Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite tipuri de societăți care intră sub incidența dreptului unui alt stat (89/666/CEE)
Număr celex: 31989L0666

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1), Doctrine (1)

În vigoare de la 30 decembrie 1989 până la 19 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

A UNSPREZECEA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
din 21 decembrie 1989
privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de
anumite tipuri de societăți care intră sub incidența
dreptului unui alt stat
(89/666/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 54,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât, pentru a facilita exercitarea libertății de stabilire a societăților menționate în art. 58 din Tratat, art. 54 alin. (3) lit. (g) și Programul general de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire prevăd coordonarea garanțiilor impuse societăților în statele membre, pentru protejarea intereselor asociaților și terților;

întrucât, până în prezent, această coordonare a fost realizată, în ceea ce privește publicitatea, prin adoptarea primei Directive 68/151/CEE4, care reglementează societățile de capitaluri, modificată ultima dată de Actul de aderare din 1985; întrucât coordonarea a continuat în domeniul contabilității cu a patra Directivă 78/660/CEE5 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți, modificată ultima dată de Actul de aderare din 1985, a șaptea Directivă 83/349/CEE6 privind conturile consolidate, modificată de Actul de aderare din 1985, și a opta Directivă 84/253/CEE7 privind persoanele responsabile de efectuarea auditurilor statutare ale documentelor contabile;

întrucât directivele în cauză se aplică societăților ca atare, dar nu reglementează și sucursalele acestora; întrucât înființarea unei sucursale, la fel ca și constituirea unei filiale, este una dintre posibilitățile care sunt în prezent deschise societăților pentru exercitarea dreptului lor de stabilire într-un alt stat membru;

întrucât, în ceea ce privește sucursalele, lipsa de coordonare, în special în domeniul publicității, dă naștere unor disparități în privința protecției asociaților și terților, între societățile care operează în alte state membre prin înființarea de sucursale și cele care operează acolo prin constituirea de filiale;

întrucât, în acest domeniu, diferențele dintre legislațiile statelor membre pot să perturbe exercitarea dreptului de stabilire și întrucât este așadar necesar să se elimine diferențele în cauză pentru a salvgarda, între altele, exercitarea acestui drept;

întrucât, pentru a asigura protecția persoanelor care stabilesc raporturi cu societatea prin intermediul sucursalelor, sunt necesare măsuri privind publicitatea în statul membru în care este situată sucursala; întrucât, din anumite puncte de vedere, influența economică și socială a unei sucursale poate fi comparabilă cu cea a unei filiale, astfel încât există interes public pentru publicarea informațiilor privind societatea la sucursală; întrucât, pentru realizarea publicității, este necesar să se facă uz de procedura deja instituită pentru societățile de capitaluri în cadrul Comunității;

întrucât această publicitate vizează o serie de acte și indicații importante, precum și modificări ale acestora;

întrucât publicitatea poate fi limitată, cu excepția competenței de reprezentare, a denumirii și a formei, a dizolvării societății și a procedurilor insolvenței societății, la informațiile privind sucursalele în sine și la o trimitere la registrul societății din care face parte sucursala, deoarece, în conformitate cu normele comunitare existente, toate informațiile privind societatea ca atare sunt disponibile în registrul în cauză;

întrucât dispozițiile naționale care impun publicitatea documentelor contabile privind sucursala nu mai pot fi justificate după coordonarea legislațiilor naționale privind întocmirea, auditul și publicitatea documentelor contabile ale societăților; întrucât este prin urmare suficient să se facă publice, în registrul sucursalei, documentele contabile auditate și publicate de societate;

întrucât scrisorile și notele de comandă utilizate de sucursală trebuie să furnizeze cel puțin aceleași informații ca și scrisorile și notele de comandă utilizate de societate și să precizeze registrul în care este înmatriculată sucursala;

întrucât, pentru a asigura realizarea completă a obiectivelor prezentei directive și pentru a evita orice discriminare în funcție de țara de origine a societății, prezenta directivă trebuie, de asemenea, să reglementeze sucursalele înființate de societăți care intră sub incidența dreptului țărilor terțe și organizate în forme juridice comparabile cu cele ale societăților reglementate de Directiva 68/151/CEE; întrucât, pentru aceste sucursale, este necesar să se aplice anumite dispoziții diferite de cele aplicabile sucursalelor unor societăți care intră sub incidența dreptului altor state membre, întrucât directivele menționate anterior nu se aplică societăților din țări terțe;

întrucât prezenta directivă nu aduce în nici un fel atingere obligațiilor de informare ale sucursalelor impuse de alte dispoziții din dreptul securității sociale, de exemplu, privind drepturile lucrătorilor la informare, sau din dreptul fiscal sau în scopuri statistice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...