Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1209/999/180/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.209/999/180/2018

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ministerul Sănătății

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice, ministrul muncii și justiției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", precum și anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" și nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" și anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.

(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 3. -

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 147 alin. (1), (12) și (13), art. 169 alin. (1), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Art. 4. -

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

Art. 7. -

Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen-Orlando Teodorovici
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul sănătății,
Sorina Pintea

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 1.1 la declarație
Anexa angajator

ANEXA Nr. 1.2 la declarație
Anexa asigurat

ANEXA Nr. 2

Nomenclatorul "Creanțe fiscale"

Nr. crt. Denumire creanță fiscală Temei legal
1 Impozit pe venitul din salarii Art. 2 alin. (1), art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
2 Contribuția de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii Art. 2 alin. (2), art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
3 Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora Art. 2 alin. (2), art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
4 Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora Art. 2 alin. (2), art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
5 Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii Art. 2 alin. (2), art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
6 Contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora Art. 2 alin. (2), art. 2201 și 2203 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
7 Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017 Art. 168. alin. (7) și (71) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 3

Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"

Valoare Explicație Contribuții sociale aferente tipului de asigurat
CAS CASS CAM
2 Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București Da Nu Nu
5 Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, sau de indemnizația pe perioada concediului de acomodare Nu Nu Nu
6 Persoane care beneficiază de indemnizația pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani Nu Nu Nu
10 Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonate Da Nu Nu
11 Asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de către casele sectoriale de pensii Nu Nu Nu
13 Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unitățile trimițătoare Da Nu Nu
14 Membrii Corpului diplomatic și consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, declarați de unitățile trimițătoare Da Nu Nu
15 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Nu Nu Nu
28 Pensionari, pentru perioadele când contribuția de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii Nu Da Nu

ANEXA Nr. 4

Nomenclatorul "Tip asigurat"

Nr. crt. Tip asigurat Contribuții sociale aferente tipului de asigurat
CAS CASS CAM
1 Salariat Da Da Da
1.1 Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a Guvernului Da Da Da
2 Salariat militar, inclusiv personal militar, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condițiile pentru pensionare precum și cei care nu îndeplinesc condițiile pentru pensionare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, conform art. 157 alin. (1) lit. r) și s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare Nu Da Da
3 Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:
3.1 Persoane care ocupă funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii Da Da Da
3.2 Consilierii locali, consilierii județeni și ai municipiului București Da Da Da
3.3 Persoane alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial, respectiv, persoanele alese în consiliul de administrație/comitetul director/consiliul superior, comitetul executiv/biroul permanent, comisia de disciplină și altele asemenea Da Da Da
3.4 Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege Da Da Da
3.5 Administratori ai societăților și manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unității, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz Da Da Da
3.6 Salariați care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepția sumelor care se acordă ulterior încetării contractului individual de muncă Da Da Da
3.7 Persoane care încasează indemnizații lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă Nu Da Nu
3.8 Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice și respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice Da Da Da
3.9 Persoane care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajator Da Nu Da
3.10 Persoane care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASS Da Nu Nu
3.11 Persoane care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, ca urmare a unui accident de muncă Nu Nu Nu
3.12 Persoane care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și beneficiază de indemnizație suportată de angajator Nu Nu Da
3.13 Persoane care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite ori de accidente în afara muncii și perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legii Da Da Da
3.14 Reprezentanți în organisme tripartite, potrivit legii Da Da Nu
4 Membri ai comisiei de cenzori sau ai comitetului de audit, precum și membri în consilii, comisii, comitete și altele asemenea: președinții asociațiilor de proprietari sau alte persoane care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociațiilor de proprietari Da Da Nu
5 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii acordate în baza contractului colectiv sau individual de muncă, suportate din fondul de salarii Da Da Nu
6 Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație Administratorii, membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere și comitetului consultativ, precum și reprezentanții statului sau reprezentanții membrilor consiliului de administrație, fie în adunarea generală a acționarilor, fie în consiliul de administrație, după caz Da Da Da
7 Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității Da Da Da
8 Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii Nu Da Da

ANEXA Nr. 5

Nomenclatorul "Indicativ condiții speciale"

Valoare Explicație
1 Conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
2 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona I radiații
3 Conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona II radiații
4 Conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
5 Conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
6 Conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

ANEXA Nr. 6

Instrucțiuni de completare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediul medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) și b) și art. 153 alin. (1) lit. a) -d) de către entitățile prevăzute la art. 147 alin. (1) din aceeași lege, precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Declarația se completează și de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (12) și (13), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal, care au obligația să depună declarația și să achite contribuțiile sociale obligatorii, potrivit legii.

I. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune:

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) -f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

- trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Atenție! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.

Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlinește la 25 decembrie, se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Organul fiscal central competent

Organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții, potrivit legii.

Modul de depunere

1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență.

2. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.

Pentru depunerea declarației, plătitorul/împuternicitul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

II. Completarea declarației

1. Caseta "Perioada de raportare":

În rubrica "Lună" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

În rubrica "An" pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Rectificarea declarației

2.1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.

2.2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:

- corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;

- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii și/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru șomaj și/sau cuantumul indemnizației de șomaj care se calculează în conformitate cu dispozițiile legale, inclusiv pentru situația când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări;

- modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum și a informațiilor referitoare la certificatele de concediu medical;

- corectarea altor informații prevăzute de formular.

2.3. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.

2.4. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială

a) Caseta "Declarație rectificativă" - se bifează cu X în situația în care rectificarea declarației se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entității asimilate angajatorului.

b) Caseta "Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănești în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii potrivit art. 147 alin. (3) și art. 169 alin. (3) din Codul fiscal" - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii, diferențe de salarii și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/executorii, precum și în situațiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.

c) Caseta "Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale" - se bifează cu X în situația în care declarația se depune în urma unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situația în care se depune declarație rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta "Declarație rectificativă".

În situația în care, ca urmare inspecției fiscale, au fost stabilite diferențe de contribuții sociale, contribuabilii au obligația rectificării declarației pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferențe, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.

d) Caseta "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală"- se bifează cu X în situația în care declarația se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condițiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situația în care se depune declarație rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) caseta "Declarație rectificativă".

e) Caseta "Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală" - se bifează cu X în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situație, se înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea "Date de identificare a plătitorului", la rubrica "cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

f) Caseta "Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și (11) din Codul fiscal" - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume, reprezentând:

- indemnizații de șomaj;

- indemnizații de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...