Parlamentul României

Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 25 octombrie 2000.

În vigoare de la 24 decembrie 2000 până la 12 martie 2014, fiind înlocuit prin Lege 178/2000(r1);
Publicare aplicabilă de la 24 decembrie 2000 până la 26 ianuarie 2005, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 27 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege reglementează condițiile care trebuie să fie respectate la fabricarea și comercializarea produselor cosmetice de uz uman.

Art. 2. -

Pentru aplicarea prezentei legi termenii și sintagmele de mai jos semnifică după cum urmează:

a) produs cosmetic - orice substanță sau preparat care vine în contact cu diverse părți externe ale corpului uman (piele, ochi, unghii, buze, organe genitale externe, păr de pe cap și de pe corp etc.) sau cu dinții și mucoasa bucală, pentru a le curăța, a le parfuma, a le modifica aspectul și/sau a le corecta mirosurile corporale și/sau a le proteja ori a le menține în bună stare; Modificări (2)

b) ingredient cosmetic - orice substanță chimică sau preparat de origine sintetică ori naturală, cu excepția compozițiilor aromatice sau parfumante, care intră în compoziția unui produs cosmetic; Modificări (1)

c) coloranți cosmetici - substanțe care se adaugă în produse cosmetice în scopul colorării produsului și/sau a unor părți ale corpului uman;

d) conservanți - substanțe care se adaugă în produsele cosmetice în scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor în aceste produse;

e) filtre ultraviolete - substanțe care se adaugă în produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiații ultraviolete, în scopul protejării pielii de efectele nedorite ale acestor radiații;

f) lot de fabricație - o cantitate definită în materie primă, material de ambalare sau produs finit, fabricată în condiții identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel încât să poată fi considerată omogenă;

g) număr de lot de fabricație - o combinație distinctivă de numere și/sau de litere, care în mod specific identifică un lot;

h) termen de valabilitate - data stabilită de producător până la care produsul conservat în condițiile impuse își menține caracteristicile prescrise și poate fi utilizat; Modificări (1)

i) etichetă - orice material scris care conține elemente de identificare a produsului și, după caz, instrucțiuni de utilizare pentru consumator;

j) ambalaj primar - material care vine în contact direct cu produsul cosmetic, folosit la menținerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toată perioada de valabilitate;

k) ambalaj secundar - material folosit la protejarea ambalajului primar.

Art. 3. - Modificări (3)

Lista prezentată în anexă cuprinde categoriile de produse cosmetice definite conform art. 2 și face parte integrantă din prezenta lege.

CAPITOLUL II Condiții impuse produselor cosmetice pentru securitatea consumatorilor

Art. 4. - Modificări (2)

Produsele cosmetice comercializate nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt respectate condițiile de utilizare, și anume: prezentarea produselor, etichetarea, instrucțiunile privind conservarea, depozitarea, utilizarea și îndepărtarea acestora, precum și orice altă indicație prevăzută de fabricant, respectiv de importator.

Art. 5. - Modificări (1)

Se interzic fabricarea și comercializarea produselor cosmetice în a căror compoziție se utilizează:

a) substanțe interzise de Ministerul Sănătății;

b) substanțe în afara limitelor de admisibilitate și a condițiilor impuse de Ministerul Sănătății.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Ministerul Sănătății va stabili listele cuprinzând:

a) substanțe interzise să fie folosite la fabricarea produselor cosmetice;

b) substanțe, inclusiv coloranți, conservanți, filtre ultraviolete, care pot fi folosite numai în anumite condiții și limite de admisibilitate.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi modificate de Ministerul Sănătății ori de câte ori acest lucru se impune.

Art. 7. - Modificări (1)

Produsele cosmetice pot fi comercializate pe teritoriul României numai dacă producătorul, respectiv importatorul, este înregistrat legal în România și a notificat Ministerului Sănătății intenția de punere în circulație a produselor cosmetice.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Notificarea constă în transmiterea în formă scrisă a următoarelor date:

a) numele/denumirea producătorului, respectiv a importatorului, și numărul de înregistrare la registrul comerțului;

b) adresa la care are sediul în România producătorul sau importatorul;

c) țara de origine pentru produsul fabricat în afara teritoriului României;

d) denumirea comercială a produsului cosmetic;

e) categoria de produs cosmetic;

f) compoziția calitativă a produsului;

g) caracteristicile fizico-chimice și microbiologice ale produsului finit;

h) copie de pe documentul de evaluare a riscului pentru sănătatea umană a produsului cosmetic, prevăzut la art. 10 lit. e);

i) o prezentare a ambalajului și a etichetei de comercializare a produsului.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), lit. g) și h) trebuie să fie prezentate în limba română, iar cele indicate la lit. f), conform denumirilor din Nomenclatorul internațional pentru produsele cosmetice - INCI și Indexul culorilor - Colour Index.

Art. 9. - Modificări (1)

Documentația de notificare prevăzută la art. 8 se depune cu 10 zile înainte de comercializarea produselor cosmetice.

Art. 10. -

(1) Producătorul, respectiv importatorul, este obligat să dețină la adresa indicată pe etichetă un dosar privind produsul cosmetic, care să cuprindă următoarele date: Modificări (1)

a) compoziția calitativă și cantitativă a produsului; informațiile privind compoziția parfumantă și parfumurile sunt limitate la numele și la numărul de cod al compoziției și la identitatea furnizorului;

b) caracteristicile fizico-chimice și microbiologice ale materiilor prime și ale produsului finit;

c) metoda de fabricare, conform normelor de bună practică de fabricație a produselor cosmetice;

d) metodele de analiză necesare pentru controlul calității produselor cosmetice și informații privind stabilitatea produsului;

e) evaluarea riscului pentru sănătatea umană a produsului finit; în acest scop fabricantul ia în considerare profilul toxicologic general al ingredientelor, structura lor chimică și nivelul lor de expunere;

f) numele și adresa laboratorului și ale persoanelor răspunzătoare care au evaluat produsul cosmetic din punct de vedere al securității pentru sănătatea umană; persoanele răspunzătoare de evaluare trebuie să aibă diplomă de studii superioare de specialitate în farmacie, medicină, chimie sau biologie;

g) datele existente în materie de efecte nedorite pentru sănătatea umană, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizării lor;

h) dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, în cazul în care natura acestuia o justifică.

(2) În cazul în care pe etichetă sunt indicate mai multe adrese ale fabricantului, respectiv importatorului, se va sublinia adresa la care se află dosarul privind produsul cosmetic.

Art. 11. - Modificări (1)

Datele prevăzute la art. 10 trebuie să fie prezentate în limba română.

Art. 12. - Modificări (1)

În urma efectuării acțiunii de verificare, întreprinsă de reprezentanții împuterniciți ai organelor de control abilitate, producătorul, respectiv importatorul, este obligat să asigure accesul acestora la dosarul menționat la art. 10 în cel mult 48 de ore de la solicitare.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Produsele cosmetice vor fi comercializate numai în recipiente și/sau ambalaje inscripționate vizibil, lizibil și cu caractere care nu se șterg ușor, indicându-se următoarele date:

a) denumirea firmei;

b) adresa la care are sediul în România fabricantul, respectiv importatorul;

c) țara de origine pentru produsele din import;

d) conținutul nominal în momentul ambalării produsului, indicat în greutate sau în volum, exceptând ambalajele ce conțin mai puțin de 5 grame sau mai puțin de 5 mililitri, eșantioanele gratuite și dozele unice; în ceea ce privește ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăți și pentru care indicarea greutății sau a volumului nu este semnificativă, conținutul poate să nu fie indicat, dar se va menționa pe ambalaj numărul de bucăți; această mențiune nu este necesară atunci când numărul de piese este ușor de determinat din exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate;

e) termenul de valabilitate înscris prin cuvântul expiră, urmat de dată sau de detalii privind locul de pe ambalaj unde se află inscripționată data expirării, exprimată prin lună și an, în această ordine, în cifre arabe. În cazul produselor cosmetice cu o valabilitate mai mare de 30 de luni indicarea termenului minim de valabilitate nu este obligatorie;

f) instrucțiunile de conservare, utilizare și îndepărtare, inclusiv pentru produsele cosmetice de folosință profesională;

g) numărul lotului de fabricație, după caz, marcat pe recipient sau pe ambalaj ori o indicație care să permită identificarea produsului;

h) categoria de produs cosmetic, exceptând cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului;

i) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compoziția produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutății în momentul încorporării lor; această listă este precedată de cuvântul ingrediente. Referințe (1)

(2) În cazul unor recipiente sau ambalaje de dimensiuni reduse, datele prevăzute la alin. (1) lit. f) și i) se pot înscrie pe o etichetă, banderolă sau prospect, care va însoți în mod obligatoriu produsul.

(3) Se vor menționa ingredientele în concentrație mai mică de 1%, fără o ordine anume, după cele a căror concentrație este mai mare de 1%. Coloranții se pot menționa după celelalte ingrediente. Ansamblul de coloranți utilizați în produsele cosmetice decorative, fabricate în mai multe nuanțe coloristice, va fi indicat pe etichetă, precedat de "+/-". Compozițiile de parfumare sau de aromatizare vor fi menționate prin cuvântul parfum, respectiv aromă.

(4) Nu sunt considerate ingrediente:

a) impuritățile conținute în materiile prime;

b) substanțele utilizate în timpul fabricației, dar care nu se regăsesc în compoziția produsului final;

c) substanțele utilizate în cantități absolut indispensabile, în calitate de solvenți sau de purtători ai compozițiilor parfumante sau aromatice.

Art. 14. - Modificări (1), Referințe (1)

Datele prevăzute la art. 13 trebuie să fie scrise în limba română, cu excepția listei cuprinzând ingredientele, pentru care se vor folosi denumirile din Nomenclatorul internațional pentru produse cosmetice - INCI, iar coloranții vor fi scriși conform numărului din Indexul culorilor - Colour Index.

Art. 15. -

Datele nu trebuie să inducă în eroare consumatorii cu privire la natura, identitatea, originea, utilizarea și caracteristicile produsului cosmetic.

CAPITOLUL III Sancțiuni

Art. 16. -

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Art. 17. -

Constituie contravenții, dacă nu au fost comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 10, 11 și 14, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 12, ale art. 13 alin. (1)-(3) și ale art. 15, cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei; Modificări (1)

c) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 7 și 19, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 17 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului pentru Protecția Consumatorilor și ai Ministerului Sănătății.

(2) Organele de control abilitate potrivit alin. (1) pot dispune oprirea fabricării și/sau comercializării produselor cosmetice pentru care nu s-a făcut notificarea prevăzută la art. 7, precum și a celor care pot afecta viața sau sănătatea consumatorilor.

(3) Organele de control pot preleva probe de materii prime sau de produs finit pe care le consideră necesare, în vederea efectuării de analize.

Art. 19. - Modificări (1)

Producătorul, respectiv importatorul, este obligat să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piață sau de la beneficiari produsele cosmetice la care organismele abilitate de lege ori specialiștii proprii au constatat că acestea pot afecta viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor și să aducă la cunoștință publicului acest fapt, prin mass-media, cel puțin în două cotidiene centrale.

Art. 20. -

Reprezentanții împuterniciți ai organelor de control sunt obligați să respecte caracterul secret al informațiilor conținute în documentele prevăzute la art. 8 și 10 sau de care au luat cunoștință în timpul acțiunilor de control.

Art. 21. - Modificări (1)

Contravențiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile și dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27. Cuantumul amenzilor se va actualiza periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 22. - Modificări (1)

Produsele aflate în stoc înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi pot fi comercializate cu elementele de identificare și caracterizare marcate inițial, dar nu mai mult de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 23. -

(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Industriei și Comerțului vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății va elabora listele cuprinzând substanțele prevăzute la art. 6. Ordinul ministrului sănătății cuprinzând aceste liste va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 24. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeași dată se abrogă dispozițiile cuprinse în art. 4 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, referitoare la înregistrarea produselor cosmetice, precum și orice alte dispoziții contrare. Modificări (1)

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

București, 18 octombrie 2000.

Nr. 178.

ANEXĂ Modificări (2)

LISTA
cuprinzând categoriile de produse cosmetice
Modificări (1)

- Creme, emulsii, loțiuni, geluri și uleiuri pentru piele (mâini, față, picioare etc.)

- Măști pentru față (cu excepția produselor care acționează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimică)

- Baze nuanțatoare (lichide, paste, pudre etc.)

- Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.

- Săpunuri de toaletă, săpunuri deodorante etc.

- Parfumuri, ape de toaletă, ape de colonie etc.

- Preparate pentru baie și duș (săruri, spume, uleiuri, geluri etc.)

- Depilatoare

- Deodorante și antiperspirante

- Produse pentru îngrijirea părului:

nuanțatoare și decolorante
produse pentru ondulare, îndreptare și fixare
produse pentru aranjare (decorare)
produse pentru curățare (loțiuni, pudre, șampoane etc.)
produse de condiționare (loțiuni, creme, uleiuri etc.)
produse de coafare (loțiuni, lacuri, briantine etc.)

- Produse pentru ras (creme, spume, loțiuni etc.)

- Produse pentru machiaj și îndepărtarea acestuia de pe față și ochi

- Produse destinate aplicării pe buze

- Produse pentru îngrijirea dinților și a gurii

- Produse pentru îngrijirea unghiilor și decorarea lor

- Produse pentru igiena intimă externă

- Produse pentru băi de soare (plajă)

- Produse pentru bronzare fără soare

- Produse de albire a pielii

- Produse antirid.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...