea limbilor străine în domeniul contractelor la distanță este de competența statelor membre;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...