Curtea de Conturi

Hotărârea nr. 28/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Nota nr. 62.566 din 15.12.2016 a Autorității de Audit privind acordarea sporului prevăzut de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul angajat în cadrul Autorității de Audit;

- Nota nr. 49.139 din 18.10.2017 a Curții de Conturi, Departamentul VII, privind aplicarea prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul asimilat auditorului public extern, încadrat la cabinetele președintelui și vicepreședinților Autorității de Audit;

- Nota nr. 62.349 din 8.11.2017 a Autorității de Audit privind aplicarea prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, personalului încadrat la cabinetele demnitarilor Autorității de Audit;

- Nota nr. 60.149 din 23.01.2018 a Autorității de Audit privind completarea Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 454/2016*), modificarea Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 488/2017*) și punerea de acord a Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 87/2009 cu dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea republicării Hotărârii Plenului Curții de Conturi nr. 87/2009,

*) Hotărârile Plenului Curții de Conturi nr. 153/2010, nr. 454/2016 și nr. 488/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în baza prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 58 lit. t) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 pct. 5.29 lit. d) din Regulamentul propriu al Plenului, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 153/2010*),

*) Hotărârile Plenului Curții de Conturi nr. 153/2010, nr. 454/2016 și nr. 488/2017 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ținând seama de prevederile art. 59 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Plenul Curții de Conturi, întrunit în ședința din data de 23 ianuarie 2018, adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorității de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 27 iulie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere și de execuție, inclusiv celui asimilat ca salariu de bază cu cel al auditorului public extern, definit ca personal de specialitate, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:"

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcții de demnitate publică sau funcții asimilate acestora."

3. La articolul 4, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Personalul din cadrul Autorității de Audit care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 2 beneficiază de majorarea salariului de bază, respectiv a indemnizației de încadrare, după caz, cu 35%, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale. Din această categorie fac parte:".

4. La articolul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) personalul nou-încadrat care provine din structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA și SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranziție, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin fondurile structurale și de coeziune, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian și Contribuția financiară elvețiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii», prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru Securitate Internă, în baza calificativelor obținute pentru activitatea desfășurată;".

5. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) personalul angajat în cadrul Autorității de Audit, cu excepția persoanelor încadrate în funcții de demnitate publică sau funcții asimilate acestora."

6. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Salariul de bază, respectiv indemnizația de încadrare, după caz, pentru personalul nou-încadrat, cu excepția celui prevăzut la art. 4, se majorează cu 20%, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale."

7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) În funcție de calificativul obținut la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului, majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică după cum urmează:

a) pentru calificativul «Foarte bine», majorarea este de 35%;

b) pentru calificativul «Bine», majorarea este de 20%;

c) pentru calificativele «Satisfăcător» sau «Nesatisfăcător», nu se aplică majorarea."

8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Menținerea, modificarea sau încetarea acordării majorării salariale prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, are loc începând cu luna următoare perioadei pentru care a fost efectuată evaluarea performanțelor profesionale individuale."

Art. II. -

Prevederile prezentei hotărâri sunt duse la îndeplinire de către Autoritatea de Audit și Secretariatul general al Curții de Conturi prin Direcția resurse umane și salarizare și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Curții de Conturi,
Mihai Busuioc

București, 23 ianuarie 2018.

Nr. 28.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...