Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 378/2007 de stabilire a normelor pentru modularea voluntară a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005
Număr celex: 32007R0378

Modificări (...), Referințe (20)

În vigoare de la 05 aprilie 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 378/2007 AL CONSILIULUI
din 27 martie 2007
de stabilire a normelor pentru modularea voluntară a plăților directe
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor
comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii
agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru
agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Anumite state membre întâmpină dificultăți speciale în ceea ce privește finanțarea programelor lor de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (1). În vederea consolidării politicilor de dezvoltare rurală, aceste state ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica un sistem de modulare voluntară. Această posibilitate ar trebui oferită acelor state membre în care se aplică deja modularea voluntară,în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 al Comisiei din 22 septembrie 2004 de stabilire a normelor aplicabile tranziției de la sistemul de modulare facultativă stabilit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului la sistemul de modulare obligatorie stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (2) sau cărora li s-a acordat o derogare de la obligația de cofinanțare a sprijinului comunitar, în temeiul articolului 70 alineatul (4a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Modularea voluntară ar trebui să ducă la reducerea plăților directe în înțelesul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (3), fondurile rezultate dintr-o astfel de reducere fiind utilizate pentru finanțarea programelor de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Reducerile aplicate plăților directe aferente modulării voluntare ar trebui să fie suplimentare față de cele rezultate din aplicarea modulării obligatorii prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2) În vederea facilitării punerii în aplicare administrative, normele aplicabile modulării voluntare ar trebui aliniate celor aplicabile modulării obligatorii, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, inclusiv în ceea ce privește baza de calcul.

(3) Pentru a ține seama de situația specială a micilor agricultori, ar trebui acordat un cuantum suplimentar al ajutorului în cazul aplicării modulării voluntare, la fel ca în cazul modulării obligatorii. Cuantumul suplimentar ar trebui să fie egal cu suma care rezultă din aplicarea modulării voluntare primilor 5 000 EUR care constituie plăți directe, în conformitate cu plafoanele care vor fi stabilite de Comisie.

(4) În ceea ce privește statele membre în care se aplică deja modularea voluntară, ar trebui să se încerce, în măsura în care acest lucru este posibil, ca noile norme referitoare la modularea voluntară stabilite de prezentul regulament să nu se îndepărteze de mecanismul existent, astfel încât să se evite apariția unor obligații administrative inutile, prin suprapunerea cu modalitățile de punere în aplicare care funcționează de mai mulți ani și pe care agricultorii le-au adaptat din punct de vedere practic și economic. Prin urmare, pare adecvat ca statelor membre care aplică modularea voluntară la data intrării în vigoare a prezentului regulament să li se ofere dreptul de a menține anumite practici bine stabilite ale sistemului actual, evitând în același timp aplicarea unor tratamente diferențiate agricultorilor, în mod nejustificat. În plus, pentru ca noile modalități să fie conforme cu metodele de punere în aplicare a regimului de plată unică, aplicarea unor procentaje de modulare diferențiate la nivel regional este permisă numai statelor membre care aplică regimul de plată unică la nivel regional, după cum se prevede la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(5) Utilizarea fondurilor care rezultă din aplicarea modulării voluntare nu poate face obiectul plafoanelor contribuției financiare a FEADR în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Prin urmare, ar trebui prevăzută o derogare de la regulamentul respectiv. Normele de prefinanțare aplicabile FEADR în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (4) nu ar trebui să se aplice fondurilor în cauză.

(6) Pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește aplicarea modulării voluntare, statele membre ar trebui să efectueze analize cuprinzătoare privind potențialul impact al unei astfel de modulări, în special cu privire la situația economică a agricultorilor care fac obiectul unei astfel de modulări și la efectul asupra situației comparative a acestora în sectorul agricol. Impactul aplicării modulării voluntare ar trebui monitorizat îndeaproape de către statele membre care aplică modularea voluntară. Comisia ar trebui informată în legătură cu analizele de impact și rezultatele monitorizării în vederea stabilirii unor evoluții ulterioare în domeniul politicilor.

(7) Modularea voluntară ar trebui avută în vedere în contextul mai larg al finanțării comunitare pentru dezvoltare rurală. Contribuția acesteia ar trebui analizată, printre altele, în lumina analizelor de impact ale statelor membre. Pe baza acestei analize, înainte de sfârșitul anului 2008, Comisia va înainta Parlamentului European și Consiliului un raport în care va prezenta experiența dobândită până în acel moment în urma aplicării modulării voluntare.

(8) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(9) Sumele care rezultă din aplicarea modulării voluntare ar trebui avute în vedere în momentul stabilirii plafonului anual al cheltuielilor finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă, iar posibilitatea adoptării unor norme detaliate privind în special modularea voluntară ar trebui inclusă în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(10) Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2012/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 8).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...