Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 24/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul și principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare și salarizării personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 14 și ale art. 22 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul privind regimul și principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare și salarizării personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 3 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Se constituie Cabinetul președintelui compus din 8 posturi și Cabinetul vicepreședinților compus din 4 posturi. Personalul Cabinetului președintelui și al Cabinetului vicepreședinților este numit sau eliberat din funcție de către președinte.

(2) Angajarea în cadrul Cabinetului președintelui și în cadrul Cabinetului vicepreședinților se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă pe durata mandatului președintelui/vicepreședinților.

(3) Personalul Cabinetului președintelui și al Cabinetului vicepreședinților beneficiază de prevederile contractului colectiv de muncă al ANRE."

2. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1 "Obligațiile membrilor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei", cuprinzând articolele 131-134, cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II1 Obligațiile membrilor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Art. 131. -

(1) Membrii Comitetului de reglementare au obligația să participe la toate ședințele ordinare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), Comitetul de reglementare se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a majorității membrilor acestuia, în cadrul unor ședințe extraordinare.

(3) Ședințele extraordinare vor fi organizate exclusiv în situații excepționale, temeinic justificate de către reprezentantul direcției inițiatoare care solicită dezbaterea, pentru aprobarea unor reglementări care nu suferă amânare și a căror urgență nu a putut fi prevăzută în timp util, din motive independente de acesta sau de conducerea ANRE. În această situație, membrii Comitetului de reglementare pot participa și prin teleconferință, fără afectarea cvorumului.

(4) La începutul fiecărei ședințe membrii Comitetului de reglementare aprobă ordinea de zi/ordinea de zi suplimentară și lista invitaților.

(5) Absența de la ședințele Comitetului de reglementare trebuie justificată cu motive temeinice.

Art. 132. -

(1) Cvorumul de ședință al Comitetului de reglementare se consideră legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin 4 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți ori decanul de vârstă.

(2) În exercitarea prerogativelor, membrii Comitetului de reglementare au obligația să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul ANRE în condițiile prevăzute de lege.

(3) Membrii Comitetului de reglementare își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

Art. 133. -

Membrii Comitetului de reglementare al ANRE au următoarele obligații:

a) prezintă Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, Comisiei pentru transporturi și energie a Senatului, Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului raportul anual de activitate al ANRE;

b) la solicitarea comisiilor prevăzute la lit. a) prezintă și rapoarte specifice activității sale, precum și un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în aceste rapoarte specifice și/sau în raportul anual;

c) monitorizează îndeplinirea la termen a reglementărilor care transpun legislația primară națională;

d) monitorizează îndeplinirea la termen a reglementărilor care transpun legislația primară comunitară;

e) sesizează Parlamentul și Guvernul despre existența unor dezechilibre în piața de energie, informează Parlamentul și Guvernul cu privire la modificările legislației Uniunii Europe în domeniul energiei electrice, termice și al gazelor naturale, elaborând și prezentând propuneri în acest sens;

f) urmăresc elaborarea sau modificarea, după caz, a legislației secundare ca urmare a modificărilor legislației sau regulamentelor din domeniul energiei electrice, termice și al gazelor naturale în plan european;

g) urmăresc aplicarea la termen a programului de măsuri prezentat comisiilor prevăzute la lit. a).

Art. 134. -

Membrii Comitetului de reglementare acționează în mod independent de orice interes al participanților la piața de energie electrică sau la cea de gaze naturale, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni directe din partea vreunei entități publice ori private în îndeplinirea atribuțiilor de reglementare care le revin, nu desfășoară activități cu caracter lucrativ în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale, cu excepția celor cu caracter didactic de instruire profesională, nu dețin acțiuni sau părți sociale și nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere la societăți cu obiect de activitate în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale sau în orice alte domenii care se află în competența ANRE, în condițiile legii."

Art. II. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 februarie 2018.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 30 ianuarie 2018.

Nr. 24.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...