Guvernul României

Hotărârea nr. 30/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale."

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii» se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat."

3. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei.

(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 2."

4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei.

(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri si servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 5."

5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 15 octombrie a fiecărui an calendaristic, inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 și 5. Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexa nr. 5, va fi transmis în același termen și ordonatorilor principali de credite ai unității administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează unitatea de învățământ preuniversitar de stat.

(2) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București transmit Ministerului Educației Naționale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 2, pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2), din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, până la data de 1 noiembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 5, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4), a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ- teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

(4) Repartizarea sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se face prin ordin al ministrului educației naționale.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și pe sectoare ale municipiului București, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, avându-se în vedere datele comunicate potrivit structurii din anexa nr. 5.

(6) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), aferente unui inspectorat școlar județean, respectiv al municipiului București, se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 2.

(7) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), aferente unei unități administrativ-teritoriale, se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 5.

(8) Pentru unitățile de învățământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare, în urma unei analize efectuate de inspectoratele școlare."

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București răspund de repartizarea sumelor, aprobate de Ministerul Educației Naționale, pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 5 și le supun aprobării autorităților deliberative.

(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2).

(4) Ordonatorul principal de credite și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4).

(5) Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităților de învățământ, verificate și validate de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale, al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice.

(6) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), inspectoratele școlare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unități de învățământ de pe raza județului/municipiului București sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate unor unități de învățământ de pe raza unor județe diferite se realizează de către Ministerul Educației Naționale.

(7) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), la unele unități de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și pe sectoare ale municipiului București cu această destinație.

(8) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ- teritoriale, pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.

(9) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (6) și (7), conduce implicit la modificarea bugetelor inițiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preșcolar.

(10) Aprobarea redistribuirii sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se va face numai după verificarea de către inspectoratul școlar a modului de angajare și utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi/preșcolari. În urma verificării, inspectoratul școlar împreună cu ordonatorii de credite stabilesc sumele ce pot fi redistribuite."

7. Anexele nr. 2, 3, 5 și 6 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Art. II. -

Pentru anul 2018 toate dispozițiile modificate ale actului primar sunt valabile începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. -

Pentru anul 2018, informațiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,
MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Paul Stănescu
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 25 ianuarie 2018.

Nr. 30.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învățământ Număr mediu de elevi pe clasă Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri
- lei -
Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
- lei -
Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1 Învățământ preșcolar cu program normal zi 20 18 2926 3200 2926 3200
2 Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal zi 20 20 5367 5367 5367 5367
3 Învățământ primar zi 24 18 3368 4012 3941 4695
3.1 Învățământ primar - integrat* zi 5724 5724 6698 6698
4 Învățământ primar "step-by-step" zi 24 24 5367 5367 6280 6280
5 Învățământ primar "A doua șansă" - 15 12 2595 3125 3037 3657
6 Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) zi 24 20 4237 5067 4865 5817
7 Învățământ primar cu specializarea muzică zi 24 24 7503 7503 8254 8254
7.1 Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 3694 3694 3694 3694
8 Învățământ gimnazial zi 25 20 4413 5075 5045 5801
8.1 Învățământ gimnazial - integrat* zi 7503 7503 8576 8576
9 Învățământ secundar inferior "A doua șansă" - 15 12 2940 3531 3361 4036
10 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) zi 25 20 5296 6046 5985 6832
10.1 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar zi 883 883 883 883
11 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică zi 25 25 9268 9268 10195 10195
11.1 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 4413 4413 4413 4413
12 Învățământ gimnazial FR 25 22 1788 2119 2044 2423
13 Învățământ liceal teoretic zi 28 28 4413 4413 4943 4943
14 Învățământ liceal teoretic seral 28 28 3271 3271 3664 3664
15 Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic zi 28 28 4564 4564 5112 5112
16 Învățământ liceal tehnologic seral 28 28 3557 3557 3984 3984
17 Învățământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) și sportiv zi 28 28 5826 5826 6526 6526
18 Învățământ liceal specializarea muzică zi 28 28 12357 12357 13840 13840
19 Învățământ liceal FR 28 28 1722 1722 1929 1929
19.1 Învățământ liceal integrat* zi 7503 7503 8576 8576
20 Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dual zi 28 28 4833 4833 5317 5317
21 Învățământ postliceal/maiștri zi 28 28 4833 4833 4833 4833
21.1 Învățământ postliceal/maiștri seral 28 28 3557 3557 3984 3984
22 Cantine-cămine (elevi cazați) - 1748 1748 1748 1748

* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora. Pentru finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învățământ Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
Urban Rural Urban Rural
1 Învățământ preșcolar cu program normal zi 0,663 0,725 0,000 0,000
2 Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal zi 1,216 1,216 0,000 0,000
3 Învățământ primar zi 0,763 0,909 0,170 0,170
3.1 Învățământ primar - integrat* zi 1,297 1,297 0,170 0,170
4 Învățământ primar "step-by-step" zi 1,216 1,216 0,170 0,170
5 Învățământ primar "A doua șansă" - 0,588 0,708 0,170 0,170
6 Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) zi 0,960 1,148 0,148 0,148
7 Învățământ primar cu specializarea muzică zi 1,700 1,700 0,100 0,100
7.1 Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 0,837 0,837 0,000 0,000
8 Învățământ gimnazial zi 1,000 1,150 0,143 0,143
8.1 Învățământ gimnazial - integrat* zi 1,700 1,700 0,143 0,143
9 Învățământ secundar inferior "A doua șansă" - 0,666 0,800 0,143 0,143
10 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) zi 1,200 1,370 0,130 0,130
10.1 Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar zi 0,200 0,200 0,000 0,000
11 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică zi 2,100 2,100 0,100 0,100
11.1 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 1,000 1,000 0,000 0,000
12 Învățământ gimnazial FR 0,405 0,480 0,143 0,143
13 Învățământ liceal teoretic zi 1,000 1,000 0,120 0,120
14 Învățământ liceal teoretic seral 0,741 0,741 0,120 0,120
15 Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic zi 1,034 1,034 0,120 0,120
16 Învățământ liceal tehnologic seral 0,806 0,806 0,120 0,120
17 Învățământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) și sportiv zi 1,320 1,320 0,120 0,120
18 Învățământ liceal specializarea muzică zi 2,800 2,800 0,120 0,120
19 Învățământ liceal FR 0,390 0,390 0,120 0,120
19.1 Învățământ liceal integrat * zi 1,700 1,700 0,143 0,143
20 Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dual zi 1,095 1,095 0,100 0,100
21 Învățământ postliceal/maiștri zi 1,095 1,095 0,000 0,000
21.1 Învățământ postliceal/maiștri seral 0,806 0,806 0,120 0,120
22 Cantine-cămine (elevi cazați) - 0,396 0,396 0,000 0,000

* Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru anul 2018

Praguri numerice Tipuri de unități Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6
1-300 Grădiniță 381 385 392 403 415 426
Școală gimnazială 365 369 376 387 398 409
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 414 419 427 439 452 464
Școală postliceală 284 287 293 301 310 318
301-800 Gradiniță 382 386 394 405 417 428
Școală gimnazială 367 371 378 389 400 411
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 416 420 429 441 454 466
Școală postliceală 286 289 295 303 312 320
PESTE 800 Grădiniță 386 390 398 410 421 433
Școală gimnazială 371 374 382 393 404 415
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 420 424 433 445 458 471
Școală postliceală 290 293 299 307 316 325
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri și servicii"

Praguri numerice Tipuri de unități Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6
1-300 Grădiniță 1,0710 1,0817 1,1031 1,1352 1,1674 1,1995
Școală gimnazială/Primară 1,0270 1,0373 1,0578 1,0886 1,1194 1,1502
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 1,1661 1,1778 1,2011 1,2361 1,2711 1,3061
Școală postliceală 0,7995 0,8075 0,8235 0,8474 0,8714 0,8954
301-800 Grădiniță 1,0760 1,0868 1,1083 1,1406 1,1728 1,2051
Școală gimnazială 1,0320 1,0423 1,0630 1,0939 1,1249 1,1559
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 1,1711 1,1829 1,2063 1,2414 1,2765 1,3117
Școală postliceală 0,8045 0,8125 0,8286 0,8528 0,8769 0,9010
PESTE 800 Grădiniță 1,0870 1,0979 1,1197 1,1523 1,1849 1,2175
Școală gimnazială 1,0431 1,0535 1,0744 1,1057 1,1370 1,1682
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 1,1822 1,1940 1,2177 1,2531 1,2886 1,3241
Școală postliceală 0,8155 0,8237 0,8400 0,8645 0,8889 0,9134
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...