PLAN NAȚIONAL DE TRANZIȚIE pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap III din Legea nr 278/2013 privind emisiile industriale | Ordin 1430/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1430/1063/2017 / 220/2018 privind aprobarea Planului național de tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ANEXĂ -
PLAN NAȚIONAL DE TRANZIȚIE
pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

I. Introducere

Instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt au un impact major asupra sănătății umane și a mediului, în principal din cauza substanțelor poluante emise în aer.

Ca o consecință a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene (UE) privind:

- implementarea și eficacitatea legislației specifice emisiilor industriale și a recomandărilor documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile;

- modul de respectare a cerințelor Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici;

- modul de respectare a obiectivelor stabilite în Strategia tematică privind poluarea aerului,

precum și în scopul pregătirii atingerii noilor obiective din domeniul calității aerului, respectiv reducerea emisiilor de poluanți atmosferici până în 2020 și după acest an, ca urmare a revizuirii Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 19991, în noua directivă pentru domeniul controlului poluării industriale, respectiv Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, sunt prevăzute condiții mai restrictive și ținte mai ambițioase în ceea ce privește emisiile de poluanți în mediu și în cazul particular al instalațiilor de ardere pentru cei trei poluanți reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi.

1 Pentru România, nivelul de reducere a emisiilor până în anul 2020 (exprimat în procente de reducere a emisiilor pentru perioada 2005-2020) este de: 77% pentru SO2, 45% pentru NOx și respectiv de 28% pentru pulberi (exprimate ca PM2,5) și va constitui angajament de reducere a emisiilor, prin ratificarea de către România, în calitate de stat membru UE, a Protocolului Gothenburg, revizuit.

Prin promovarea Directivei 2010/75/UE, aplicarea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (concluzii BAT) a devenit obligatorie. În scopul aplicării unitare la nivelul UE a valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru instalațiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt, Directiva 2010/75/UE stabilește în anexa V valori-limită de emisie care trebuie respectate de astfel de instalații.

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a permite operatorilor instalațiilor de ardere existente să adapteze aceste instalații din punctul de vedere tehnic noilor cerințe prevăzute de Directiva 2010/75/UE, respectiv pentru a implementa măsuri necesare respectării valorilor-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, art. 32 din lege prevede că, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalațiile pot fi exceptate de la respectarea valorilor-limită de emisie, cu condiția implementării măsurilor tehnice necesare conformării cu aceste valori, în cadrul unui plan național de tranziție.

Prezentul plan național de tranziție a fost elaborat în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 2012/115/UE din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale.

Scopul prezentului plan național de tranziție este acela de a permite ca, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalațiile de ardere cu putere termică nominală egală cu, sau mai mare de 50 MWt, cărora li s-a acordat prima autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiția ca instalația să fi intrat în exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003, să fie adaptate din punct de vedere tehnic cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, prin implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, astfel încât să respecte valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 a legii menționate.

Obiectivele generale ale prezentului plan național de tranziție sunt:

- asigurarea conformării instalațiilor incluse în prezentul plan național de tranziție cu valorile-limită de emisie stabilite în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare (anexa V la Directiva 2010/75/UE), începând cu 1 iulie 2020, prin implementarea măsurilor necesare în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020;

- asigurarea unei descreșteri lineare, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, a plafoanelor naționale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite din instalațiile de ardere care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- asigurarea mecanismului de monitorizare și raportare a stadiului îndeplinirii obiectivelor și a măsurilor propuse.

II. Conținutul planului național de tranziție

1. Lista instalațiilor de ardere incluse în plan

Planul național de tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare, include acele instalații eligibile în raport cu prevederile art. 32 din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Decizia 2012/115/UE, pentru care operatorii au depus solicitările și documentațiile necesare până la termenul prevăzut în lege.

Lista instalațiilor de ardere incluse în Planul național de tranziție este prezentată în anexa nr. 1, iar o listă detaliată cu toate informațiile relevante privind caracteristicile lor operaționale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UE este prezentată în anexa nr. 5, tabelul A.1 la prezentul plan național de tranziție.

2. Contribuțiile fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru anii 2016 și 2019

Contribuțiile fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru anii 2016 și 2019 au fost calculate în conformitate cu metodele stabilite la pct. 3.1 din anexa la Decizia 2012/115/UE2.

2 Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale

Valorile-limită de emisie relevante pentru calcularea contribuțiilor fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru 2016 și respectiv 2019 au fost stabilite în baza informațiilor de la pct. 3.2 și respectiv pct. 3.3 din anexa la Decizia 2012/115/UE.

Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante și contribuțiile calculate ale fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru 2016 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.1 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE. În coloana "observații" din tabelul B.1 sunt prezentate informații suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv.

- dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menționate în notele la tabelele C.1 și C.2 din apendicele C al anexei la Decizia 2012/115/UE;

- dacă instalațiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinație de mai multe tipuri de instalații.

Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante și contribuțiile calculate ale fiecărei instalații de ardere la plafoanele naționale de emisii pentru anul 2019 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.2 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.

În coloana "observații" din tabelul B.2 au fost furnizate informații suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv:

- dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menționate în notele la tabelele D.1 și D.2 din apendicele D al anexei la Decizia 2012/115/UE;

- dacă instalațiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinație de mai multe tipuri de instalații.

Contribuțiile la plafoanele naționale de emisii pentru anii 2016 și 2019, calculate pentru fiecare instalație de ardere, sunt prezentate în anexele nr. 2 și 3, iar în anexa nr. 5 tabelele B.1 și B.2 sunt prezentate în detaliu pentru fiecare tip de combustibil utilizat împreună cu valorile-limită de emisie aferente.

3. Plafoanele naționale de emisii pentru fiecare poluant vizat de plan pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și pentru primul semestru al anului 2020; detalii privind calcularea plafoanelor de emisii

Plafoanele naționale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul național de tranziție pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și pentru primul semestru al anului 2020 sunt prezentate în anexa nr. 4, iar în anexa nr. 5 tabelul B.3 este prezentat în detaliu modul de calcul al plafoanelor de emisii.

Calcularea plafoanelor de emisii a fost realizată conform metodelor stabilite la pct. 3.4 din anexa la Decizia 2012/115/UE, iar pentru prezentarea sistematizată a acestora fost utilizat modelul prezentat în tabelul B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.

4. Lista măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către toate instalațiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare

Lista măsurilor propuse de operatorii instalațiilor de ardere incluse în prezentul plan național de tranziție pentru asigurarea respectării, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, este prezentată în anexa nr. 6 la prezentul plan național de tranziție.

5. Monitorizarea și raportarea implementării prezentului plan național de tranziție

În scopul respectării prevederilor art. 6 din Decizia 2012/115/UE sunt stabilite în continuare obligații ale operatorilor instalațiilor de ardere și obligații și responsabilități ale autorităților competente pentru protecția mediului.

5.1. Obligații ale operatorilor instalațiilor de ardere

a) Operatorii instalațiilor de ardere au obligația respectării prevederilor prezentului plan național de tranziție și ale legislației în vigoare privind emisiile industriale.

b) Operatorii instalațiilor de ardere au obligația de a monitoriza emisiile de oxizi de azot, dioxid de sulf și pulberi, pentru fiecare instalație de ardere, în conformitate cu prevederile părții a 3-a din anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare.

c) Operatorii instalațiilor de ardere au obligația de a elabora și transmite trimestrial agențiilor județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență se află amplasate instalațiile de ardere un raport conținând stadiul realizării măsurilor din prezentul plan național de tranziție, precum și emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, pentru fiecare instalație de ardere.

d) Operatorii instalațiilor de ardere au obligația de a elabora și transmite anual agențiilor județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere un raport conținând pentru fiecare instalație de ardere următoarele date și informații:

- puterea termică instalată totală (MW) a instalației de ardere;

- tipul de instalație de ardere: cazan, turbină cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica);

- data punerii în funcțiune a instalației de ardere;

- totalul emisiilor anuale (tone/an) de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi (ca total al particulelor în suspensie);

- numărul de ore de funcționare a instalației de ardere;

- consumul de energie anual total (TJ/an), calculat în funcție de cantitatea de combustibil utilizat și de valoarea calorică netă, defalcat pe următoarele categorii de combustibili: huilă, lignit, biomasă, turbă, alți combustibili solizi (a se specifica tipul acestora), combustibili lichizi, gaz natural, alte tipuri de gaz (a se specifica).

e) Operatorii instalațiilor de ardere sunt obligați să notifice agențiile județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere intenția de realizare a unor schimbări justificate în exploatarea instalațiilor, care pot afecta prezentul plan național de tranziție, precum și, după caz, stadiul realizării acestora.

5.2. Obligații și responsabilități ale autorităților competente pentru protecția mediului

a) Agențiile județene pentru protecția mediului, împreună cu comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu, verifică pe amplasamentul instalațiilor de ardere din raza lor de competență veridicitatea datelor și informațiilor transmise de operatorii instalațiilor de ardere în conformitate cu prevederile de la pct. 5.1 lit. c) și d), asigurarea monitorizării continue a emisiilor poluanților prevăzuți în anexa nr. 5 din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, și veridicitatea informațiilor transmise conform pct. 5.1 lit. e).

În situația constatării de neconcordanțe între datele și informațiile raportate de operatorii instalațiilor de ardere în conformitate cu pct. 5.1 lit. c), d) și e) și situația de pe amplasament, precum și în situația constatării nerespectării prevederilor de la pct. 5.1 lit. b) și/sau în cazul încălcării prevederilor Planului național de tranziție și/sau ale autorizațiilor integrate de mediu, comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu aplică sancțiunile și dispun măsurile adecvate prevăzute de legislația în domeniu.

b) Agențiile județene pentru protecția mediului evaluează și, acolo unde este cazul, actualizează autorizațiile integrate de mediu în baza cărora funcționează instalațiile de ardere, în conformitate cu prevederile prezentului plan național de tranziție și cu prevederile legislației în vigoare privind emisiile industriale.

c) Agențiile județene pentru protecția mediului, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a), centralizează, analizează și validează rapoartele transmise de operatorii instalațiilor de ardere conform pct. 5.1 lit. c) și întocmesc rapoarte trimestriale pe care le transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

d) Agenția Națională pentru Protecția Mediului centralizează și analizează rapoartele trimestriale ale agențiilor județene pentru protecția mediului, prevăzute la lit. c), și elaborează semestrial rapoarte privind evoluția implementării Planului național de tranziție pe care le transmite Ministerului Mediului.

e) Agențiile județene pentru protecția mediului centralizează datele și informațiile din rapoartele transmise de operatorii instalațiilor de ardere conform prevederilor pct. 5.1 lit. d) și, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a) și prealabila validare, le transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

f) Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pe baza datelor și informațiilor transmise de agențiile județene pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile de la pct. e), elaborează și transmite anual Ministerului Mediului un inventar național al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi și al consumului de energie, în formatul de raportare solicitat de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare;

g) Ministerul Mediului transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, inventarul național al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi și al consumului de energie la care se face referire la lit. f).

6. Modificări ulterioare aduse Planului național de tranziție

În scopul respectării prevederilor art. 32 alin. (17) din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 4 din anexa la Decizia 2012/115/UE sunt stabilite obligații ale operatorilor instalațiilor de ardere și ale autorităților competente pentru protecția mediului.

6.1. Obligații ale operatorilor instalațiilor de ardere

a) Operatorii instalațiilor de ardere incluse în prezentul plan național de tranziție sunt obligați să notifice agențiile județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Ministerul Mediului cu privire la instalațiile care au încetat definitiv să funcționeze sau a căror putere termică nominală totală a fost redusă la mai puțin de 50 MW.

b) Operatorii instalațiilor de ardere incluse în prezentul plan național de tranziție sunt obligați să notifice agențiile județene pentru protecția mediului în a căror rază de competență sunt amplasate instalațiile de ardere, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Ministerul Mediului cu privire la instalațiile de ardere care au început să coincinereze deșeuri după data de 31 decembrie 2015 și care, prin urmare, intră sub incidența prevederilor cap. IV din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. Obligații și responsabilități ale autorităților competente pentru protecția mediului

a) Agențiile județene pentru protecția mediului împreună cu comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu verifică pe amplasamentul instalațiilor de ardere din raza lor de competență veridicitatea informațiilor transmise de operatorii instalațiilor de ardere, în conformitate cu prevederile de la pct. 6.1, și comunică Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Ministerului Mediului rezultatele verificărilor efectuate, precum și măsurile impuse și sancțiunile aplicate conform prevederilor legislației în domeniu, în cazul constatării de neconcordanțe între informațiile raportate de operatori și situația de pe amplasament.

b) Ministerul Mediului informează Comisia Europeană cu privire la orice modificări ulterioare ale prezentului plan național de tranziție.

Instalațiile de ardere la care face referire pct. 6.1 sunt excluse din prezentul plan național de tranziție, iar contribuțiile acestor instalații la plafoanele naționale de emisii sunt scăzute din plafoanele de emisie naționale, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune acceptată a prezentului plan național de tranziție sau, în cazul în care un astfel de plan nu a fost acceptat, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune a prezentului plan național de tranziție prezentat Comisiei Europene.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1430/1063/2017 / 220/2018 privind aprobarea Planului național de tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...