Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 5/1997 privind viramentele transfrontaliere
Număr celex: 31997L0005

Modificări (...)

În vigoare de la 14 februarie 1997

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
97/5/CE
din 27 ianuarie 1997
privind viramentele transfrontaliere

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Institutului Monetar European,

în conformitate cu procedura stabilită prin art. 189b din Tratat3 în lumina textului comun aprobat la data de 22 noiembrie 1996 de către Comitetul de mediere,

(1) întrucât volumul plăților transfrontaliere crește continuu pe măsură ce realizarea pieții interne și progresul către uniunea economică și monetară deplină conduc la sporirea schimburilor comerciale și circulației persoanelor pe teritoriul Comunității; întrucât viramentele transfrontaliere reprezintă o parte substanțială a volumului și valorii plăților transfrontaliere;

(2) întrucât este esențial ca persoanele și firmele, mai ales întreprinderile mici și mijlocii să poată efectua rapid transferuri de credit în condiții de siguranță și cu costuri mici dintr-o zonă a Comunității în alta; întrucât, în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind aplicarea regulilor comunitare ale concurenței sistemului viramentelor transfrontaliere)4, crearea unui climat concurențial sporit pentru efectuarea de viramente trebuie să conducă la îmbunătățirea serviciilor și reducerea prețurilor;

(3) întrucât prezenta directivă urmărește să continue progresele făcute în sensul realizării pieții interne, mai ales în ceea ce privește liberalizarea circulației capitalului cu scopul de a realiza uniunea economică și monetară; întrucât dispozițiile sale trebuie să se aplice viramentelor efectuate în monedele naționale ale statelor membre și în ECU;

(4) întrucât Parlamentul European, prin rezoluția din 12 februarie 19935 a solicitat elaborarea unei directive a Consiliului care să stabilească reguli în domeniul transparenței și al calității efectuării plăților transfrontaliere;

(5) întrucât problemele reglementate de prezenta directivă trebuie să fie abordate separat de problemele sistemice care continuă să fie în atenția Comisiei; întrucât se poate dovedi necesar să se facă o nouă propunere de abordare a acestor probleme sistemice în special problema caracterului definitiv al plății ("settlement finality");

(6) întrucât scopul prezentei directive este de a îmbunătăți serviciile de viramente transfrontaliere și, deci, de a ajuta Institutul Monetar European în promovarea eficienței viramentelor transfrontaliere cu scopul de a pregăti a treia etapă a uniunii economice și monetare;

(7) întrucât, în conformitate cu obiectivele stabilite în a doua expunere de motive, prezenta directivă trebuie să se aplice oricărui virament cu o valoare mai mică de 50 000 ECU;

(8) întrucât, având în vedere al treilea paragraf al art. 3b din Tratat și în scopul asigurării transparenței, prezenta directivă stabilește cerințele minime necesare pentru a asigura un nivel adecvat de informare a clienților atât înainte cât și după efectuarea viramentelor transfrontaliere; întrucât prezentele cerințe indică și procedurile de soluționare a plângerilor și a procedurilor de recurs puse la dispoziția clienților, ca și toate căile de acces la aceste proceduri; întrucât prezenta directivă stabilește condițiile minime de execuție, mai ales în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor contractuale, la care trebuie să adere instituțiile ce oferă servicii de viramente transfrontaliere, inclusiv obligația de a efectua un virament transfrontalier în conformitate cu instrucțiunile clientului; întrucât prezenta directivă îndeplinește condițiile ce derivă din principiile stabilite de Recomandarea Comisiei 60/109/CEE din data de 14 februarie 1990 cu privire la transparența condițiilor bancare referitoare la efectuarea de tranzacții financiare transfrontaliere6; întrucât prezenta directivă nu aduce atingere Directivei Consiliului nr. 91/308/CEE din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării capitalurilor7;

(9) întrucât prezenta directivă trebuie să contribuie la reducerea perioadei maxime de timp necesare pentru efectuarea unui virament transfrontalier și la încurajarea acelor instituții care au redus deja timpul necesar acestei operațiuni să mențină această practică;

(10) întrucât Comisia, în raportul pe care îl va prezenta Parlamentului European ca și Consiliului în termen de doi ani de la aplicarea prezentei directive, trebuie să examineze în special limita de timp ce trebuie aplicată în absența unei limite de timp convenită între ordonator și instituția sa, ținând cont atât de progresele tehnice cât și de situația existentă în fiecare dintre statele membre;

(11) întrucât trebuie să existe obligația impusă instituțiilor de a rambursa în cazul în care nu se poate finaliza cu succes viramentul; întrucât obligația de a rambursa impune o răspundere potențială asupra instituțiilor, ceea ce, în absența unei limite de timp, ar putea avea un efect negativ asupra îndeplinirii cerințelor de solvabilitate; întrucât acea obligație de a rambursa trebuie deci să se aplice până la suma de 12 500 ECU;

(12) întrucât art. 8 nu aduce atingere dispozițiilor generale de drept intern conform cărora o instituție are răspunderea față de ordonator atunci când nu se realizează un virament transfrontalier deoarece s-a comis o eroare la nivelul acelei instituții;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...