Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 129/1997 de aprobare a programului director multianual pentru flota de pescuit a Portugaliei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1997 și 31 decembrie 2001 (Numai textul în limba portugheză este autentic)
Număr celex: 31998D0129

Modificări (...)

În vigoare de la 20 februarie 1997

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 16 decembrie 1997
de aprobare a programului director multianual pentru flota de pescuit a
Portugaliei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1997 și 31 decembrie
2001 (Numai textul în limba portugheză este autentic) (98/129/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 3699/93 din 21 decembrie 1993 de stabilire a criteriilor și reglementărilor privind sprijinul structural comunitar în domeniul pescuitului și acvaculturii precum și al prelucrării și comercializării produselor acestora(1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 25/97(2), în special art. 5 și 6,

având în vedere Decizia Consiliului 97/413/CE din 26 iunie 1997 privind obiectivele și reglementările detaliate destinate restructurării sectorului pescuit comunitar pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1997 și 31 decembrie 2001 în vederea realizării unui echilibru de lungă durată între resurse și exploatarea acestora(3), în special art. 9 alin. (1),

întrucât Decizia 97/413/CE a fost adoptată ca urmare a dispozițiilor art. 11 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3760/92 din 20 decembrie 1992 care stabilea un sistem comunitar pentru pescuit și acvacultură(4), modificat de Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei;

___________

(1) JO L 346, 31.12.1993, p. 1.

(2) JO L 6. 10.01.1997, p. 7.

(3) JO L 175, 03.07.1997, p. 27.

(4) JO L 389, 31.12.1992, p. 1.

întrucât Portugalia, numită în continuare "statul membru", a prezentat Comisiei pe 7 iulie 1997, în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Decizia 97/413/CE, un program de limitare a activităților de pescuit pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 1997 și 31 decembrie 2001 și a completat acest program cu informații suplimentare la date ulterioare; întrucât art. 9 alin. (1) din Decizia 97/413/CE prevede adoptarea, de către Comisie, până cel târziu la 30 noiembrie 1997, a programelor directoare multianuale pentru flotele de pescuit ale fiecărui stat membru;

întrucât art. 6 alin. (2) din Decizia 97/413/CE prevede că reducerea capacităților va fi asigurată prin instituirea în fiecare stat membru a unui regim de control permanent al reînnoirii flotei prin care se va stabili raportul intrări/ieșiri ale navelor pe fiecare segment în parte; întrucât programele prezentate de statele membre fie nu conțin absolut nici un fel de informații în această privință, fie sunt nesatisfăcătoare; întrucât statele membre ar trebui, deci, să comunice Comisiei informațiile necesare, într-o fază ulterioară;

întrucât art. 7 alin. (1) din Decizia 97/413/CE prevede că punctul de plecare pentru obiectivele fixate pentru flotele de pescuit pentru 31 decembrie 2001 trebuie să fie obiectivele flotei fixate prin programul anterior pentru 31 decembrie 1996;

întrucât obiectivele fixate prin programul anterior trebuie ajustate în cazurile în care acest lucru este justificat de informații noi furnizate de statul membru în cauză;

întrucât, în conformitate cu art. 7 alin. (2) din Decizia 97/413/CE, trebuie avută în vedere situația specifică a flotei fiecărui stat membru atunci când se fixează obiectivele aplicabile acelei flote;

întrucât Decizia 97/413/CE, în special art. 9 alin. (1), cere fixarea unor ținte anuale intermediare; întrucât, având în vedere că mare parte din primul an al perioadei acoperite de programe se va fi scurs deja până în momentul adoptării prezentei decizii, nu este indicat să se stabilească un obiectiv intermediar pentru 1997;

întrucât, în conformitate cu art. 9 alin. (1) din Decizia 97/413/CE, Comisia trebuie să adopte reglementări detaliate pentru punerea în aplicare a respectivei decizii; întrucât este util să se clarifice anumite concepte;

întrucât punctul de plecare pentru calcularea obiectivelor intermediare și finale ale flotelor conform PDMA IV sunt obiectivele flotelor fixate prin programele anterioare pentru 31 decembrie 1996 (PDMA III); întrucât obiectivele privind tonajul, stabilite prin PDMA III au fost exprimate în tone brute înregistrate (TBÎ), în vreme ce obiectivele PDMA IV trebuie exprimate în unități de tone brute (TB); întrucât nu toate statele membre au prezentat valorile TB pentru toate navele de pescuit din flota în cauză fără ca acest lucru să aducă atingere obligației lor de a măsura și estima TB pentru toate navele din flota lor și de a transmite aceste informații Comisiei;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...