Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/1996 privind regulile comune pentru piața internă de energie electrică
Număr celex: 31996L0092

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 30 ianuarie 1997

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 96/92/CE
din 19 decembrie 1996
privind regulile comune pentru piața internă de energie electrică

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 57 alin. (2), art. 66 și art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189b din Tratat3,

(1) întrucât este important să se adopte măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a pieței interne; întrucât piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interioare, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului;

(2) întrucât realizarea unei piețe concurențiale de energie electrică este un pas important în vederea realizării unei piețe interne de energie;

(3) întrucât dispozițiile prezentei directive nu trebuie să aducă atingere aplicării integrale a Tratatului, în special dispozițiilor referitoare la piața internă și la concurență;

(4) întrucât realizarea pieței interne în sectorul energiei electrice este importantă în special pentru a eficientiza producția, transportul și distribuția acestui produs, consolidând în același timp siguranța furnizării și competitivitatea economiei europene și respectând protecția mediului;

(5) întrucât piața internă în sectorul energiei electrice trebuie să fie instituită treptat, pentru a permite industriei să se adapteze într-o manieră flexibilă și ordonată la noul mediu și să ia în considerație diferitele moduri de organizare a sistemelor electrice în prezent;

(6) întrucât instituirea pieței interne în sectorul energiei electrice trebuie să favorizeze interconectarea și interoperabilitatea sistemelor;

(7) întrucât Directiva Consiliului 90/547/CEE din 29 octombrie 1990 privind tranzitul energiei electrice prin rețelele de transport4 și Directiva Consiliului 90/377/CEE din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară care asigură transparența prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor industriali finali5, prevăd o primă fază pentru realizarea pieței interne de energie electrică;

___________

1 JO C 65, 14.03.1992, p. 4 și JO C 123, 04.05.1994, p. 1.

2 JO C 73, 15.03.1993, p. 31.

3 Avizul Parlamentului European din 17 noiembrie 1993 (JO C 329, 06.12.1993, p. 50). Poziția comună a Consiliului din 25 iulie 1996 (JO C 315, 24.10.1996, p. 18) și Decizia Parlamentului European din 11 decembrie 1996 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 19 decembrie 1996.

4 JO L 313, 13.11.1990, p. 30. Directivă modificată ultima dată de Decizia Comisiei 95/162/CE (JO L 107, 12.05.1995, p. 53).

5 JO L 185, 17.07.1990, p. 16. Directivă modificată ultima dată de Directiva Comisiei 93/87/CEE (JO L 277, 10.11.1993, p. 32).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...