Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului încheiat de UNICE, CEIP și CES
Număr celex: 31996L0034

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

În vigoare de la 19 iunie 1996

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 96/34/CE
din 3 iunie 1996
privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului
încheiat de UNICE, CEIP și CES

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul privind politica socială, anexat Protocolului (nr. 14) privind politica socială, anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene, în special art. 4 alin. (2), având în vedere propunerea Comisiei,

(1) întrucât, pe baza Protocolului privind politica socială, statele membre, cu excepția Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, denumite în continuare "state membre", dorind să urmeze calea trasată de Carta socială din 1989, au încheiat între ele un Acord privind politica socială;

(2) întrucât, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din Acordul privind politica socială, partenerii sociali pot solicita în comun ca acordurile la nivel comunitar să fie puse în aplicare printr-o decizie a Consiliului pe baza unei propuneri a Comisiei;

(3) întrucât pct. 16 din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor privind egalitatea de tratament între bărbați și femei prevede, între altele, că "este, de asemenea, necesar să se ia măsuri care să ofere femeilor și bărbaților posibilitatea de ași concilia obligațiile profesionale cu cele familiale";

(4) întrucât Consiliul, în ciuda existenței unui consens larg, nu a fost în măsură să hotărască cu privire la propunerea de directivă referitoare la concediile pentru creșterea copilului și la concediile din motive familiale1, modificată2 la 15 noiembrie 1984;

___________

1 JO C 333, 9.12.1983, p. 6.

2 JO C 316, 27.11.1984, p. 7.

(5) întrucât, în conformitate cu art. 13 alin. (2) din Acordul privind politica socială, Comisia a consultat partenerii sociali în legătură cu posibila orientare a acțiunii comunitare privind concilierea vieții profesionale și familiale;

(6) întrucât, considerând după astfel de consultări că este de dorit o acțiune comunitară, Comisia a consultat din nou partenerii sociali cu privire la conținutul propunerii avute în vedere, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din acordul menționat;

(7) întrucât organizațiile de tip confederativ (UNICE, CEIP și CES) au informat Comisia, prin scrisoarea comună din 5 iulie 1995, despre dorința lor de a iniția procesul prevăzut în art. 4 din acordul menționat;

(8) întrucât, la 14 decembrie 1995, organizațiile interprofesionale menționate au încheiat un acord-cadru privind concediul pentru creșterea copilului și întrucât acestea au transmis Comisiei cererea lor comună de punere în aplicare a acestui acord-cadru printr-o decizie a Consiliului pe baza unei propuneri a Comisiei, în conformitate cu art. 4 alin. (2) din acordul menționat;

(9) întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 6 decembrie 1994 privind anumite perspective ale unei politici sociale a Uniunii Europene: contribuție la convergența economică și socială a Uniunii1, a invitat partenerii sociali să profite de posibilitățile de a încheia convenții, deoarece aceștia sunt, de regulă, mai aproape de realitatea socială și de problemele sociale; întrucât, la Madrid, membrii Consiliului European din acele state care au semnat Acordul privind politica socială au salutat încheierea acestui acordcadru;

___________

1 JO C 368, 23.12.1994, p. 6.

(10) întrucât părțile semnatare au dorit să încheie un acord-cadru care prevede cerințe minime pentru concediul de creștere a copilului și absența de la locul de muncă pe motive de forță majoră și adresându-se din nou statelor membre și/sau partenerilor sociali pentru definirea condițiilor de aplicare a concediului pentru creșterea copilului, pentru a se ține seama de situația, inclusiv în ceea ce privește politica familială, care există în fiecare stat membru, în special în privința condițiilor de acordare a concediului de creștere a copilului și exercitarea dreptului la concediul de creștere a copilului;

(11) întrucât instrumentul adecvat de punere în aplicare a acordului-cadru este o directivă în sensul art. 189 din Tratat; întrucât aceasta este, prin urmare, obligatorie pentru statele membre în ceea ce privește rezultatele care trebuie obținute, dar le lasă statelor membre libertatea de a alege formele și metodele;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...